• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

சொத்து வெளியீட்டாளர்

Kalsubai

மைாராஷ்டிராவின் எவபரஸ்ட் என அகைக்ைப்ெடும் ைல்சுொய்,
மைாராஷ்டிராவின் மமற்கு பதாடர்ச்ைி மகலயில் உள்ளது.

இது மைாராஷ்டிராவின்ைா ஹ்யாத்ரி மகலத்பதாடரில் 1646 மீட்டர்
உயரத்தில் உள்ள மிை உயர்ந்த ைிைரம் ஆகும்.

இதற்கு மும்கெ மற்றும் பூமனவிலிருந்து எளிதில் பைல்லலாம்.இந்த மகலமயற்றம்ீ ர்வ ீழ்ச்ைிைள், ைாடுைள்,புல்பவளிைள் மற்றும்
வரலாற்று மைாட்கடைள் மொன்ற இயற்கை சூைல்ைளின் திகைப்பூட்டும்
ைலகவகய வைங்குைிறது.

மாவட்டங்ைள்/ ெகுதி

அைமத் ைர் மாவட்டம், மைாராஷ்டிரா, இந்தியா.

வரலாறு

பவட்டிக் குகறக்ைப்ெட்ட உச்ைி ைல்சுகெ என்னும் புனித ஆலயத்கத பைாண்ட
தட்கடயான ிலத்தின் சுமாரான ெகுதிகய வைங்குைிறது.

ஒரு வாரத்தில் இரண்டு முகற ஒரு ொரம்ெரியெி ரார்த்தகன மைகவ
கடபெறுைிறது, அதாவது ஒவ்பவாரு பைவ்வாய் மற்றும்
வியாைக்ைிைகமைளில் ஒருொ திரியாரால் டத்தப்ெடுைிறது.

உள்ளூர் மக்ைள் வராத்திரி விைாகவ ைண்பைாள்ளாக்ைா ட்ைியாை ஏற்ொடு பைய்து பைாண்டாடுைிறார்ைள். அருைிலுள்ளைி ராமங்ைளிலிருந்து வருெவர்ைள் மைாயிலுக்கு வருகை தருைின்றனர்.

ெக்தர்ைளுக்கு பூகெ பொருட்ைள் வைங்ை ெலை கடைள் உச்ைிகயச் சுற்றி
அகமக்ைப்ெட்டுள்ளன.

இந்தச் ைிறப்புை ந்தர்ப்ெங்ைளில், உள்ளூர்வாைிைள் இந்தக் ைண்ைாட்ைியில்ெ ங்மைற்ைிறார்ைள், இதுஅவர்ைளின்
வாழ்வாதாரத்கத பூர்த்தி பைய்ய உதவுைிறது, மமலும்
புனித மகலகய மதிக்ை அவர்ைளுக்கு ஒரு வாய்ப்கெ வைங்குைிறது.

புவியியல்

அருைிலுள்ள மகலைளுடன்கூடிய ைிைரம் ைிைக்கு மமற்கு
திகையில் ெரவியுள்ளது, இது இறுதியில் மமற்கு பதாடர்ச்ைி மகலயின்
ைடினமான பைங்குத்துை ரிவுைளில் ைிட்டத்தட்டை ரியான மைாணங்ைளில்
இகணைிறது.

வடக்மை இைத்புரி தாலுக்ைாவும், வடக்மை ாைிக் மாவட்டமும், பதற்மை
அமைால் தாலுக்ைாவும், அைமத் ைர் மாவட்டமும் எல்கலக்குட்ெட்ட இயற்கை
எல்கலகய உருவாக்குைின்றன.

இந்த மகல படக்ைான்ெீ டபூமியின் ஒருெ குதியாகும், அதன்
அடிப்ெகுதி ைராைரி ைடல் மட்டத்திலிருந்து 587 மீட்டர் உயரத்தில் உள்ளது.

வானிகல / ைால ிகல

இப்ெகுதி ஆண்டு முழுவதும் பவப்ெமான ொதி வறண்டைா ல ிகலயாை இருக்ைிறது, ைராைரி பவப்ெ ிகல 19-33 டிைிரி பைல்ைியஸ் வகர
இருக்கும்.

ஏப்ரல் மற்றும் மம மாதங்ைள் பவப்ெமான மாதங்ைள், பவப்ெ ிகல 42
டிைிரி பைல்ைியஸ் வகர அகடயும்.

குளிர்ைாலம் மிைவும் குளிராைவும், மற்றும் பவப்ெ ிகல இரவில் 10
டிைிரி பைல்ைியஸ் வகர குகறவாை பைல்லக்கூடும், ஆனால் ைராைரி ெைல்ம ர பவப்ெ ிகல சுமார் 26 டிைிரி பைல்ைியஸ் ஆை இருக்கும்.

இப்ெகுதியில் வருடாந்திர மகை சுமார் 763 மி.மீ.

பைய்ய மவண்டியகவ

இந்த இடம்

மகலமயற்றத்திற்குெி ரெலமானது.

கடெயணம், மகலமயற்றம் மற்றும் ொகற ஏறுதல் மொன்ற ைாைை
டவடிக்கைைள்ைி கடக்ைின்றன.

அருைிலுள்ள சுற்றுலா இடம்

ைல்சுொய் உடன் மைர்த்துெி ன்வரும் சுற்றுலா இடங்ைகள ொர்கவயிட
ஒருவர் திட்டமிடலாம்

ெண்டர்தாரா ஏரி:ை ல்சுொயின் பதற்மை 16.2ைி .மீபதாகலவில்
அகமந்துள்ள ல்ல சுற்றுப்புறங்ைகளக் பைாண்ட அைைான ஏரி.
ஏற்ற ல்ல இடம்.  ெருவமகையின் மொது

 அல்லது அதற்குப் ெிறகு இங்கு ொர்கவயிடலாம்.

ெண்டர்தாரா:ெ ண்டர்தாராவில் அைைியைா ட்ைிைள், குளிர்ந்த
ைால ிகல, ீர்வ ீழ்ச்ைிைள், ஏரிைள் மொன்ற ெல இடங்ைள் உள்ளன.

ைல்சுொய் ைிைரத்தின் பதற்மை 15 ைி.மீபதாகலவில்
அகமந்துள்ள ஏராளமான பையல்ொடுைகளக் பைாண்ட ஒரு ைிறிய மகல ிகலயம்.

மைந்தன் ெள்ளத்தாக்கு: மைாராஷ்டிராவில் மமற்கு பதாடர்ச்ைி மகலயின் ஒரு
ெகுதியான அற்புதமானை ஹ்யாத்ரி மகலத்பதாடரில் அைைாை பைதுக்ைப்ெட்டெ ள்ளத்தாக்கு தான் மைந்தன்ெ ள்ளத்தாக்கு. இது ைல்சுொய்
ைிைரத்திலிருந்து 32.3 ைி.மீ பதாகலவில் அகமந்துள்ளது.

ரதங்ைர் மைாட்கட: இந்தக் மைாட்கட ரதன்வாடியில் உள்ளது.ெருவமகையின் மொதுை ட்டாயம் ொர்க்ை மவண்டிய இடங்ைளில் ஒன்றான இது ைிவபெருமானின் புைழ்பெற்ற மைாயிகலயும் பைாண்டுள்ளது.

இது ைல்சுொய்ைிை ரத்திலிருந்து 26.7 ைி.மீ

பதாகலவில் உள்ளது. ரந்தா ீர்வ ீழ்ச்ைி: ெிரவாரா ஆற்றின் பதளிவான ீர் 170
அடி உயரத்தில் இருந்து ஓர் அற்புதமான ெள்ளத்தாக்ைில்
ைடுகமயாை விழுைிறது, இந்த இடத்கத ெருவமகைைா லத்தில் மட்டுமம
ொர்கவயிட முடியும். இது ைல்சுொயிலிருந்து 14.6ைி .மீபதாகலவில் உள்ளது.

ைிறப்பு உணவு மற்றும் ம ாட்டல்

இங்குள்ள உள்ளூர் உணவு வகைைளில் முக்ைியமாை
பதற்கு மற்றும் வட இந்திய உணவு வகைைளின்ை லகவயுடன் மைாராஷ்ட்ரிய
உணவு உள்ளது.

அருைிலுள்ள ெல உணவைங்ைள் உள்ளூர் சுகவயுடன் கைவ மற்றும்
அகைவ உணவுைகள வைங்குைின்றன.

அருைிலுள்ள விடுதி வைதிைள் & ம ாட்டல் / மருத்துவமகன / அஞ்ைல்
 அலுவலைம்/ைாவல்

மைாராஷ்டிரா ெிராந்தியத்தில் இைத்புரியில் அகமந்துள்ளை ல்சுொய் மைம்ெிங் இலவை தனியார் ொர்க்ைிங் உடன் தங்குமிடத்கத வைங்குைிறது.

முைாமில் தினமும் ைாகல கைவ உணவு ைிகடக்ைிறது.

விருந்தினர்ைள் மதாட்டத்திலும் ஓய்பவடுக்ைலாம்.

ாைிக் ைல்சுொய் முைாமிலிருந்து 60 ைி.மீ.,ெண்டர்தாரா 16.2 ைி. மீ.

ெண்டர்தாரா அருமை ஆரம்ெ சுைாதார ிகலயம் ஒன்று உள்ளது.

ைல்சுொயிலிருந்து 6.7 ைி.மீ பதாகலவில் அகமந்துள்ள வாருங்க்ஷியில் அருைிலுள்ள தொல் அலுவலைம்ைி கடக்ைிறது.

அருைில் உள்ள ைாவல்ி கலயம் மால்வானில் 13.4ைி .மீதூரத்தில் உள்ளது.

வருகை விதி மற்றும் ம ரம்,ொ ர்கவயிட ைிறந்த மாதம்

ெருவமகை (மகை) மகலமயற்றத்திற்கு ெூன் முதல் ஆைஸ்ட் வகர,
பூக்ைள் மகலமயற்றத்திற்கு பைப்டம்ெர் முதல் அக்மடாெர் வகர, வம்ெர் முதல் மம  இரவு மகலமயற்றங்ைள்ெ ரிந்துகரக்ைப்ெடுைின்றன.

மம இறுதியின் மொது, உச்ைிக்கு ைீமைெ ருவமகைக்கு முந்கதய
மமைக் கூட்டத்கத ீங்ைள்ைா ணலாம்.

ெருவமகை ெின்வாங்ைியெி றகு ைல்சுொயில் மைம்ெிங்
(முைாமிடல்) ைிகடக்ைிறது.

ெருவமகையின் மொது,ெ லத்த ைாற்றும், மகையும்

ெகுதியில் மெைப் ெடும் பமாைி

ஆங்ைிலம், இந்தி, மராத்தி.