• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

சொத்து வெளியீட்டாளர்

Kandhar Fort

கந்தர் ககாட்சட மன்யாட்
ஆற்றின் கசரயில்
அசமந்துள்ளது, இது
மசலகளால்
சூழப்ெட்டுள்ளது.

முன்பு கந்தர்பூர் என்று
அசழக்கப்ெட்ட கந்தர்
ெத்தாம் நூற்றாண்டில்
ராஷ்டிரகூட வம்ைத்தின்
இரண்டாவது தசலநகராக
இருந்தது.

Districts/ Region

நாண்டட் மாவட்டம், மகாராஷ்டிரா, இந்தியா.

History

கந்தர் நகரம் மசலகளால் சூழப்ெட்டுள்ளது.  ராஷ்டிரகூட காலத்சதச் கைர்ந்த இந்து, பெௌத்த மற்றும் ைமண மதங்கசள உள்ளடக்கிய ென்முக கலாச்ைார குடிகயற்றத்திற்கான குறிப்ெிடத்தக்க இடமாக இது உள்ளது. கடந்த காலங்களில், கந்தர் 'கந்தர்பூர்' என்று அசழக்கப்ெட்டது. 

கந்தர் மற்றும் சூழ்ந்துள்ள மாவட்டம் ராஷ்டிரகூடாக்கள், வாரங்கலின் காகாத்தியர்கள், கதவகிரியின் யாதவர்கள், படல்லி சுல்தானகம், ெஹாமணி கெரரசு, அகமதுநகரின் நிஜாம்ஷாக்கள் கசடைியாக சஹதராொத்தின் நிஜாம்ஸ் உள்ளிட்ட ஏராளமான வம்ைங்கள் மற்றும் ராஜ்யங்களால் நிர்வகிக்கப்ெட்டுள்ளது.

 கிெி ெத்தாம் நூற்றாண்டில் ராஷ்டிரகூட மன்னர் மூன்றாம் கிருஷ்ணரால், மான்யத் ஆற்றின் கசரயில் கந்தர் ககாட்சட அசமக்கப்ெட்டது. 

ெிற்காலத்சதச் கைர்ந்த அசனத்து வம்ைங்களும் the 1840s. தங்கள் வடிவசமப்புகசள ககாட்சடயில் கைர்த்தன, கமலும் இது 1840 கள் வசர பதாடர்ந்து ஈடுெட்டது.

ககாட்சடயில் மிகவும் நீடித்த கட்டுமானம் யாதவ காலத்திலிருந்து ஒரு ெடிகிணறு.

. ககாட்சடயின் முதன்சம வாைலில் முஹம்மது வாங்கி துக்ளக் (1325-1351) என்ெவரிடமிருந்து ொரைீக கவசலப்ொடு உள்ளது.

. ெதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்குப் ெிறகு ெஹாமணி சுல்தான்களால் இந்தப் ெதவிக்கு குறிப்ெிடத்தக்க ஆகமங்கள் பைய்யப்ெட்டன.

இந்த ககாட்சடயில் ஒரு தனித்துவமான ெல அடுக்கு ொதுகாப்பு அசமப்பு இருந்தது, அது ெல நூற்றாண்டுகளாக ொதுகாக்கப்ெட்டது. 

கந்தர் ககாட்சட மகாொரதத்துடன் இசணக்கும் அதன் பைாந்த புராணத்சதக் பகாண்டுள்ளது. 

கந்தர் ஆரம்ெத்தில் 'ெஞ்ைல்புரி' என்று அசழக்கப்ெட்டதாகவும், இங்குதான் திபரௌெதி ொண்டவர்கசள மணந்ததாகவும் அது கூறுகிறது.

கந்தருக்கு பநருக்கமான ெள்ளத்தாக்கு ொண்டவ்தாரா என்று அசழக்கப்ெடுகிறது. The encompassing villages of the Kandhar fort are rich in archaeological relics. கந்தர் ககாட்சடயின் சூழ்ந்துள்ள கிராமங்கள் பதால்பொருள் ெீடத்தில் நிசறந்துள்ளன. இப்ெகுதியில் காணப்ெடும் ெல்கவறு கசலபொருட்கள் இன்று ககாட்சடயில் சவக்கப்ெட்டுள்ளன.  இதில் விநாயகர், ைமண பதய்வங்கள் முதலிய உருவங்கள் உள்ளன. 

கேத்திரொலா எனப்ெடும் ொதுகாவலர் கடவுளின் மிகப்பெரிய உருவத்தின் மீதமுள்ள ெகுதிகள் மிக முக்கியமானசவ, இது கிட்டத்தட்ட 60 அடி உயரத்தில் இருந்தது

Geography

கந்தர் ககாட்சட படக்கான் பொறிகளில் மான்யத் ஆற்றின் கசரயில் உள்ளது.

Weather/Climate

இப்ெகுதியில் பவப்ெமான
மற்றும் வறண்ட காலநிசல
உள்ளது.

குளிர்காலம் மற்றும்
ெருவமசழசய விட
Celsius. ககாசட காலம் மிகவும்
தீவிரமானது, பவப்ெநிசல
40.5 டிகிரி பைல்ைியஸ் வசர
இருக்கும்.

குளிர்காலம் கலைானது,
மற்றும் ைராைரி பவப்ெநிசல
28-30 டிகிரி
பைல்ைியைிலிருந்து
மாறுெடும்.

ெருவமசழ தீவிர
ெருவகால மாறுொடுகசளக்
பகாண்டுள்ளது, கமலும்
வருடாந்திர மசழ சுமார் 726 
மி.மீ. ஆக இருக்கும்.

Places to visit on fort:

ககாட்சடயில் ொர்க்க கவண்டிய இடங்கள்: 

1-லால் மஹால் 

2-தர்ொர் மஹால் 

3-நீரூற்றுகளுடன் கூடிய அழகான நீர் பதாட்டி. 

4-அரபு மற்றும் ொரைீக கல்பவட்டுகள் 

5-மஸ்ஜித்-இ-ஏக்-கனா

Nearest tourist place

1-ஜகத்துங் ைாகர்(3.2 கி. மீ.)
 2-சுகனகான் ஏரி (15.6 கி. மீ)
 3-கதவ்பூர் அசண (43.8 கி. 
மீ.)
4-அஸ்னா நதி அசண (46.7 
கி. மீ)

How to travel to tourist place by Rail, Air, Road (train ,flight,  bus ) with distance and required time

கநரம் கதசவப்ெடக்கூடிய சுற்றுலாத் தலத்திற்கு ரயில், காற்று, ைாசல (ரயில், விமானம், ெஸ்) மூலம் ெயணம் பைய்வது எப்ெடி

 விமானம் மூலம்: நான்படட் விமான நிசலயம் மிக அருகில் உள்ளது (49 கி. மீ.)

 ரயில் மூலம்: நாண்படட் - வகாலா நிசலயம் (45 கி. மீ.) 

ைாசல மூலம்: ரயில் நிசலயத்திலிருந்து உள்ளூர் கெருந்துகள் கிசடக்கின்றன

Special food speciality and hotel

உணவின் அடிப்ெசடயில் மிகவும் ெிரெலமாக இருப்ெதற்கான காரணம் இந்த நகரம் இந்து, ைீக்கிய, முஸ்லீம், ைமண மற்றும் பெௌத்தம் ஆகிய 5 பவவ்கவறு ைமூகங்கசளச் கைர்ந்தவர்களுக்கு பைாந்தமானது. 

அதன் ெிரெலமான உணவுகள் ைில: 

பதஹ்ரி, ெிரியாணி, கஷக்ஸ் 

இனிப்பு: இபமர்டி (ஜிகலெி கொன்ற இனிப்பு)

Visiting Rule and Time, Best month to visit

கந்தசரப் ொர்க்க ைிறந்த
மாதங்கள் பைப்டம்ெர்-
ெிப்ரவரி முதல் ைிறந்த
வானிசல பகாண்டசவ.

கந்தரின் பவப்ெமான
மற்றும் புயலான மாதங்கள்
ஏப்ரல், கம மற்றும் ஜூன்
மாதங்கள

Language spoken in area

தமிழ், இந்தி மற்றும் மராத்தி