• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

சொத்து வெளியீட்டாளர்

குடா குகைகள்

குடா குசககள் அரரெியகடசல எதிர்பகாள்ளும்ஜன்ஜிரா மசலகளில்உள்ளை.
இது ராய்காட்மாவட்டத்திலிருந்து அரதபெயசரக் பகாண்டகிராமத்தின் பெயரால்அறியப்ெடுகிறது.இந்தக் குசககளின்இயற்சகயாை சுற்றியுள்ள
மற்றும் கட்டடக்கசலவடிவசமப்புகள் ஒன்றாகஆைந்தமாை அனுெவத்சத
அளிக்கின்றை.

மாவட்டங்கள்/ ெகுதி

ராய்காட் மாவட்டம், மகாராஷ்டிரா, இந்தியா.

வரலாறு

மாண்டாத்தின்நீரராட்டத்சதச் சுற்றிமசலயின் ரமற்குத்துண்டில் குடா குசககள்
உள்ளை.ரராமாைியஎழுத்தாளர்களால் ஒருதுசறமுகம் என்றுகுறிப்ெிடப்ெடும்
'மண்டரகாரா' வின்ெண்சடய தளமாைமண்டாடுக்கு இந்தக்குசககள் மிக அருகில்
உள்ளை.கிெி ஆரம்ெநூற்றாண்டுகளில் குசககள்பைதுக்கப்ெட்டு கிெி 6 ஆம்
நூற்றாண்டுக்குப் ெின்ைர்புத்தர் உருவங்கள்ரைர்க்கப்ெட்டை.இந்தத் தளத்தில் உள்ளூர்மன்ைர், அவரதுகுடும்ெத்திைர், ெிரபுக்கள்மற்றும் வர்த்தகர்கள்
ஆகிரயாரால்ஆதரிக்கப்ெட்ட 26 பெௌத்தகுசககள் உள்ளை.பொதுவாை ைகாப்தத்தின்ஆரம்ெ ஆண்டுகளில்Era. இந்ரதா-ரராமாைியவர்த்தகம் காரணமாகவட்டாரம் பைழிப்ொைது.இந்தக் குசககளில்பெரும்ொலாைசவ
ொைால்டிக் ொசறயில்பைதுக்கப்ெட்டுள்ளை, ரமலும் அசவ கிெி 2 
முதல் 3 ஆம்நூற்றாண்சடச் ரைர்ந்தசவஎைலாம்.புைித பெௌத்த மூவசரயும்
ைித்தரிக்கும் பெௌத்தைிற்ெங்கள் மற்றும் புத்தரின்வாழ்க்சகயிலிருந்து ைில
அத்தியாயங்கள் கிெி 6 ஆம்நூற்றாண்சடச் ரைர்ந்தசவ.கிெி 2 முதல் 3 ஆம்
நூற்றாண்டு வசரயிலாைகுசககளில் ஆரம்ெகாலைிற்ெ ரெைல்கள் ஆரம்ெகால
ெிராந்திய கசலயின்காட்ைிகசளக்பகாடுக்கின்றை.குடா குசககள் நான்கு
சைத்யாக்கள் (ெிரார்த்தசைஅரங்குகள்), கல்பவட்டுமற்றும் கல்பவட்டுகசளக்
பகாண்டுள்ளை.மீதமுள்ள குசககள்பெௌத்த ெிக்குகள்தங்குவதற்காைகுடியிருப்பு
கட்டசமப்புகளாகும்.விஹாராக்கள் ஒன்றுஅல்லது இரண்டு. அசறகசளக் பகாண்ட
மிதமாை கட்டசமப்புகள், முன்ைால் ஒருவராந்தாவும், தியாைத்திற்காக சுவரில்
ஒரு கலமும் உள்ளை.அசவ ைிறிய ஒற்சற அசறஅலகுகள், எந்தஅலங்காரமும் இல்லாதசவ.குசக 11 இல் உள்ள ஒருகல்பவட்டுஹிப்ரொகாம்ெசஸ (கடல்குதிசர) ஒரு புைிதஅசடயாளமாகைித்தரிக்கிறது.இந்தத் தளத்தில் ெல நீர்ரகாட்சடகள் உள்ளை, அசவ இந்த மடத்தில்வைிப்ெவர்களுக்கு தண்ண ீசரரைமிக்க
ெயன்ெடுத்தப்ெட்டிருக்கரவண்டும்.குடாவின் அழகிய தளம்ஒரு வளமாை
துசறமுகத்திற்கு அருகிலும், படக்கான் ெீடபூமியில் உள்ளவணிக சமயங்களுடன்
இசணக்கும் வர்த்தகொசதயிலும்அசமந்துள்ளது.

புவியியல்

மங்கானுக்கு பதன்கிழக்கில்21 கி.மீபதாசலவிலும், மும்செ-ரகாவா. பநடுஞ்ைாசலயில்மும்செயிலிருந்து 130 கி. மீபதாசலவிலும் குடாகிராமத்திற்கு அருகிலுள்ளஒரு மசலயில் குசககள்உள்ளை.

வாைிசல / காலநிசல

பகாங்கன் ெிராந்தியத்தில்முக்கிய வாைிசல மசழ, பகாங்கன் பெல்ட் அதிக
மசழசய அனுெவிக்கிறது(சுமார் 2500 மிமீமுதல் 4500 மிமீவசர இருக்கும்), 
மற்றும் காலநிசலஈரப்ெதமாகவும் சூடாகவும்உள்ளது.இந்தப் ெருவகாலத்தில்
பவப்ெநிசல 30 டிகிரிபைல்ைியஸ் வசரஅசடயும்.ரகாசட காலம்பவப்ெமாகவும்
ஈரப்ெதமாகவும் இருக்கும், ரமலும் பவப்ெநிசல 40 டிகிரி பைல்ைியசஸத்
பதாடும்.

பைய்ய ரவண்டியசவ

குசககசளப்ொர்சவயிடுவசதத் தவிர, ஒருவர் ைிற்ரறாசடசயயும்அருகிலுள்ள நதிசயயும்ொர்சவயிடலாம்.முருத் ஜன்ஜிரா ரகாட்சடகுடாவிலிருந்து சுமார் 25 
கி.மீ. பதாசலவில் உள்ளது.முன்கூட்டிரயதிட்டமிட்டிருந்தால் ஜன்ஜிராரகாட்சடக்கு ஒரரவிஜயத்தில் பைன்று ொர்க்கமுடியும்.

ைிறப்பு உணவு மற்றும்ரஹாட்டல்

கடரலாரப் ெகுதிக்குஅருகில் இருப்ெதால்இப்ெகுதியில் கடல் உணவுஒரு ைிறப்பு.

விடுதி வைதிகள்அருகிலுள்ள & ரஹாட்டல் / மருத்துவமசை/தொல்அலுவலகம்/காவல்நிசலயம்

பகாங்கன் ெிராந்தியத்தில்ஏராளமாைரஹாட்டல்களும் வ ீடுகளும்
கிசடக்கின்றை.ஒரு ரஹாட்டல்பைௌகரியத்சதயும்ஆடம்ெரத்சதயும்தரக்கூடும், விருந்ரதாம்பும்உள்ளூர் மக்களுடன்ரஹாம்ஸ்ரட பைய்வதுஉள்ளூர் கலாச்ைாரத்தின்உண்சமயாை அனுெவத்சதஅளிக்கிறது.ைமீெத்தில், ரைசவ
குடியிருப்புகள் இந்தப்ெிராந்தியத்தில் ெரவலாகக்கிசடக்கின்றை.

வருசக விதி மற்றும்ரநரம், ொர்சவயிட ைிறந்தமாதம்

குசககசளப் ொர்சவயிடஎந்த விதிகளும் இல்சல.ரைதப்ெடுத்தாமல், குப்செ
பகாட்டாமல், தளத்சதச்சுத்தமாகசவத்துக்பகாள்வது ரொன்றநிசலயாை விதிகசளப்
ெின்ெற்ற ரவண்டும்.ரகாசட காலம்பவப்ெமாகவும்ஈரப்ெதமாகவும் இருக்கும், 
எைரவ வருசகசயத்திட்டமிடுவசதத்தவிர்க்கலாம்.குடா குசககசளப்ொர்சவயிட ைிறந்த காலம்ஜூன் முதல் ெிப்ரவரிவசர.

ெகுதியில் ரெைப்ெடும் பமாழி

ஆங்கிலம், இந்தி, மராத்தி.