• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

சொத்து வெளியீட்டாளர்

Lonavala

பலானாவாலா என்ெது பமற்கு இந்தியாவில் ெசுசமயான ெள்ளத்தாக்குகளால் சூழப்ெட்ட ஒரு மசல நிசலயமாகும்.இது "ைஹ்யாத்ரி மசலயின் நசக" மற்றும் "குசககளின் நகரம்" என்று அசழக்கப்ெடுகிறது.இது கூடுதலாக கடின . இனிப்புகளான ைிக்கி அதன் உற்ெத்தி அறியப்ெடுகிறது. மும்செ மற்றும் புபனசவ இசடமுகப்ெடுத்தும் ரயில் ொசத ொசதயில் இது ஒரு முக்கிய நிறுத்தமாகும்.  அடர்த்தியான காடுகள், நீர்வ ீழ்ச்ைிகள் மற்றும் ஏரிகளுக்கு அருகில் உள்ள அசணகளால் சூழப்ெட்ட இது இயற்சக அெிமானிகளுக்கு கட்டாயம் ொர்க்க பவண்டிய இடமாகும்.

Districts/Region

பலானாவாலா, புபன மாவட்டம், மகாராஷ்டிரா, இந்தியா.

History

கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டில் பலானாவாலாசவச் சுற்றியுள்ள ெகுதி ஒரு குறிப்ெிடத்தக்க பெௌத்த இடமாக இருந்தது, பமலும் ெல்பவறு ெசழய பெௌத்த ொசற பவட்டப்ெட்ட குசகக் பகாயில்கசள இங்கு சுற்றி காணலாம். மராட்டியப் பெரரைின் நிறுவனர் ைத்ரெதி ைிவாெி மகாராஜ் இந்தப் ெகுதிசய ஆட்ைி பைய்தார்.  ெின்னர் அது இரண்டாவது மராட்டியப் பெரரசை நிறுவிய பெஷ்வா ஆட்ைியாளர்களின் கீழ் பைன்றது. கசடைியில் ஆங்கிபலயர்கள் பெஷ்வா பெரரசை நசுக்கிய பொது அது சகப்ெற்றப்ெட்டத

Geography

இந்தியாவின் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் பமற்கு ெகுதியில் பலானாவாலா உள்ளது.  இது ைஹ்யாத்ரி மசலத்பதாடர்களின் ஸ்லாண்ட்களில் அசமக்கப்ெட்டுள்ளது, பமலும் இது மும்செக்கு 106 கி. மீ. தூரத்தில் பதன்கிழக்பக 2,050 அடி கடல் மட்டத்திற்கு பமபல உள்ளது.

Weather/Climate

இப்ெகுதி ஆண்டு முழுவதும் பவப்ெமான ொதி வறண்ட காலநிசலயாக இருக்கிறது, ைராைரி பவப்ெநிசல 19-33 டிகிரி பைல்ைியஸ் வசர இருக்கும். ஏப்ரல் மற்றும் பம மாதங்கள் பவப்ெமான மாதங்கள், பவப்ெநிசல 42 டிகிரி பைல்ைியஸ் வசர அசடயும்.  குளிர்காலம் மிகவும் குளிராகவும், மற்றும் பவப்ெநிசல இரவில் 10 டிகிரி பைல்ைியஸ் வசர குசறவாக பைல்லக்கூடும், ஆனால் ைராைரி ெகல்பநர பவப்ெநிசல சுமார் 26 டிகிரி பைல்ைியஸ் ஆக இருக்கும்.  இப்ெகுதியில் வருடாந்திர மசழ சுமார் 763 மி.மீ.

Things to do

பலானாவாலா ொர்சவயிட ைிறந்த இடங்களில் ஒன்றாகும், குறிப்ொக ெருவமசழகளின் பொது.  சுற்றுலாப் ெயணிகள் ெசுசமயின் மிகுதியால் புத்துணர்ச்ைி அசடவார்கள்.  பமழுகு அருங்காட்ைியகம், ொவனா ஏரி மற்றும் சடகர் ொயிண்ட் ஆகியசவ சுற்றுலாப் ெயணிகள் ொர்க்கக்கூடிய ைில இடங்கள். காம்ப ட்டில் ொராகிசளடிங், ராஜ்மாச்ைி பகாட்சடக்கு மசலபயற்றம், காடுகள் நிசறந்த ைஹ்யாத்ரி ஹில்ஸில் இரவு முகாம் மற்றும் இதுபொன்ற ெல ைாகைங்கள் ெிற நடவடிக்சககளில் அடங்கும்.  இசவ தவிர, பலானாவாலா ஏரியில் உலா வருவது, ெொ மற்றும் கார்லா குசககசள ஆராய்வது, பூ ி அசணக்கு சுற்றுலா பைல்வது மற்றும் உள்ளூர் பொருட்கள் மற்றும் விசளபொருட்களுக்கு ாப்ெிங் பைல்வது பொன்ற அசமதியான மற்றும் நிதானமான பையல்கசளச் பைய்ய சுற்றுலாப் ெயணிகள் ைிறிது பநரம் பைலவிடலாம்.

Nearest tourist places

இபமெிகா: இபமெிகா அதன் பைாந்த உலகம், மந்திரம் மற்றும் பவடிக்சக நிசறந்தது, பொழுதுபொக்கு, பவடிக்சக, தளர்வு, உணவு, ாப்ெிங் மற்றும் உசறவிடம் ஆகியவற்சற ஒபர இடத்தில் வழங்குகிறது.  உலகத்தரம் வாய்ந்த தீம் ொர்க், வாட்டர் ொர்க் ஆஃப் இன்டர்பந னல் ஸ்டாண்டர்ட். இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஸ்பனா ொர்க் & முதல் தீம் ொர்க் பஹாட்டல்-இபமெிகா இந்தியாவில் குடும்ெத்தினருக்கு ெிடித்த இலக்காக உள்ளது மற்றும் பகாபொலியில் பைய்ய பவண்டிய ைிறந்த வி யங்களில் ஒன்றாகும்.இபமெிகா பகெிடல் உணவகத்தில் நடந்த கிராண்ட் இந்திய உணவு விழாவில் இபமெிகாசவ அனுெவிக்கவும், நாடு முழுவதிலுமிருந்து மிகவும் மகிழ்ச்ைியான உணவு வசககசள முயற்ைிக்கவும்.

பமவல்: புபன மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு ைிறிய பதஹ்ைில், பமவல் அதன் மயக்கும் சூரிய அஸ்தமனம், ெரெரப்ொன நீர் விசளயாட்டு மற்றும் முகாம்களுக்கு பெயர் பெற்றது. பமவலில் சுசவயான உள்ளூர் உணவுடன் ராஃப்டிங், கயாக்கிங், நீச்ைல் மற்றும் ெல பொன்ற பையல்ொடுகளின் ெரவலில் ொர்சவயாளர்கள் ஈடுெடலாம்.  பமலும், மாவலின் சுத்தமான மற்றும் விைாலமான சூழல் ெயணிகசள முகாம் அசமத்து இரசவக் கழிக்கலாம். (4.6 கி. மீ.)

 அலிொக்: கடற்கசரகளுக்கு ெிரெலமான அலிொக் நீர் மற்றும் ைாகை விசளயாட்டுகசளயும் வழங்குகிறது.நீர் விசளயாட்டுகளுக்கான முக்கிய கடற்கசரகள் மாண்ட்வா கடற்கசர, நாகான் கடற்கசர மற்றும் அலிொக் கடற்கசர.  இந்த கடற்கசரகள் ொராபைய்லிங், கடல் கயாக்கிங், பெட் ஸ்சக மற்றும் வாசழ ெடகு ைவாரி பொன்ற பையல்ொடுகசள வழங்குகின்றன. (81 கி. மீ.)

 பகாண்டன குசககள்: 16 புத்த குசககளின் குழுவான பகாண்டன குசககள் கர்ொட்டில் உள்ள பகாண்டன என்ற ைிறிய கிராமத்தில் பலானாவாலாவுக்கு வடக்பக 33 கி. மீ. பதாசலவில் அசமந்துள்ளது .  ெல ஸ்தூெிகள் மற்றும் ைிற்ெங்கசளக் பகாண்ட இந்த குசககள் ெ mon த்த துறவிகளின் ெண்சடய வாழ்க்சக முசறசயப் ெற்றிய ஒரு காட்ைிசய வழங்குகின்றன. குசககள் அவற்றின் ைிக்கலான பைதுக்கல்களுக்கு ெிரெலமானசவ, அசவ பெௌத்த மதத்துடன் பதாடர்புசடயசவ மற்றும் கிமு 1 ஆம் நூற்றாண்டுக்கு முந்சதயசவ என்று கூறப்ெடுகிறது. இந்த குசககள் கல் பவட்டு கட்டசமப்புகளின் ைிறந்த காட்ைிசயக் காட்டுகின்றன, பமலும் நீங்கள் ஒரு வரலாற்று ெிரியராக இருந்தால் உங்கள் ஆர்வத்சதத் தூண்டும்.  ெருவமசழக் காலத்தில் சுற்றுலாப் ெயணிகள் கட்டாயம் ொர்க்க பவண்டியது, அதன் பெரும் கவர்ச்ைிசயக் காணலாம், அருகிலுள்ள நீர்வ ீழ்ச்ைிகளுக்கு வருசக தந்து, இசணந்து அழகான விடுமுசறசய மகிழலாம்.

Special food speciality and hotel

குெராத்தி உணவு முதல் காரமான புதினா வட ொவ் வசர பலானாவாலாவில் சுற்றுலாப் ெயணிகள் கிட்டத்தட்ட அசனத்து வசகயான உணவு வசககசளயும், குறிப்ொக பதரு ஹாக்கர்களால் விற்கப்ெடும் மிகவும் ரைித்து பநாறுக்கும் வறுத்த பைாளத்சதயும் பெறலாம்.பலானாவாலா உணவகங்கள் பதன்னிந்திய, கான்டிபனன்டல், இந்தியன், ெஞ்ைாெி பொன்ற நன்கு அறியப்ெட்ட உணவு வசககசளயும் வழங்குகின்றன, பமலும் நீங்கள் சுசவயான அசைவ உணசவயும் பெறலாம்.

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station

பலானாவலாவில் ெல்பவறு பஹாட்டல்கள், ரிைார்ட்ஸ், லாட்ஜ்கள் மற்றும் பஹாம்ஸ்படக்கள் கிசடக்கின்றன. பலானாவாலா சுற்றியுள்ள ெகுதியில் உள்ள மருத்துவமசனகள், தொல் நிசலயங்கள் மற்றும் காவல் நிசலயங்களின் நன்கு வளர்ந்த வசலயசமப்செக் பகாண்டுள்ளது.

Visiting Rule and Time, Best month to visit

இந்த இடத்திற்கு ஆண்டு முழுவதும் பைன்று ொர்க்கலாம்.  பலானாவாலா ஒவ்பவாரு ெருவத்திலும் பவவ்பவறு ஈர்ப்புகசளக் பகாண்டுள்ளது, இது ஆண்டு முழுவதும் சுற்றுலாத் தலமாக அசமகிறது. கனமசழ காரணமாக ெருவமசழ காலங்களில் சுற்றுலா ெயணிகள் முன்பனச்ைரிக்சக நடவடிக்சககசள பமற்பகாள்ள ெரிந்துசரக்கப்ெடுகிறார்கள்.

Language spoken in area 

ஆங்கிலம், இந்தி, மராத்தி.