• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

சொத்து வெளியீட்டாளர்

மகாகாளி குகைகள்

என்றும் அசழக்கப்ெடும்மகாகாளி குசககள் 19 ொசற பவட்டப்ெட்ட
குசககளின் குழுவாகும்.

மாவட்டங்கள்/ ெகுதி

மும்செ புறநகர், மகாராஷ்டிரா, இந்தியா.

வரலாறு

அந்ரதரியில் உள்ளபவராவலியின் ஒரு ைிறியமசலயடிவாரத்தில்மரராலின் நகர்ப்புறநிலப்ெரப்செப் ொர்க்கும் 19குசககளின் பகாத்து இது.இசவ கிெி 1 ஆம்
நூற்றாண்டு முதல் கிெி 6 ஆம் நூற்றாண்டு வசரபைதுக்கப்ெட்டசவ.ெிரதாை சைத்யாவில் (புத்தெிரார்த்தசை மண்டெம்) உள்ள ைில ைிற்ெ ரெைல்கள்
கிெி 6 ஆம் நூற்றாண்சடச்ரைர்ந்தசவ.இத்தளம் ெிற்காலத்தில்மசறவாை பெௌத்தத்தின்முக்கிய சமயமாகவிளங்கியது.இந்த இடத்தில்குசககளுக்கு ரமரல, 
மசலயின் உச்ைியில் ஒருபைங்கல் ஸ்தூெியின்எச்ைங்களும் உள்ளை.1 மற்றும் 9 குசககள் அந்தஇடத்தில் உள்ளமுக்கியமாை குசககள். அசவ பெௌத்தத்பதாழுசகக் கூடங்கள்.ெல பெௌத்த மற்றும் சைவமடங்கள் இந்தப்ெிராந்தியத்தில் ெல
நூற்றாண்டுகளாகஇசணந்து இருந்தை.அருகாசமயில் உள்ளரஜாரகஸ்வரி குசக இந்தஇசணக்கு ஒருஎடுத்துக்காட்டு.மகாகாளி குசககளிலிருந்துஒரு மசறவாை பெௌத்தகடவுளின் ைிற்ெத்துடன்கூடிய ஒரு தைித்துவமாைஸ்தூெி குசக எண் 1 
இலிருந்து அடிவாரத்திற்குவிழுந்திருந்தது.இப்ரொது ஜுைா மகாகாளிமந்திர் (ெசழய மாஹாகாளிரகாயில்) எைப்ெடும்ரகாயிலில் மகாகாளிபதய்வமாக
வழிெடப்ெடுகிறாள்.இங்குள்ள ொசற எரிமசலப்பரைியா ஆகும், இது
ொதுகாப்ெதற்காை ைிறந்தவசக ொசற அல்ல.மும்செ தீவில் மிகவும்
வளமாை பெல்ட்களில்இதுவும் ஒன்றாகும்.மகாகாளி குசககளின் தளம்
ெக்கத்து கிராமத்திற்குப்ெிறகு 'பகாண்டை' என்றும்அசழக்கப்ெடுகிறது.
மகாகாளி குசககளில்இருந்து ைில கிரலா மீட்டர்பதாசலவில் உள்ளது
ொஸ்ரொலி.ொஸ்ரொலிசய ரைர்ந்தஒருவர் மகாகாளியில்விஹார தாைம்
பைய்துள்ளதாக கல்பவட்டில்குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ளது.மகாகாளி குசககள் கி.ெி. 1 
ஆம் நூற்றாண்டு முதல் கி. ெி. 12 ஆம் நூற்றாண்டுவசர பையலில் உள்ளமடமாக இருந்தை.இது உள்ளூர்நன்பகாசடகளில் ெிசழத்து, கான்ரஹரியுடன்
பதாடர்புசடய மடமாகபையல்ெட்டது.

புவியியல்

இந்தியாவில் மும்செநகரில் உள்ள அந்ரதரியின்ரமற்கு புறநகர்ப் ெகுதிகளில்
உள்ளை.

வாைிசல / காலநிசல

பகாங்கன் ெிராந்தியத்தில்முக்கிய வாைிசல மசழ, பகாங்கன் பெல்ட் அதிக
மசழசய அனுெவிக்கிறது(சுமார் 2500 மிமீமுதல் 4500 மிமீவசர இருக்கும்), 
மற்றும் காலநிசலஈரப்ெதமாகவும் சூடாகவும்உள்ளது.

பைய்ய ரவண்டியசவ

முழுசமயாை குசகநிசைவுச்ைின்ைங்கள்மற்றும் பதால்பொருட்களின்
பதாகுப்செக் பகாண்டதிறந்த அருங்காட்ைியகம்ரொன்றது.
முழுசமயாை வளாகத்சதக்காண ஒருவருக்குகுசறந்தது 2 முதல் 3 மணி
ரநரம் ரதசவப்ெடும்.

ைிறப்பு உணவு மற்றும்ரஹாட்டல்

மும்செயில் இருப்ெதால்
உணவகங்கள் ெலவிதமாை
உணவு வசககசள
வழங்குகின்றை.

விடுதி வைதிகள்அருகிலுள்ள & ரஹாட்டல் / மருத்துவமசை/தொல்அலுவலகம்/காவல்நிசலயம்n

கழிப்ெசறகள் ரொன்றஅடிப்ெசட வைதிகள்உள்ளை, குசககளுக்கு
அருகில் ஒரு ைில ைிறியஉணவகங்கள் பவவ்ரவறுஉணவு வசககள் மற்றும்
ரெக் பைய்த தண்ண ீசரவழங்குகின்றை.ரஹாலி ஸ்ெிரிட்மருத்துவமசை
குசகயிலிருந்து 850 மீ. பதாசலவில் உள்ளது.அடிப்ெசட ைிகிச்சைக்காக
குசகக்கு அருகில் ைிலகிளிைிக்குகள் உள்ளை.அருகிலுள்ள காவல்நிசலயம் தக்ஷஷிலாகாவல் நிசலயம் (700 மீ)

வருசக விதி மற்றும்ரநரம், ொர்சவயிட ைிறந்தமாதம்

மகாகாளி குசக காசல 9.00 மணி முதல் மாசல 6.00 மணி வசர திறந்திருக்கும்.
தளத்சதப் ொர்சவயிடைிறந்த ெருவம் குளிர்காலம்(நவம்ெர் முதல் ெிப்ரவரி
வசர)சுற்றுலா ெயணிகள்நுசழவுச் ைீட்டுகளுக்குரூொய் 20 பைலுத்தரவண்டும்.

ெகுதியில் ரெைப்ெடும் பமாழி

 ஆங்கிலம், இந்தி, மராத்தி.