• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

சொத்து வெளியீட்டாளர்

Manikdoh Dam

ஜு ார் அருயக குகாடி ஆற்றில் மணிக்யதா அசண உள்ளது.

இது நீர்ப்ொை ம் மற்றும் நீர் மின் உற்ெத்தி யநாக்கத்துடன் கட்டப்ெட்டது.

Districts/Region

பூய மாவட்டம், மகாராஷ்டிரா, இந்தியா.

History

இந்த அசண ஈர்ப்பு அசண ெிரிவில் விழுகிறது. 

ஜுன் ருக்கு ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் உள்ளது, இது நீண்ட காலமாக நிறுவப்ெட்ட காலத்திலிருந்து ஒரு வர்த்தக மற்றும் அரைியல் சமயமாக பையல்ெட்டது. 

மராட்டியப் யெரரைின் நிறுவ ரா மராட்டிய மன் ர் ைிவாஜியின் ெிறப்ெிடமாக ைிவ்ய ரி அருகிலுள்ள யகாட்சட. 

புய மாவட்டத்தின் முதல் சுற்றுலா தாலுகாவாக ஜுன் ர் 2018 ஜ வரி 9 அன்று மகாராஷ்டிரா அரைால் அறிவிக்கப்ெட்டது.

Geography

இந்த அசண யகாட் ெடுசகயில் அசமந்துள்ளது மற்றும் இப்ெகுதியில் ஐந்து அசணகசள கட்டிய குகாடி திட்டத்தின் ஒரு ெகுதியாகும்.

புவியியல் ரீதியாக இது பகாங்கன் ெகுதியின் விளிம்ெில் உள்ள ைஹ்யாத்ரி வரம்புகளால் சூழப்ெட்டுள்ளது.

Weather/Climate

இப்ெகுதி ஆண்டு முழுவதும் பவப்ெமா ொதி வறண்ட காலநிசலயாக இருக்கிறது, ைராைரி பவப்ெநிசல 19-33 டிகிரி பைல்ைியஸ் வசர இருக்கும். 

மாதங்கள் பவப்ெமா மாதங்கள், பவப்ெநிசல 42 டிகிரி பைல்ைியஸ் வசர அசடயும்.

குளிர்காலம் மிகவும் குளிராகவும், மற்றும் பவப்ெநிசல இரவில் 10 டிகிரி பைல்ைியஸ் வசர குசறவாக பைல்லக்கூடும், ஆ ால் ைராைரி ெகல்யநர பவப்ெநிசல சுமார் 26 டிகிரி பைல்ைியஸ் ஆக இருக்கும். 

இப்ெகுதியில் வருடாந்திர மசழ சுமார் 763 மி.மீ.

Things to do

குடும்ெங்கள், மசலயயற்றம் மற்றும் ெறசவ ொர்ப்ெது ஆகியவற்றுடன் ஒரு நாள் சுற்றுலாவிற்கு இது ஒரு நல்ல இடமாகும். 

இந்த ெிராந்தியத்தில் யமலும் ஐந்து அசணகள் உள்ள , யமலும் ைில நீர் விசளயாட்டு நடவடிக்சககசளயும் இயக்குகின்ற .

Nearest tourist places

மல்யஷஜ் காட்: மல்யஷஜ்
காட் ெல ஏரிகள், 
நீர்வ ீழ்ச்ைிகள் மற்றும்
ஈர்க்கும் மசலகசள
ொர்சவயாளர்களுக்கு
வழங்குகிறது.

மசலயயற்றம், ெறசவ
ொர்ப்ெது, நீர்வ ீழ்ச்ைி
ராப்பெல்லிங், இயற்சக
தடங்கள் மற்றும் முகாம்
யொன்ற ைாகை
நடவடிக்சககளுக்கு இது
ஒரு ைரியா இடமாகும்.

ெிம்ெல்கான் யஜாகா: 
ெிம்ெல்கான் யஜாஜ் அசண
ஜுன் ார் அருயக குகாடி
ஆற்றின் கிசள நதியா 
புஷ்ொவதி ஆற்றில் பூமி
நிரப்பும் அசணயாகும்.

இது மல்யஷஜ் காட் அருயக
அசமந்துள்ளது.

இந்த அழகா இடம்
ெல்யவறு ெருவங்களில்
பவவ்யவறு யதாற்றத்சத
வழங்குகிறது.

இந்த அசண ெிங்க்
ஃெிளமிங்யகாஸ், ஆல்சென்
ஸ்விஃப்ட் யொன்ற
புலம்பெயர்ந்த ெறசவகளின்
இரண்டாவது இல்லமாகவும்
பையல்ெடுகிறது.

ைிவ்ய ரி யகாட்சட: இது
இந்தியாவின் வலிசமயா 
யகாட்சடகளில் ஒன்று. 
ைிவ்ய ரி யகாட்சட 17ஆம்
நூற்றாண்டு ஜுன் ார்
அருயக அசமந்துள்ள
மிலிட்டரி
ஃயொர்டிஃெியகஷன்.

இது மராட்டியப் யெரரைின்
யெரரைரும் நிறுவ ருமா 
ைத்ரெதி ைிவாஜி மகாராஜின்
ெிறப்ெிடமாகும்.

ேரிஷ்ைந்திரகாட்
யகாட்சட-ேரிஷ்ைந்திரகாட்
யகாட்சட, ைராைரி கடல்
மட்டத்திலிருந்து 1,424 
மீட்டர் உயரத்தில்
அசமந்துள்ள 6வது
நூற்றாண்டு
நிச வுச்ைின் ம்.

மசலயயற்ற ஆர்வலர்கள்
மற்றும் யாத்ரீகர்கள்
நிசறய யெர் இந்த
இடத்திற்கு வருசக
தருகின்ற ர்.

நா ாகாட் அல்லது நா ா
காட் என்றும்
குறிப்ெிடப்ெடும் நாய காட்
என்ெது பகாங்கன்
கடற்கசரக்கும் படக்கான்
ெீடபூமியில் உள்ள
ெண்சடய நகரமா 
ஜுன் ருக்கும்
இசடயிலா யமற்கு
பதாடர்ச்ைி மசலத்பதாடரில்
உள்ள ஒரு மசலப்ொசத
ஆகும்.

மசலயயற்ற
ஆர்வலர்களுக்கு ஒரு
முக்கிய ஈர்ப்பு.

ஜிவ்தான் யகாட்சட: 
ஜிவ்தான் ஜு ார்
தாலுகாவில் காட்கார்
அருயக 1 கி.மீபதாசலவில்
அசமந்துள்ள மசலக்
யகாட்சட.

இந்த யகாட்சட ைாஹ்யாத்ரி
மசலத்பதாடரில் உள்ளது.

பல ியாத்ரி புத்த குசககள்: 
பல ியாத்ரி, ைில
யநரங்களில் விநாயகர்
லீ ா, விநாயகர் ெோர்
குசககள் என்று
அசழக்கப்ெடுகிறது, இது
சுமார் 30 புத்த குசககளின்
பதாடராகும், அசவ
ொசறயில்
பைதுக்கப்ெட்டுள்ள , அசவ
மணிக்யதா அசணயின்
கிழக்யக சுமார் 18.7 கி.மீ
பதாசலவில்
அசமந்துள்ள .

ைிறுத்சத மீட்பு சமயம்
மணிக்யதா: இந்த
சமயத்தில் 30 க்கும்
யமற்ெட்ட ைிறுத்சதகள்
வைித்து வருகின்ற , 
யமலும் கிராமவாைிகளால்
காயமசடந்த அல்லது
யமாதல் சூழ்நிசலகளில்
ைிக்கியுள்ள ைிறுத்சதகளுக்கு
தற்காலிக அல்லது
வாழ்நாள் ெராமரிப்பு
வழங்கப்ெடுகிறது.
 

Special food speciality and hotel

ெரந்த யவறுொடுகளில் ஒன்று ெரிமாறப்ெடும் உணவு வசககளில் உள்ளது, வடக்கு மற்றும் பதன் ிந்திய உணவு வசககள் ெிரெலமாக உள்ள , இருப்ெினும், யதர்வு பைய்ய அதிக ெிராந்திய உணவு வசககள் உள்ள , அரிைி மற்றும் மீன் ஆகியசவ பமனுவில் உள்ள முக்கியமா பொருட்கள்.

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station

அருகிலுள்ள யோட்டல்கள்
மற்றும் தங்குமிட வைதிகள்
ஜுன் ாரில் கிசடக்கின்ற .

ஜு ாரில் 14.2 கி.மீ
தூரத்தில் கிராமப்புற
மருத்துவமச உள்ளது.

அருகிலுள்ள தொல்
நிசலயம் ஜுன் ாரில் 13.8 
கி.மீதூரத்தில் உள்ளது.

அருகிலுள்ள காவல்
நிசலயம் ஜுன் ாரில் 13.7 
கி.மீதூரத்தில் உள்ளது.

Visiting Rule and Time, Best month to visit

யநரம், ொர்சவயிட ைிறந்த மாதம்  இந்த இடம் ஆண்டு முழுவதும் அணுகக்கூடியது, ஆ ால் பைல்வதற்கு ைிறந்த யநரம் மசழக்காலம், ஏப ில்  ைஹ்யாத்ரிஸ் இயற்சக காட்ைி வியக்க சவக்கிறது. யகாசடக்காலம் a bit hot. ைற்று சூடாக இருக்கும்.

Language spoken in area 

தமிழ், இந்தி மற்றும் மராத்தி