• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

சொத்து வெளியீட்டாளர்

Nagzira Wild Life Sanctuary

மஹாராஷ்டிராவின்
ெண்டாரா-ரகாண்டியா
மாவட்டத்திற்கு இசடரய
உள்ள ாக்ைிரா ரகாண்டியா, 
 க்ைிரா வனவிலங்கு
ைரணாலயம் என்றும்
அசழக்கப்ெடுகிறது.

இந்த ைரணாலயம் மாவட்ட
தசலசமயகத்திலிருந்து
(ரகாண்டியா) 60 கிமீ
பதாசலவிலும், மாவட்ட HO 
ெண்டாராவிலிருந்து 60 கிமீ
பதாசலவிலும் உள்ளது.

வளமான மற்றும்
ென்முகத்தன்சம பகாண்ட
 இயற்சக காட்ைிகள் மற்றும்
ொவம் பைய்ய முடியாத
காட்ைியுடன், இந்த
வனவிலங்கு பூங்கா 1970 
ஆம் ஆண்டில்
ைரணாலயமாக
அறிவிக்கப்ெட்டது.

மகாராஷ்டிரா அரசு இந்த
பூங்காசவ 2012 ஆம்
ஆண்டு புலிகள்
திட்டத்திற்காக
ஒதுக்கப்ெட்டதாக
அறிவித்தது.

இங்கு காணப்ெடும் அசமதி, 
அசமதி மற்றும்
வனப்ெகுதியின்
உண்சமயான உணர்வு
ஒவ்பவாரு ஆண்டும் இந்த
அழகான மற்றும் புதிரான
வனவிலங்கு
ைரணாலயத்திற்கு
ஏராளமான சுற்றுலாப்
ெயணிகசள ஈர்க்கிறது.

Districts/ Region 

தாைில்தார்: ெண்டாரா, மாவட்டம்: ரகாண்டியா, மா ிலம்: மகாராஷ்டிரா

History

ரகாண்ட் மன்னர்கள் ஒரு
காலத்தில் ெண்டாரத்திற்கு
அருகிரலரய இந்தக்
காடுகசள ஆண்டனர்.
 இல், 116.54 ை.கி.
KM வனவிலங்கு
ைரணாலயமாக
அறிவிக்கப்ெட்டது.

2012 ஆம் ஆண்டில், 
புலிகசள காப்ொற்றும்
திட்டத்தில் ரைர்க்க இந்த
ைரணாலயத்சத மற்பறாரு
ரதைிய பூங்காவுடன்
இசணக்க மா ில அரசு
அறிவித்தது.

 ாக்ைிரா வனவிலங்கு
ைரணாலயம் அற்புதமான
இயற்சக காட்ைிகளால்
ஆைீர்வதிக்கப்ெட்டுள்ளது.

இது ெல அழியும்
 ிசலயிலுள்ள
உயிரினங்களின்
தாயகமாகும்.

புலி, ைிறுத்சத, காட்டில்
பூசன, ைிறிய இந்திய
ைிபவட், ொம் ைிபவட், 
ஓ ாய், குள்ள ரி, ரைாம்ெல்
கரடி, ராபடல், காமன்
ராட்ைத ெறக்கும் அணில், 
கவுர், ான்கு பகாம்பு
மிருகம், எலி மான், 
ொங்ரகாலின் உட்ெட
கிட்டத்தட்ட 34 வசகயான
ொலூட்டிகள்.

ெறசவ விலங்குகள் இந்த
ைரணாலயத்தின் மிகவும்
கவர்ச்ைிகரமான
வனவிலங்கு அம்ைமாகும்.

166 க்கும் ரமற்ெட்ட
இனங்கள் இங்கு ெதிவு
பைய்யப்ெட்டுள்ளன.

சுமார் 15 வசகயான
புலம்பெயர்ந்த ெறசவகளும்
சுமார் 42 வசகயான
உள்ளூர் குடிரயறிகளும்
இந்த இடத்தில் உள்ளன.

லடாக் மற்றும் திபெத்தில்
இருந்து குளிர்காலத்தில்
இடம்பெயர்ந்த "ொர்-பஹட்
வாத்து" என்ற
குறிப்ெிடத்தக்க ெறசவ, 
ைரணாலயத்சத ஒட்டி
அசமந்துள்ள ரைார்காமாரா
பதாட்டியில் வாழ்கிறது.

மயில் மற்றும் "Accipitridae" 
குடும்ெத்சதச் ரைர்ந்த
ெறசவகள் உட்ெட 13 
ெறசவ இனங்கள் அழியும்
 ிசலயில் உள்ளன.

இந்த ைரணாலயம் சுமார் 36 
வசகயான ஊர்வனவற்றின்
வைிப்ெிடமாகும், அவற்றில்
சுமார் 6 இனங்கள் அழியும்
 ிசலயில் உள்ளன, 
அதாவது இந்திய ராக்
செதான், தமன், இந்திய
 ாகம், ரைல்ஸ் சவப்ெர், 
பைக்கர்டு கீல்ரெக் மற்றும்
காமன் மானிட்டர்.

இந்த ைரணாலயம் மரதவசள, காசள-தவசள, 
ஆறு-கால் தவசள, ஒரு
அைாதாரண ரதசர ரொன்ற
ெல்ரவறு வசகயான
தவசளகள் மற்றும்
ரதசரகளுக்கு தாயகமாக
உள்ளது; ராமபனல்லா
பமான்டானா ரொன்றசவ.

இந்தச் ைரணாலயத்திலும்
அசதச் சுற்றியுள்ள ாக்ைிரா
ஏரியும் மற்ற ீர் ிசலகளும்
ெல வசகயான ன்ன ீர்
மீன்களில் ிசறந்துள்ளன.

இந்த ைரணாலயத்திற்கு
ஆண்டுக்கு 30,000 சுற்றுலாப்
ெயணிகள் வருசக
தருகின்றனர்.

ொக்கி ரகட், ரொண்ரட
ரகட், மங்ரகைரி ரகட், 
ெீதாம்ெர்ரதாலா ரகட், 
பைார்கமாரா ரகட் என
ெல்ரவறு நுசழவு
வாயில்கள் உள்ளன.
 

Geography

அருகிலுள்ள கரம்
ெண்டாரா, ரகாண்டியா, இது
25 கிரலாமீட்டர்
பதாசலவில் உள்ளது.

புவியியல் ரீதியாக இந்த
ைரணாலயத்தின் ெகுதி
மா ில வனத்துசறயின்
 ாக்பூர் வட்டத்தின் கீழ்
வருகிறது.

ரகாண்டியா மாவட்டம், 
வடக்கு மற்றும் கிழக்குப்
ெகுதிகளில் முசறரய
மத்தியப்ெிரரதைம் மற்றும்
ைத்தீஸ்கருடன் பொதுவான
எல்சலகசளப் ெகிர்ந்து
பகாள்கிறது.

Weather/Climate

 ாக்ைிராவில் ஆண்டு
முழுவதும் மிதமான
வானிசல இருக்கும்.

ரகாசடகாலம் (மார்ச்-ஜூன்) 
– பவப்ெ ிசல 45 டிகிரியாக
உயரக்கூடும்.

ரலைான ெருத்தி
ஆசடகசள எடுத்துச்
பைல்லுமாறு ாங்கள்
உங்களுக்கு
அறிவுறுத்துகிரறாம்.

மசழயின் ரொது (ஜூசலபைப்டம்ெர்), கனமசழ
காரணமாக பூங்கா
மூடப்ெட்டிருக்கும்.

குளிர்காலத்தில் ( வம்ெர்-
ெிப்ரவரி), பவப்ெ ிசல 6.5 
டிகிரி வசர குசறயலாம்.

குளிர்காலத்தில் ெயணத்தின்
ரொது, ரொதுமான சூடான
ஆசடகசள எடுத்துக்
பகாள்ள ெரிந்துசரக்கிரறாம்.

Things to do 

ெறசவகசளப் ொர்ப்ெது, ஜீப்ெில் ஜங்கிள் ைஃொரி.

Nearest tourist place

சூர்யரதரயா மண்ரடா
ரதவி ரகாவில், கஞ்ைங்கட்
குசககள் அருகில் உள்ளன.
ராம்படக் ாக்ைிராவிலிருந்து

70 கிமீபதாசலவில்
உள்ளது மற்றும்
ெழசமயான ராமர் ரகாயில்
உள்ளது.

உம்பரட் கர்ஹண்ட்லா (120 
கிமீ) மற்பறாரு
வனவிலங்கு ைரணாலயம்.

அருகிலுள்ள மற்பறாரு
இடம் ஹைாரா ீர்வ ீழ்ச்ைி.
Waterfalls such as Itiadoh Dam. இடியாரடா அசண ரொன்ற
 ீர்வ ீழ்ச்ைிகள்.
அசணகள், ஸ்ரீ ைந்த் லஹரி
ஆைிரமம்.

ைக்ரதர் சுவாமி ரகாவில்
ரொன்ற ைமய தலங்கள்.
 மத தலங்கள், ரவகான்
ஏரி.

 ீர் ிசலகள்
ொர்சவயாளர்கசள
ஈர்க்கும்.

Special food specialty and
hotel

ைரணாலயத்திற்கு பவளிரய ரஹாட்டல்கள் மற்றும் உணவகங்கள் உள்ளன, அசவ அசைவ மற்றும் அசைவ உணவுகசள வழங்குகின்றன

Accommodation
facilities nearby & Hotel/
Hospital/Post
Office/Police station 

ைரணாலயத்தின் அருகாசமயில், ெல ரஹாட்டல்கள் மற்றும் ஓய்வு விடுதிகள் உள்ளன

Visiting Rule and Time,
Best month to visit

அக்ரடாெர் முதல் ரம வசர சுற்றுலா பைல்ல ைிறந்த ர ரம்.

Language spoken in area

தமிழ், இந்தி மற்றும் மராத்தி