• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

சொத்து வெளியீட்டாளர்

Pandav Kund

ொண்டவ் குண்ட் என்றும் அசழக்கப்ெடுகிறது ொண்டவ்கடா நவி மும்செயின் கார்கார் ெகுதியில் உள்ள ஒரு நீர்வ ீழ்ச்ைி. 

இந்த நீர்வ ீழ்ச்ைி மும்செக்கு அருகிலுள்ள மிக உயரமா (சுமார் 105 மீட்டர்) நீர்வ ீழ்ச்ைிகளில் ஒன்றாக கருதப்ெடுகிறது.

Districts/Region

ராய்காட் மாவட்டம், மகாராஷ்டிரா, இந்தியா.

History

புராணக்
கதாொத்திரங்களிலிருந்து
ொண்டவர்கள் பெயரில்
ொண்டவ காடாவுக்கு அதன்
பெயர் வந்தது.

இந்த இடத்சத
மகாொரதத்தில் இருந்து
ொண்டவர்கள்
நாடுகடத்தப்ெட்டயொது
கண்டு, இந்த நீர்வ ீழ்ச்ைியின்
கீழ் அசமந்துள்ள ைரிவு
குளத்தில் குளித்த ர் என்று
புராணங்கள் கூறுகின்ற .

அசடயாளம் பதரியாத
இடங்கசள ொண்டவர்கள்
நாடுகடத்தலுடன்
இசணப்ெது மிகவும்
பொதுவா 
நசடமுசறயாகும், இது
பவறும் நாட்டுப்புறக்
கசதகளாக இருக்கலாம்.

மும்செ மற்றும் தாய 
நகசரச் யைர்ந்தவர்களுக்கு
இது மிகவும் அழகா 
மற்றும் புத்துணர்ச்ைியூட்டும்
இடமாகும்.

Geography

இந்த நீர்வ ீழ்ச்ைி ஒரு ொசறக் குன்றின் மீது உள்ளது, இது ென்பவல் க்ரீக்கின் வடக்கிலும், மகாராஷ்டிராவின் யமற்கு ெகுதியில் வாைாய் க்ரீக்கின் கிழக்கிலும் அசமந்துள்ளது. இது அடர்த்தியா தாவரங்களால் சூழப்ெட்டுள்ளது.

Weather/Climate

இந்த இடத்தில் காலநிசல பவப்ெமாகவும் ஈரப்ெதமாகவும் ஏராளமா மசழயுடன் உள்ளது, பகாங்கன் பெல்ட் அதிக மசழசய அனுெவிக்கிறது, இது 2500 மிமீமுதல் 4500 மிமீவசர இருக்கும். 

இந்தப் ெருவகாலத்தில் பவப்ெநிசல 30 டிகிரி பைல்ைியஸ் வசர அசடயும். 

யகாசட காலம் பவப்ெமாகவும் ஈரப்ெதமாகவும் இருக்கும், யமலும் பவப்ெநிசல 40 டிகிரி பைல்ைியசைத் பதாடும். 

குளிர்காலம் ஒப்ெீட்டளவில் யலைா காலநிசலசயக் பகாண்டுள்ளது (சுமார் 28 டிகிரி பைல்ைியஸ்), மற்றும் வா ிசல குளிர்ச்ைியாகவும் வறண்டதாகவும் உள்ளது.

Things to do

இயற்சக எழில் பகாஞ்சும்
அழகும், சுத்தமா காற்றும்
இந்த இடத்துக்கு முக்கிய
ஈர்ப்ொக இருக்கிறது.

ெரெரப்ொ கால
அட்டவசணயில் இருந்து
ஒருவர் ஓய்வு எடுக்க
விரும்ெி ால், இயற்சக
சுற்றுப்புறங்களில்
நிதா மா யநரத்சத
பைலவிட விரும்ெி ால், 
இது அவர்களுக்கு ைரியா 
இடம்.

காடுகள் மற்றும்
மசலப்ொங்கா 
ெகுதிகளால் சூழப்ெட்ட இந்த
இடம் மாசுெட்ட
நகரங்களா மும்செ, 
தாய மற்றும் மீதமுள்ள
புறநகர்ப் ெகுதிகளுடன்
ஒப்ெிடும்யொது குளிர்ந்த
சூழசல வழங்குகிறது.

நீச்ைல்
தசடபைய்யப்ெட்டிருந்தாலும்
புசகப்ெடம் எடுப்ெதற்கா 
ைில அழகா இடங்கசள
இலக்கு வழங்குகிறது.

Nearest tourist places

மும்செ: மகாராஷ்டிர
தசலநகர் நகரில் இருந்து
29.5 கி.மீபதாசலவில் இந்த
நீர்வ ீழ்ச்ைி அசமந்துள்ளது.

மும்செ கடற்கசரகள், மத
இடங்களா ஸ்ரீ
ைித்திவிநாயக், 
மோலக்ஷ்மி, லால்ொக்
ராஜா மற்றும்
கயணயஷாத்ைவ் மற்றும்
யகாகுலாஷ்டமி யொன்ற
திருவிழாக்கள்
யொன்றவற்றுக்கு
ெிரெலமா து.

மிக முக்கியமாக இது
ொலிவுட் பதாழில் மற்றும்
யதைிய பூங்காவிற்கு
ெிரெலமா து.

இந்த நகரம் அதன்
சுற்றுலாப் ெயணிகளுக்கு
நிசறய வழங்குகிறது.

ைஞ்ைய் காந்தி யதைிய
பூங்கா: ொண்டவ் குண்ட்
நீர்வ ீழ்ச்ைியிலிருந்து 52 கி.மீ
பதாசலவில் இந்த பூங்கா
அசமந்துள்ளது.

இந்த பூங்கா
ொதுகாக்கப்ெட்ட
ெகுதியாகும், யமலும் இது
மும்செயின் சமயத்தில்
ஒரு நல்ல சுற்றுலா
இடத்சத வழங்குகிறது.

பவளிப்புற
சுற்றுப்புறங்களுடன்
ஒப்ெிடும்யொது அடர்த்தியாக
மூடப்ெட்ட காடுகள்
நிசறந்த ெகுதி குசறந்த
பவப்ெநிசலசயக்
பகாண்டுள்ளது.

இந்த பூங்கா ெல்யவறு
வசகயா 
தாவரங்கசளயும்
விலங்குகசளயும்
வழங்குகிறது.

இயமஜிகா: இது
யகாயொலிக்கு அருகிலுள்ள
ொண்டவ் குண்டம்
நீர்வ ீழ்ச்ைியின்
பதன்கிழக்கில் 53 கி.மீ
பதாசலவில் அசமந்துள்ள
ஒரு தீம் ொர்க் ஆகும்.

இந்த இடம் நீர் ைவாரிகள்
உட்ெட ெல்யவறு
ைவாரிகசள வழங்குகிறது.

மும்செ மற்றும் புய 
அருயக உள்ள ஒரு வார
இறுதி ெயணத்திற்கு ைிறந்த
இடம்.

இது ஒரு பொழுதுயொக்கு
பூங்கா, நீர் பூங்கா மற்றும்
ெ ி பூங்கா ஆகியவற்றின்
கலசவயாகும்.

தாய க்ரீக்: இந்த இடத்தில்
ஒரு ஃெிளமிங்யகா
ைரணாலயம் உள்ளது, 
யமலும் இது ொண்டவ்
குண்ட் நீர்வ ீழ்ச்ைியின்
வடயமற்கில் 27.3 கி.மீ
பதாசலவில்
அசமந்துள்ளது.

இந்த ைிற்யறாசட ைதுப்புநில
காடுகளால் சூழப்ெட்டுள்ளது, 
யமலும் இது ஒவ்பவாரு
ஆண்டும் ஜ வரி முதல்
மார்ச் வசர ெல்யவறு
புலம்பெயர்ந்த ெறசவகசள
வரயவற்கிறது.

ஃெிளமிங்யகாக்கள் உட்ெட
ஏராளமா வசககசளக்
காணலாம்.

யலா ாவாலா: ொண்டவ
குண்டுக்கு பதன்கிழக்கில் 72 
கி.மீபதாசலவில்
அசமந்துள்ளது புய 
மாவட்டத்தில் உள்ள
புகழ்பெற்ற மசல
நிசலயங்களில் ஒன்றாகும்.

காட்ைியயாடு இந்த இடம்
மும்செ மற்றும் புய சவச்
யைர்ந்த சுற்றுலாப்
ெயணிகளுக்கு நிசறய
வழங்குகிறது.

இந்த ெருவத்தில்
நீர்வ ீழ்ச்ைிகளின்
எண்ணிக்சக பெருகுவதால்
மசழக்காலத்தில் இது
மிகவும் கவர்ச்ைிகரமா தாக
மாறும்.

இது மும்செ மக்களுக்கும்
புய மற்றும் சுற்றியுள்ள
ெகுதிகளுக்கும் ெிரெலமா 
வார இறுதி ெயணமாகும்.

Special food speciality and hotel

கார்கார் ரயில்
நிசலயத்திலிருந்து
ொண்டவ் குண்ட்
நீர்வ ீழ்ச்ைிக்கு பைல்லும்
வழியில் ைில ைிறிய துரித
உணவகங்கள் உள்ள .

மகாராஷ்ட்ரிய உணவு
வசககள் இந்த இடத்தின்
ைிறப்பு.

கார்காரில் ெிற உணவு
விருப்ெங்களும்
கிசடக்கின்ற .

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station

இந்த நீர்வ ீழ்ச்ைி காடுகளால்
சூழப்ெட்டிருப்ெதால், 
குடியயற்றங்கள் மற்றும்
உள்கட்டசமப்பு இடங்கள்
இங்கிருந்து ைற்று
பதாசலவில் உள்ள .

கார்கார் ரயில்
நிசலயத்திற்கு அருகில் ெல
யோட்டல்கள் உள்ள .

வழியில் ொண்டவ்
குண்டிலிருந்து சுமார் 8 
முதல் 10 நிமிடங்கள்
பதாசலவில் ஒரு ைில
மருத்துவமச கள் உள்ள .

அருகிலுள்ள தொல்
அலுவலகம் பெலாப்பூர்
ைிெிடியில் 6.5 கி.மீ. 
பதாசலவில் உள்ளது.

அருகிலுள்ள காவல்
நிசலயம் பெலாப்பூர்
ைிெிடியில் 6.5 கி.மீ. 
பதாசலவில் உள்ளது.

Visiting Rule and Time, Best month to visit

மசழக்காலமும்
குளிர்காலமும் ொண்டவ்
குண்ட் நீர்வ ீழ்ச்ைிசயப்
ொர்சவயிட ைிறந்த
யநரங்கள்.

இருப்ெினும், ொதுகாப்பு
கண்யணாட்டத்தில் ெலத்த
மசழயின் யொது அசதத்
தவிர்க்க யவண்டும்.
 

Language spoken in area 

ஆங்கிலம், இந்தி, மராத்தி.