• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

சொத்து வெளியீட்டாளர்

Panshet Dam

முத்தா நதியின் கிசள நதியா அம்ெி நதியில் ென்பஷட் அசண அல்லது
த ாஜிைாகர் அசண கட்டப்ெட்டுள்ளது.

இந்த அசணசயக் கட்டுவதன் யநாக்கம் அம்ெி ஆற்றின் நீசரப் ொை ம்
பைய்து விவைாய நடவடிக்சககளுக்குப் ெயன்ெடுத்துவதுதான்.

இந்த அசணயில் இருந்து வரும் தண்ண ீரும் புய  நகருக்கு அதன் யதசவகசள
நிசறயவற்றுவதற்காக வழங்கப்ெடுகிறது.

Districts/Region

பூய மாவட்டம், மகாராஷ்டிரா, இந்தியா.

History

இந்த அசண 1950 களின்
ெிற்ெகுதியில் பூமி நிரப்பும்
அசணயாக கட்டப்ெட்டது.


வலுவூட்டப்ெட்ட ைிபமன்ட்
கான்கிரீட் (ஆர்.ைி. ைி) 
வலுப்ெடுத்துதல் அைல்
கட்டுமா த்தில்
ெயன்ெடுத்தப்ெடவில்சல.

அதற்கு ெதிலாக, பவற்று
சுத்திகரிக்கப்ெடாத
கான்கிரீட் பதாகுதிகள்
ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட , இதன்
விசளவாக 1961 ஜூசல 12 
அன்று தண்ண ீசர யைமித்து
சவத்த முதல் ஆண்டில்
பவடித்தது.

இத ால் புய வில் பெரும்
பவள்ளம் ஏற்ெட்டு, 1000-
க்கும் யமற்ெட்யடார்
உயிரிழந்த ர்.

இது ெின் ர் ைிறந்த
உள்கட்டசமப்பு மற்றும்
முன்ப ச்ைரிக்சக
நடவடிக்சககளுடன்
பு ரசமக்கப்ெட்டு 1972 இல்
மீண்டும் திறக்கப்ெட்டது.

Geography

ென்பஷட் அசண யதாராயமாக . 50 கி. மீ. புய நகரின் பதன்யமற்கில் அசமந்துள்ளது. இந்த இடத்சத ைாசல மூலம் எளிதாக அணுகலாம். 

இது 63.56 மீட்டர் உயரம், அதன் நீளம் 1,039 மீ. ஆகும். 

Weather/Climate

இப்ெகுதி ஆண்டு முழுவதும்
பவப்ெமா ொதி வறண்ட
காலநிசலயாக இருக்கிறது, 
ைராைரி பவப்ெநிசல 19-33 
டிகிரி பைல்ைியஸ் வசர
இருக்கும்.

ஏப்ரல் மற்றும் யம
மாதங்கள் பவப்ெமா 
மாதங்கள், பவப்ெநிசல 42 
டிகிரி பைல்ைியஸ் வசர
அசடயும்.

குளிர்காலம் மிகவும்
குளிராகவும், மற்றும்
பவப்ெநிசல இரவில் 10 
டிகிரி பைல்ைியஸ் வசர
குசறவாக பைல்லக்கூடும், 
ஆ ால் ைராைரி ெகல்யநர
பவப்ெநிசல சுமார் 26 டிகிரி
பைல்ைியஸ் ஆக இருக்கும்.

இப்ெகுதியில் வருடாந்திர
மசழ சுமார் 1300 மி.மீ.

Things to do

ென்பஷட் அசண அசர
நாள் கழிக்க ஒரு
இ ிசமயா அழகிய
இடம்.

ைில நீர் விசளயாட்டு
நடவடிக்சககளுடன் ஏரி
அழகாக இருக்கிறது.

 நீங்கள் ொர்சவயிடலாம்:

ென்பஷட் ஏரி: புய வின்
புகழ்பெற்ற சுற்றுலா
இடங்களில் ென்பஷட்
ஒன்றாகும் மற்றும்
மும்செயிலிருந்து ெல
ொர்சவயாளர்கசள
ஈர்க்கிறது.

இந்த ஏரி ென்பஷட்
அசணயில் இருந்து
உப்புநீசர குவிக்கிறது.

இந்த அசண அதன்
ெின் ணியில் ைஹ்யாத்ரி
மசலகசளக்
பகாண்டுள்ளது, இது ஆண்டு
முழுவதும் ெரந்த காட்ைிசய
வழங்குகிறது.

ென்பஷட் வாட்டர் ொர்க்: 
ென்பஷட் வாட்டர் ொர்க்
ஒரு நீர் விசளயாட்டு
சமயமாகும்.

Nearest tourist places

வரஸ்கான் அசண: 
வரஸ்கான் என்ெது
இந்தியாவின்
மகாராஷ்டிராவின் புய 
நகருக்கு தண்ண ீர் வழங்கும்
யொஸ் நதியில் உள்ள
அசணயாகும்.

இது வ ீர் ொஜி ெைல்கர்
அசண என்றும்
அசழக்கப்ெடுகிறது.

ென்பஷட் அசண
வராஸ்கான் அசணசய
ஒட்டியய உள்ளது, இரண்டும்
யைர்ந்து ெிரெலமா 
சுற்றுலா இடங்களாக
மாறியுள்ள .

ெருவமசழயின் யொது
அல்லது ஜூசல முதல்
டிைம்ெர் வசர
ெருவமசழக்குப் ெிறகு
சுற்றியுள்ள மசலகள்
ஏராளமா 
நீர்வ ீழ்ச்ைிகளுடன் ெகட்டா 
ெச்சை நிறத்தில் யதான்றும்.

இந்த இடத்தில் நீர்
விசளயாட்டு வைதிகளும்
கிசடக்கின்ற .

யடார் ா யகாட்சட: இந்திய
மாநிலமா 
மகாராஷ்டிராவில் புய 
மாவட்டத்தில் அசமந்துள்ள
ஒரு பெரிய யகாட்சட
ெிரைண்டகாட் என்றும்
அசழக்கப்ெடும் யடார் ா
யகாட்சட.

இது வரலாற்று
முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, 
இது 1646 ஆம் ஆண்டில், 
த து 16 வயதில் ைத்ரெதி
ைிவாஜி மகாராஜால்
சகப்ெற்றப்ெட்ட முதல்
யகாட்சட ஆகும்.

ென்பஷட் நீர் பூங்கா-
ென்பஷட் அசணக்கு
அருகாசமயில்
அசமந்துள்ள இரண்டாவது
ஈர்க்கும் சுற்றுலா இடம்
இதுவாகும்.

இந்த இடம் அச த்து
வயதி ருக்கும் ெல்யவறு
வசகயா நீர் ைவாரிகசள
வழங்குகிறது.

Special food speciality and hotel

புய வில் ென்பஷட் அசமந்திருப்ெதால் அதன் ைிறப்பு உணவு மகாராஷ்ட்ரிய உணவு வசககள். ெிரெலமா உணவுகளில் ஒன்று மிைல் ொவ் மற்றும் ெக்கர்வாடி. 

மோராஷ்ட்ரிய வ ீதி சுசவயா வட ொவுக்கு மாநிலத்சதச் யைர்ந்த அச வரின் இதயங்களிலும் ஒரு ைிறப்பு இடம் உண்டு.

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station

ென்பஷட் அசணக்கு
 அருகில் ெல்யவறு
யோட்டல்களும்
ரிைார்ட்டுகளும்
கிசடக்கின்ற .

மருத்துவமச கள் 39.2 கிமீ
(1மணி 29நிமி) தூரத்தில்
ென்பஷட் அசணக்கு
அருகில் உள்ள .

ென்பஷட் அசணக்கு
அருகில் 15.7 கி.மீ. 
பதாசலவில் தொல்
அலுவலகம் உள்ளது (11 
நிமி).

அருகில் உள்ள காவல்
நிசலயம் 39 கிமீ(1மணி
3நிமி) தூரத்தில் உள்ளது.

Visiting Rule and Time, Best month to visit

யநரம் –காசல 10:00 மணி முதல் மாசல 06: 00 மணி வசர எப்யொது யவண்டுமா ாலும் ென்பஷட் அசணசய ொர்சவயிடலாம் 

ென்பஷட் அசணசயப் ொர்சவயிட ைிறந்த காலம்: 

ெருவமசழ அல்லது ஆரம்ெ குளிர்காலங்களில் ென்பஷட் அசணக்கு உங்கள் வருசகசயத் திட்டமிடலாம்.

Language spoken in area 

ஆங்கிலம், இந்தி, மராத்தி.