• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

சொத்து வெளியீட்டாளர்

Pimpalgaon Joga Dam

ெிம்ெல்கான் யஜாகா அசண புஷ்ொவதி ஆற்றில் அசமந்துள்ளது. இது ஜுன் ார் அருயக உள்ள முக்கிய சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றாகும்.

இந்த அசண ொர் ர், ஜுன் ர், ஓட்டூர், நாராயண்கான், ஏயல ெத்தா உள்ளிட்ட திராட்சை அறுவசட ெகுதிகளுக்கு தண்ண ீர் வழங்குகிறது.

Districts/Region

பூய மாவட்டம், மகாராஷ்டிரா, இந்தியா.

History

குகாடி ஆற்றின் கிசள
நதிகளில் ஒன்றா 
புஷ்ெவதி நதியில் இந்த
அசண அசமந்துள்ளது.

இந்த அசண யகாட்
ெடுசகயில் அசமந்துள்ளது
மற்றும் இப்ெகுதியில் ஐந்து
அசணகசள கட்டிய குகாடி
திட்டத்தின் ஒரு
ெகுதியாகும்.

இந்த திட்டத்தில் உள்ள
மற்ற அசணகள் பயட்கான்
அசண, மணிக்யதா அசண, 
டிம்யெ அசண மற்றும்
வாதாஜ் அசண.

2010 ஆம் ஆண்டு
நிலவரப்ெடி, இந்த
அசணயின் நீர்ப்ெிடிப்பு
ெகுதியில் ஆண்டு ைராைரி
மசழ 900 மி.மீ. ஆக
இருந்தது.

Geography

அதன் மிகக்குசறந்த அஸ்திவாரத்தின் மீது அசணயின் உயரம் 28.6 மீ (94 அடி) மற்றும் இது 1,560 மீ(5,120 அடி) நீளம் பகாண்டது.  பமாத்த யைமிப்பு திறன் 56,504.25 க , மீ. ஆகும். இந்த அசண யகாட் ெடுசகயில் அசமந்துள்ளது மற்றும் குகாடி திட்டத்தின் ஒரு ெகுதியாகும்.  இந்த அசண நாைிக்கின் பதற்கிலும் புய வின் வடக்கிலும் அசமந்துள்ளது.

Weather/Climate

இப்ெகுதி ஆண்டு முழுவதும் பவப்ெமா ொதி வறண்ட காலநிசலயாக இருக்கிறது, ைராைரி பவப்ெநிசல 19-33 டிகிரி பைல்ைியஸ் வசர இருக்கும். . ஏப்ரல் மற்றும் யம மாதங்கள் பவப்ெமா மாதங்கள், பவப்ெநிசல 42 டிகிரி பைல்ைியஸ் வசர அசடயும். குளிர்காலம் மிகவும் குளிராகவும், மற்றும் பவப்ெநிசல இரவில் 10 டிகிரி பைல்ைியஸ் வசர குசறவாக பைல்லக்கூடும், ஆ ால் ைராைரி ெகல்யநர பவப்ெநிசல சுமார் 26 டிகிரி பைல்ைியஸ் ஆக இருக்கும். 

இப்ெகுதியில் வருடாந்திர மசழ சுமார் 763 மி.மீ.

Things to do

ெிம்ெல்கான் யஜாகா அசண மகாராஷ்டிராவில் மல்யஷஜ் காட் என்ற இடத்தில் உள்ளது. இது சுமார் 5 கி.மீநீளமுள்ள அசணயாகும்.  இந்த அசண மிகவும் அழகிய சூழசலக் பகாண்டுள்ளது, இது ஒரு ெரந்த காட்ைிசய அளிக்கிறது. ஆல்சென் ஸ்விஃப்ட், விைில் த்ரஷ், காசட மற்றும் ஃெிளமிங்யகாஸ் யொன்ற புலம்பெயர்ந்த ெறசவகள் யொன்ற நிசறய ெறசவ இ ங்கசள இந்த இடத்தில் காணலாம்.

Nearest tourist places

மல்யஷஜ் காட்: (18.9 கி. மீ) 
(35 நிமிடங்கள்)

மல்யஷஜ் காட் ெல ஏரிகள், 
நீர்வ ீழ்ச்ைிகள் மற்றும்
ஈர்க்கும் மசலகசள
ொர்சவயாளர்களுக்கு
வழங்குகிறது.

மசலயயற்றம், ெறசவ
ொர்ப்ெது, நீர்வ ீழ்ச்ைி
ராப்பெல்லிங், இயற்சக
தடங்கள் மற்றும் முகாம்
யொன்ற ைாகை
நடவடிக்சககளுக்கு இது
ஒரு ைரியா இடமாகும்.

மல்யஷஜ் ஏரி முகாம்: (13 
கி. மீ) (30 நிமிடம்)

மாசுெட்ட மற்றும் உரத்த
நகரங்களிலிருந்து விலகி, 
ெச்சை ெசுசம மற்றும்
அழகிய மசலகளின்
நிறுவ த்தில் ஒரு அழகா 
மற்றும் அசமதியா 
இடத்சதக் காணலாம்.

இந்த இடத்சத மும்செ, 
புய மற்றும் நாைிக் ஆகிய
இடங்களிலிருந்து எளிதாக
அணுகலாம்.

கவர்ச்ைியா காட்ைிகளுடன்
சுத்திகரிக்கப்ெட்ட காற்சற
உள்ளிழுக்க இது ஒரு
ைிறந்த இடம்.


நாயகஷ்வர் யகாயில்: (8.5 கி. 
மீ) (19 நிமிடம்)

நாயகஷ்வர் யகாயில்
இந்தியாவின் மாநில
பதால்பொருள் ஆய்வின் கீழ்
ெட்டியலிடப்ெட்ட 700 
ஆண்டுகள் ெழசமயா 
யகாயில் வளாகமாகும்.

இது ெண்சடய யகாயில்
என்ெதால், இது மிகவும்
யமாைமசடந்துள்ளது.

முழு ஸ்தாெ மும்
ைமீெத்திய காலங்களில்
அவற்றின் அைல் நிசலக்கு
மீட்டசமக்கப்ெட்டுள்ளது.

இது மகாராஷ்டிராவின்
புய வின் ெழசமயா 
யகாயில்களில் ஒன்றாக
நம்ெப்ெடுகிறது.

ஜுன் ர் திராட்சை
திருவிழா: (25 கி. மீ) (35 
நிமிடம்)

திராட்சை யவளாண்
சுற்றுலா மற்றும் ஒயின்
தயாரிக்கும் வணிகத்சத
யமம்ெடுத்துவதற்காக
எம்டிடிைி ரிைார்ட் மல்யஷஜ்
காட் & ஜுன் ரின்
விவைாயிகள் ஏற்ொடு
பைய்த ஜுன் ர் திராட்சை
விழா.

ஜுன் ர் தாலுகா அதன்
சுற்றுலா இடங்களுக்கு
ெிரெலமா து, சுற்றுலாப்
ெயணிகள் நாய காட், 
அய காட் மற்றும்
தரியாகாட் யொன்ற ெல
இயற்சக பதாடர்ச்ைி
மசலகளுக்கு
ஈர்க்கப்ெடுகிறார்கள்.

Special food speciality and hotel

ெிம்ெல்கான் புய வுக்கு அருகிலுள்ள ஒரு ைிறிய நகரம்.  இங்குள்ள உணவகங்கள்  உண்சமயா மகாராஷ்ட்ரிய உணவு வசககசளயும் ைில வசகயா பதன் ிந்திய உணவு வசககசளயும் வழங்குகின்ற .

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station

ெல்யவறு யலக்சைட் யகம்ெிங் மற்றும் மிகச் ைில யோட்டல்கள் இங்கு கிசடக்கின்ற . 

அசணயில் இருந்து 15 கி.மீ தூரத்தில் பொது மருத்துவமச உள்ளது. 

அருகிலுள்ள தொல் நிசலயம் டிங்யகாரில் 14 கி.மீதூரத்தில் உள்ளது. 

அருகில் உள்ள காவல் நிசலயம் ஒட்டூரில் இருந்து 21 கி.மீ

Visiting Rule and Time, Best month to visit

ொர்க்க ைிறந்த யநரம் ெருவமசழயின் முடிவு.

 வருசக யநரத்சத ைரிொர்த்து, ெகல் யநரத்தில் மட்டுயம ொர்சவயிட ெரிந்துசரக்க யவண்டும்

Language spoken in area 

ஆங்கிலம், இந்தி, மராத்தி.