• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

சொத்து வெளியீட்டாளர்

Varsoli

மகாராஷ்டிராவின் ராய்காட் மாவட்டத்தில் இந்தியாவின் மமற்கு கடற்கசரயில் அசமந்துள்ள ஒரு கடமலார கிராமம் வர்மைாலி.  ெல சுற்றுலாப் ெயணிகளுக்குத் பதரியவில்சல, எனமவ இது ஓய்பவடுப்ெதற்கான ைிறந்த இடம். இந்த இடம் அழகான குடிசைகள் மற்றும் ரிைார்ட்டுகளால் சூழப்ெட்டுள்ளது.

Districts/ Region :

ராய்காட் மாவட்டம், மகாராஷ்டிரா, இந்தியா.

History :

மகாராஷ்டிராவின் பகாங்கன் ெகுதியில் உள்ள ராய்காட் மாவட்டத்தில் வர்மைாலி உள்ளது. இந்த இடம் சுத்தமான மற்றும் மணல் கடற்கசரகளுக்கு ெிரெலமானது.  இந்திய ராணுவத்தின் கடற்ெசடத் தளமாக வர்மைாலி பையல்ெடுகிறது. 17 ஆம் நூற்றாண்டில் ைத்ரெதி ைிவாஜி மகாராஜின் ஆட்ைியின் கீழ் கடற்ெசடத் தசலவராகப் ெணியாற்றியமொது இந்தத் தளத்சத ைர்பகல் கன்மஹாஜி ஆங்மர அசமத்தார்.  இந்தத் தளம் அதன் மூமலாொய இருப்ெிடம் காரணமாக இந்திய கடற்ெசடயால் இன்றுவசர ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது.

Geography :

வர்மைாலி என்ெது மகாராஷ்டிராவின் பகாங்கன் ெகுதியில் உள்ள காதல் ஆற்றின் வாய்க்கு அருகில் அசமந்துள்ள ஒரு கடமலார இடமாகும். Iஇது காசுவாரினாவின் ெசுசமயான மமல்புறங்கசளயும், ஒரு ெக்கத்தில் ைஹ்யாத்ரி மசலகளில் பதன்சன மரங்கசளயும், மறுபுறம் அழகான நீல அமரெிய கடசலயும் பகாண்டுள்ளது. . இது மும்செயின் பதற்மக 96 கி.மீபதாசலவிலும், பூமனவின் மமற்கில் 169 கி. மீபதாசலவிலும் அசமந்துள்ளது.

Weather/Climate :

இப்ெகுதியில் முக்கிய வானிசல மசழ, பகாங்கன் பெல்ட் அதிக மசழசய அனுெவிக்கிறது (சுமார் 250 மிமீமுதல் 4500 மிமீவசர இருக்கும்), மற்றும் காலநிசல ஈரப்ெதமாகவும் சூடாகவும் இருக்கும். இந்தப் ெருவகாலத்தில் பவப்ெநிசல 30 டிகிரி பைல்ைியஸ் வசர அசடயும்.  மகாசட காலம் பவப்ெமாகவும் ஈரப்ெதமாகவும் இருக்கும், மமலும் பவப்ெநிசல 40 டிகிரி பைல்ைியசைத் பதாடும். குளிர்காலம் ஒப்ெீட்டளவில் மலைான காலநிசலசயக் பகாண்டுள்ளது (சுமார் 28 டிகிரி பைல்ைியஸ்), மற்றும் வானிசல குளிர்ச்ைியாகவும் வறண்டதாகவும் உள்ளத

Things to do :

ொராபைய்லிங், வாசழ ெடகு ைவாரிகள், மமாட்டார் ெடகு ைவாரிகள், பஜட்-ஸ்கீயிங், ைர்ஃெிங் மொன்ற நீர் விசளயாட்டு நடவடிக்சககளுக்கு வர்மைாலி ெிரெலமாகி வருகிறது.  இந்த இடம் முகாமிடல் மற்றும் மீன்ெிடித்தலுக்கு ெிரெலமானது.  குதிசரகள், ஒட்டகங்கள் மற்றும் தரகுகளும் கடற்கசரயில் ஜாய்சரடுகளுக்கு கிசடக்கின்றன.

Nearest tourist place :

வர்மைாலியுடன் ெின்வரும் சுற்றுலா இடங்கசள ொர்சவயிட ஒருவர் திட்டமிடலாம்

அலிொக்: வர்மைாலியின் பதன்கிழக்கில் 3 கி.மீ பதாசலவில் அசமந்துள்ளது. Iநீர் விசளயாட்டு மற்றும் அதன் கலாச்ைாரம் பதாடர்ொன அசனத்து நடவடிக்சககள் காரணமாக இது 'மினி மகாவா' என்று ெிரெலமாக அறியப்ெடுகிறது.

 முருத் ஜன்ஜிரா மகாட்சட: இந்தக் மகாட்சட 17 ஆம் நூற்றாண்சடச் மைர்ந்தது, இது முருத் கடற்கசரயில் கடலில் உள்ளது. Iஇது 50 கி.மீதூரத்தில் அசமந்துள்ள ஒரு கட்டடக்கசல அற்புதம். இந்தக் மகாட்சட முட்சட வடிவ ொசறயில் அசமந்துள்ளது. இந்தக் மகாட்சடயில் 19 வட்டமான அரண் முகப்புகள் உள்ளன.

 ென்ைாத் ெறசவ ைரணாலயம்: அலிொக்கிலிருந்து பரவ்டாண்டா-முருத் ைாசல வழியாக 44.7 கி.மீ பதாசலவில் அசமந்துள்ளது. இது பைழிப்ொக தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கசளக் பகாண்டுள்ளது. இது 700 க்கும் மமற்ெட்ட ெல்மவறு வசகயான தாவரங்கசளயும், விதிவிலக்கான ெறசவகள், ெட்டாம்பூச்ைிகள், அந்துப்பூச்ைிகள், ொம்புகள் மற்றும் ொலூட்டி இனங்கசளயும் பகாண்டுள்ளது. 

பரவ்டாண்டா கடற்கசர மற்றும் மகாட்சட: அலிொகிற்கு பதற்மக 19.9 கி.மீபதாசலவில் அசமந்துள்ள இந்த இடம் மொர்த்துகீைிய மகாட்சட மற்றும் கடற்கசரக்கு ெிரெலமானது.

மகார்லாய் மகாட்சட: வர்மைாலி கடற்கசரக்கு பதற்மக 25.8 கி.மீ பதாசலவில் அசமந்துள்ளது.  7000 குதிசரகளுக்கு இடமளிக்கக்கூடிய மொர்த்துக்கீைியர்களால் கட்டப்ெட்ட பெரிய மகாட்சடகளில் இதுவும் ஒன்று.

மகார்லாய் மகாட்சட பகாங்கன் ெிராந்தியத்தில் அசமந்துள்ள மற்ற மகாட்சடகசளப் மொலமவ மற்பறாரு கட்டடக்கசல அதிையமாகும், மமலும் அதன் அதிர்ச்ைியூட்டும் காட்ைிகள் மற்றும் வரலாற்று முக்கியத்துவத்திற்கான வருசகக்கு தகுதியானது.

பகாலாொ மகாட்சட: அசனத்துப் ெக்கங்களிலும் நீரால் சூழப்ெட்ட அமரெிய கடலில் அசமந்துள்ள இந்த 300 ஆண்டுகளுக்கும் மமலான ெழசமயான மகாட்சட சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றாகும்.  பகாலாொ மகாட்சட ைத்ரெதி ைிவாஜி மகாராஜின் . கசடைி கட்டுமானமாகும், இது ஏப்ரல் 1680 இல் அவர் இறப்ெதற்கு முந்சதய நாள் கிட்டத்தட்ட நிசறவசடந்தது. இது ஆங்கிரைின் கீழ் முக்கியத்துவம் பெற்றது மற்றும் மராட்டிய கடற்ெசடயின் முக்கிய தளமாக இருந்தது.

Special food speciality and hotel :

மகாராஷ்டிராவின் கடமலாரப் ெகுதியில் இருப்ெதால், கடல் உணவு இங்மக ைிறப்பு வாய்ந்தது.இருப்ெினும், இது அதிகம் ொர்சவயிடப்ெட்ட சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றாகும் மற்றும் மும்செயுடன் இசணக்கப்ெட்டுள்ளது, இங்குள்ள உணவகங்கள் ெலவிதமான உணவு வசககசள வழங்குகின்றன

Accommodation facilities nearby & Hotel/ Hospital/Post Office/Police station :

வர்மைாலியில் ஏராளமான மஹாட்டல்களும் ரிைார்ட்டுகளும் கிசடக்கின்றன. ைிவில் மருத்துவமசன அலிொக்கில் உள்ளது. 

அலிொக் தசலசம தொல் 

நிசலயம் வர்மைாலியில் இருந்து 2 கி.மீபதாசலவில் உள்ளது.

அருகிலுள்ள காவல் நிசலயம் வர்மைாலியிலிருந்து 3.4 கி.மீ தூரத்தில் அசமந்துள்ளது.

Visiting Rule and Time, Best month to visit :

இந்த இடத்திற்கு ஆண்டு முழுவதும் பைன்று ொர்க்கலாம். மசழப்பொழிவு time to ஜூன் முதல் அக்மடாெர் வசர ஏராளமாக நீடிக்கும், மமலும் மகாசடக்காலம் பவப்ெமாகவும் ஈரப்ெதமாகவும் இருக்கும் என்ெதால்அக்மடாெர் முதல் மார்ச் வசரயிலான காலம் ொர்சவயிட. ைிறந்த காலம். Tourists should check the timings of high as well as சுற்றுலாப் ெயணிகள் கடலுக்குள் நுசழவதற்கு முன்பு .அதிக மற்றும் குசறந்த அசலகளின் மநரத்சதச் ைரிொர்க்க மவண்டும்.  மசழக்காலத்தில் அதிக அசலகள் ஆெத்தானசவ. எனமவ தவிர்க்கப்ெட மவண்டும்.

Language spoken in area :

ஆங்கிலம், இந்தி, மராத்தி, உருது