• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

சொத்து வெளியீட்டாளர்

Vighnahar Ozar Temple (Ashtavinayak)

மகாராஷ்டிராவில் உள்ளவிநாயகரின் 8 அஷ்டவிநாயக்
மதிப்ெிற்குரியஆலயங்களில் ஸ்ரீவிக்ன ர் ஓைர் ககாயிலும்
ஒன்றாகும்.

மாவட்டங்கள்/ ெகுதி

பூகன மாவட்டம், மகாராஷ்டிரா, இந்தியா.

வரலாறு

ஓைர் என்ெது குகாடி நதியின்
கசரயில் அசமந்துள்ள ஒரு
கிராமம்.
ைமீெத்திய ஆண்டுகளில்
ஒரு அைகான 'காட்' 
கட்டப்ெட்ட ஸ்ரீ விக்ன ர்
கணெதி (விநாயகா) 
ககாவிலின் ெின்னால் தான்
பயட்கான் அசணயின்
உப்புநீர் உள்ளது.
ைில நீர் விசளயாட்டுகளும்
இங்கு கிசடக்கின்றன.
அங்கு ஒரு விநாயகா
(விநாயகர்/ கணெதியின்
ஒரு வடிவம்) ககாயில்
உள்ளது.
தற்கொசதய அசமப்பு 1967 
ஆம் ஆண்டில் விநாயகரின்
தீவிர ெக்தராக இருந்த 'ஸ்ரீ
அப்ெெஸ்திரி கஜாெி' 
அவர்களால்
புதுப்ெிக்கப்ெட்டது.
இது மிகவும் வரலாற்று
ரீதியானது என்றாலும், 
இந்தக் ககாயில் முன்னர்
1785 ஆம் ஆண்டில், ைிமாஜி
அப்ொவால் கெஷ்வாக்களின்
ைகாப்தத்தில், 
கொர்த்துகீைியர்களுக்கு
எதிராக வாைாய்
ககாட்சடசய
சகப்ெற்றியசதக்
பகாண்டாடுவதற்காக
மீண்டும் கட்டப்ெட்டது
என்ெசத அறிகவாம்.
இந்த இடத்தின் மிகவும்
பைைிப்ொன மற்றும்
புகழ்பெற்ற வரலாற்றில்
ககாயில் புள்ளியின்
முழுசமயாக
வலுவூட்டப்ெட்ட கல்

சுவர்கள்.ககாவிலின் தங்க
சூப்ெர் ஸ்ட்ரக்ைர் அத்துடன்
அதன் ஆழ்மனதின் (ஒரு
கல் தூண்) நன்கு
அறியப்ெட்டதாகும்.
ஓைர் கண்ெதி ககாயிலின்
முக்கியத்துவம், இது
மிகவும் ெிரெலமான
விக்கனஸ்வரா
அஷ்டவிநாயகர் ககாயில்.
விநாயகரின் கிைக்கு
கநாக்கிய ைிசல அவரது
மசனவிகளான ைித்தி
மற்றும் ரிதியுடன், 
நுசைவாயிலில் கவதப்பூர்வ
மற்றும் சுவகராவிய
கவசலகளுடன்
காணப்ெடுகிறார்.
இந்த விக்கிரகத்சத
உள்ளடக்கிய புராணம், 
மன்னர் அெிநந்தன் ஏற்ொடு
பைய்த ெிரார்த்தசனசய
அைிக்க கதவர்களின்
அரைனாகிய இந்திரன்
விக்னசூர் என்ற அரக்கசன
உருவாக்கியதாக கூறுகிறது.
இருப்ெினும், அரக்கன் ஒரு
ெடி கமகல பைன்று
அசனத்து கவத, மத
பையல்கசளயும் அைித்து, 
ொதுகாப்ெிற்கான மக்களின்
ெிரார்த்தசனகளுக்கு
ெதிலளிக்க, ககணஷ்
அவசர கதாற்கடித்தார்.
பவற்றி பெற்றதும் அரக்கன்
விநாயகரிடம் கருசண
காட்ட கவண்டி
மன்றாடினான் என்று
பைால்லப் ெடுகிறது.
அப்கொது விநாயகர், 
விநாயகர் வைிெடும்
இடத்திற்கு அரக்கன்
பைல்லக்கூடாது என்ற
நிெந்தசனயின் கெரில்
அவரது கவண்டுககாளுக்கு
இணங்கினார்.
ெதிலுக்கு அரக்கன் தன்
பெயசர விநாயகரின்
பெயருக்கு முன் எடுக்க
கவண்டும் என்று ஒரு
ஆதங்கத்சதக் ககட்டான், 
இதனால் விநாயகரின்
பெயர் விக்ன ர் அல்லது
விக்கனஷ்வர் ஆனது.
இதனால் இங்குள்ள
விநாயகர் ஸ்ரீ விக்கனஷ்வர்
விநாயக் என்று
அசைக்கப்ெடுகிறார்.

புவியியல்

இந்தக் ககாயில் குகாடி
ஆற்றின் கசரயில்
அசமந்துள்ளது, அதன் மீது
கட்டப்ெட்ட பயடகான்
அசணக்கு அருகில்
உள்ளது.

 வானிசல / காலநிசல

இப்ெகுதி ஆண்டு முழுவதும்
பவப்ெமான ொதி வறண்ட
காலநிசலயாக இருக்கிறது, 
ைராைரி பவப்ெநிசல 19-33 
டிகிரி பைல்ைியஸ் வசர
இருக்கும்.
ஏப்ரல் மற்றும் கம
மாதங்கள் இப்ெகுதியில்
பவப்ெநிசல 42 டிகிரி
பைல்ைியஸ் வசர அசடயும்
பவப்ெமான மாதங்கள்.
குளிர்காலம் மிகவும்
குளிராகவும், மற்றும்
பவப்ெநிசல இரவில் 10 
டிகிரி பைல்ைியஸ் வசர
குசறவாக பைல்லக்கூடும், 
ஆனால் ைராைரி ெகல்கநர
பவப்ெநிசல சுமார் 26 டிகிரி
பைல்ைியஸ் ஆக இருக்கும்.
இப்ெகுதியில் வருடாந்திர
மசை சுமார் 763 மி.மீ.

பைய்ய கவண்டியசவ

ஆன்மீக உணர்வுகளுடன்
அசமதியான சூைல்
ஆலயத்தின் புனித
தூய்சமசய
எடுத்துக்காட்டுகிறது.
ெிற்ெகல் மகாபூசஜயும்
மாசல மகா ஆரத்தியும்
ககாயிலின் முக்கியமான
ைடங்குகளில் ஒன்று.
ககாயிசலச் சுற்றிலும்
ஏரிக்கு அருகிலும் நிசறய
கசடகள் உள்ளன.

அருகிலுள்ள சுற்றுலா இடம்

பைௌெட்டி புள்ளி பயட்கான்
அசண (4.3 கி. மீ.)
 ொெி ம ால்(9.3 கி. மீ)
ெீமைங்கர் புத்த குசககள்(11.3 கி. மீ.)
 ஜுன்னர் ககாட்சட(11.5 கி. மீ)
பலனியாத்ரி கணெதி(14.5 கி. மீ.)
பலனியாத்ரி புத்த
குசககள்(14.5 கி. மீ)

ைிறப்பு உணவு மற்றும்க ாட்டல்

மகாராஷ்ட்ரிய உணவு
வசககள் அருகிலுள்ள
உணவகங்களில்
காணக்கூடிய ைிறப்பு.

விடுதி வைதிகள்அருகிலுள்ள & க ாட்டல் / மருத்துவமசன/தொல்
அலுவலகம்/காவ

இந்தக் ககாவிலுக்கு
அருகில் ெல தங்கும்
இடங்கள் உள்ளன.
அருகில் உள்ள காவல்
நிசலயம்: - ஜுன்னார்
காவல் நிசலயம்(11.3 கி. மீ.)
ஸ்ரீ விக்ன ர்
மருத்துவமசன
அருகிலுள்ள
மருத்துவமசன (0.4 

வருசக விதி மற்றும்கநரம், குசககளுக்குச்பைல்ல ைிறந்த மாதம்

இந்த மாதங்களில் ெல
திருவிைாக்கள்
பகாண்டாடப்ெடுவதால்
ஆகஸ்ட் முதல் ெிப்ரவரி
வசர ககாயிலுக்குச் பைல்ல
ைிறந்த கநரம்.
ககாயில் கநரம்: - எல்லா
நாட்களிலும் காசல 5:00 
மணி முதல் 10: 30 மணி
வசர.
ஓைரின் விக்ன ர் கண்ெதி
ககாவிலில் புசகப்ெடம்
எடுக்க அனுமதி இல்சல.
ககாவில் அருகக இலவை
வாகன நிறுத்தம்
கிசடக்கிறது.

 ெகுதியில் கெைப்ெடும் பமாைி

ஆங்கிலம், இந்தி, மராத்தி.