• స్క్రీన్ రీడర్ యాక్సెస్
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

Rural social system

ఒకరిస్ాంప్రదాయ వ్ృతతు లప ైఆధారప్డిన హకుులు చారితరక క్లాం న ాండి మహార్ష్ట్రగ్్ామీణ స్మలజాంలో ఆరిథక నేతకు ఆధారాం. గ్్ామీణ స్మలజాంలోని వ్యవ్స్యేతర విభాగాం విష్టయాంలో ఇది నిజాం. ఇది గుత్ాు ధిప్తయ స్వభావ్ాం క్రణాంగ్్ తరతర్లుగ్్ ఒక నిరిిష్ట్ వ్ృత్తుని అన స్రిాంచేఒక నిరిిష్ట్వ్రగాం వ్యకుు ల యొకు చరయగ్్ మలరిాంది. ఈ వ్ృతతు లు తరువ్త కులలలు/ఉప్కులలలుగ్్ ప్రసిదిి చ ాందాయ. ఈ స్మలజిక క్రయకలలప్నిి స్థ నిక మలాండలికాంలో బలుత్ేదారిమరియు అలుత్ేదారిఅని పిలుస్ు రు. ఈ వ్యవ్స్థభారతదేశాం అాంతటా ఉనికిలో ఉాందిమరియు దీనిని వివిధ పేరాత్ో పిలుస్ు రు. మహార్ష్ట్రలో, ఈ వ్యవ్స్యేతర వ్ృత్తుప్రమ ైన ఆధారిత విభాగ్్లన బలుత్ేదారు లేదా కరు మరియు అలుత్ేదారు లేదా నరు అని పిలుస్ు రు. వ్రాందరినీ కరు-నరు అని పిలిచేవ్రు. త్ేలి, తాంబో లి, స్లి, స్ాంగర్, షిాంపి, మలలి, గ్ ాంధలి, దావ్ర ా, భాట్, థాకర్, గ్ స్వి, కోలి, వ్జాంత్రర, ఘలడిి, కలవ్ాంత్, త్ారల్, కొరవ్ మరియు భోయ్ స్మక్లీన రిక్రుు లు మరియు ఉతుర ప్రతతయతుర్లలో వివ్రిాంచిన విధాంగ్్ ప్ద ినిమిదిఅలుత్ేదారుా ఉనాిరు. పేరుా స్ూచిాంచినటలా గ్్, అలుత్ేదారు అప్పుడప్పుడు అవ్స్రాం మరియు ప్ాంట కోత క్లాంలో, బలుత్ేదారుత్ో పో లిసేుకొాంచ ాం తకుువ్ చ లిాాంచబడుతతాంది. బలుత్ేదారుా మరియు అలుత్ేదారుా తమ ప్తరలన మలరుుకుాంటలనాిరు మరియు ఒకరివిధ లన ఒకరు నిరవరిుస్ ు నాిరు. వ్యవ్స్య ప్న లే క్కుాండా గ్్ామాంలోని ద ైనాందిన జీవితాంలో అలుత్ేదారు ఐకయాంగ్్ ప్నిచేశ్రు. వ్రు వివ్హాలు, మతప్రమ ైన మరియు స్మలజిక ప్ాండుగల స్మయాంలో నిరణయాంచిన వేతనానికి వ్యత్తరేకాంగ్్ తమ విధ లన నిరవరిుాంచారు. ఒక వ ైప్ప ర ైతతలు మరియు మర వ ైప్ప బలుత్ేదారుా మరియు అలుత్ేదారాత్ో కూడిన గ్్ామ జీవితాంలోని బాండి చక్ా లు, గ్్ామీణ స్మలజిక వ్యవ్స్థయొకు ప్ని స్జావ్పగ్్ చేయడాం దావర్ స్మషి్గ్్ ప్నిచేసిాంది. ప్రిశ్ా మికీకరణ మరియు ప ది ఎతతు న ప్ట్ణీకరణ క్రణాంగ్్ ప్రస్ురాం ఆధారప్డటాం కన మరుగ్ ైాంది, ఈ ప్పర్తన గ్్ామీణ స్మలజిక వ్యవ్స్థఆధ నిక క్లాంలో కన మరుగయయాంది.


ఒకరిస్ాంప్రదాయ వ్ృతతు లప ైఆధారప్డిన హకుులు చారితరక క్లాం న ాండి మహార్ష్ట్రగ్్ామీణ స్మలజాంలో ఆరిథక నేతకు ఆధారాం. గ్్ామీణ స్మలజాంలోని వ్యవ్స్యేతర విభాగాం విష్టయాంలో ఇది నిజాం. ఇది గుత్ాు ధిప్తయ స్వభావ్ాం క్రణాంగ్్ తరతర్లుగ్్ ఒక నిరిిష్ట్ వ్ృత్తుని అన స్రిాంచేఒక నిరిిష్ట్వ్రగాం వ్యకుు ల యొకు చరయగ్్ మలరిాంది. ఈ వ్ృతతు లు తరువ్త కులలలు/ఉప్కులలలుగ్్ ప్రసిదిి చ ాందాయ. ఈ స్మలజిక క్రయకలలప్నిి స్థ నిక మలాండలికాంలో బలుత్ేదారిమరియు అలుత్ేదారిఅని పిలుస్ు రు. ఈ వ్యవ్స్థభారతదేశాం అాంతటా ఉనికిలో ఉాందిమరియు దీనిని వివిధ పేరాత్ో పిలుస్ు రు. మహార్ష్ట్రలో, ఈ వ్యవ్స్యేతర వ్ృత్తుప్రమ ైన ఆధారిత విభాగ్్లన బలుత్ేదారు లేదా కరు మరియు అలుత్ేదారు లేదా నరు అని పిలుస్ు రు. వ్రాందరినీ కరు-నరు అని పిలిచేవ్రు. త్ేలి, తాంబో లి, స్లి, స్ాంగర్, షిాంపి, మలలి, గ్ ాంధలి, దావ్ర ా, భాట్, థాకర్, గ్ స్వి, కోలి, వ్జాంత్రర, ఘలడిి, కలవ్ాంత్, త్ారల్, కొరవ్ మరియు భోయ్ స్మక్లీన రిక్రుు లు మరియు ఉతుర ప్రతతయతుర్లలో వివ్రిాంచిన విధాంగ్్ ప్ద ినిమిదిఅలుత్ేదారుా ఉనాిరు. పేరుా స్ూచిాంచినటలా గ్్, అలుత్ేదారు అప్పుడప్పుడు అవ్స్రాం మరియు ప్ాంట కోత క్లాంలో, బలుత్ేదారుత్ో పో లిసేుకొాంచ ాం తకుువ్ చ లిాాంచబడుతతాంది. బలుత్ేదారుా మరియు అలుత్ేదారుా తమ ప్తరలన మలరుుకుాంటలనాిరు మరియు ఒకరివిధ లన ఒకరు నిరవరిుస్ ు నాిరు. వ్యవ్స్య ప్న లే క్కుాండా గ్్ామాంలోని ద ైనాందిన జీవితాంలో అలుత్ేదారు ఐకయాంగ్్ ప్నిచేశ్రు. వ్రు వివ్హాలు, మతప్రమ ైన మరియు స్మలజిక ప్ాండుగల స్మయాంలో నిరణయాంచిన వేతనానికి వ్యత్తరేకాంగ్్ తమ విధ లన నిరవరిుాంచారు. ఒక వ ైప్ప ర ైతతలు మరియు మర వ ైప్ప బలుత్ేదారుా మరియు అలుత్ేదారాత్ో కూడిన గ్్ామ జీవితాంలోని బాండి చక్ా లు, గ్్ామీణ స్మలజిక వ్యవ్స్థయొకు ప్ని స్జావ్పగ్్ చేయడాం దావర్ స్మషి్గ్్ ప్నిచేసిాంది. ప్రిశ్ా మికీకరణ మరియు ప ది ఎతతు న ప్ట్ణీకరణ క్రణాంగ్్ ప్రస్ురాం ఆధారప్డటాం కన మరుగ్ ైాంది, ఈ ప్పర్తన గ్్ామీణ స్మలజిక వ్యవ్స్థఆధ నిక క్లాంలో కన మరుగయయాంది.


Images