• స్క్రీన్ రీడర్ యాక్సెస్
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

Dashavatar

దశ్వ్త్ార్ అనేది మహార్ష్ట్రమరియు గ్ వ్లోని దక్షిణ కొాంకణ్ ప్ర ాంతాం న ాండి ప్రసిదిిచ ాందిన క్షేతరాం. దీనికి స్ మలరు ఎనిమిది వ్ాందల స్ాంవ్తీర్ల చరితరఉాంది. దశ్వ్త్ారాం అనేప్దాం హిాందూ దేవ్పడ ైన విష్టతణ వ్ప యొకు ప్ది అవ్త్ార్లన స్ూచిస్ ు ాంది.


భగవ్దీగ త ప్రక్రాం, అణచివేయబడినవ్రిని రక్షిాంచడానికి, నిరాంకుశులన నాశనాం చేయడానికి మరియు ధర్ేనిి ప్పనఃస్థ ప్న చేయడానికి స్ర వనిత జీవి ప్రతయక్ష్మవ్పత్ాడు. భారత్రయ ప్పర్ణాలు రక్ష్కుడ ైన విష్టతణ వ్ప యొకు ప్ది అవ్త్ార్లన ఒకే ప్ాంకుు లలో వివ్రిాంచాయ. మతీా, కూరే, వ్ర్హ, నరసిాంహ, వ్మన, ప్రశుర్మ, ర్మ, కృష్టణ, బుది మరియు కలిు అనేవి విష్టతణ వ్ప యొకు ప్ది అవ్త్ార్లు లేదా అవ్త్ార్లు. దశ్వ్త్ార్ అనేది మహార్ష్ట్రమరియు గ్ వ్లోని దక్షిణ కొాంకణ్ ప్ర ాంతాం న ాండి ప్రసిదిిచ ాందిన క్షేతరాం. దీనికి స్ మలరు ఎనిమిది వ్ాందల స్ాంవ్తీర్ల చరితరఉాంది. దశ్వ్త్ారాం అనేప్దాం హిాందూ దేవ్పడ ైన విష్టతణ వ్ప యొకు ప్ది అవ్త్ార్లన స్ూచిస్ ు ాంది. అరిర్త్తరదాటటన తర్వత ఆలయ ప్ర ాంగణాంలో గ్్ామదవ్ే త వ్రిిక ఉతీవ్ల స్ాందరభాంగ్్ నాటక రూప్నిి ప్రదరిశస్ు రు. ఇది ఎటలవ్ాంటట స్ాంకేత్తక ఆధార్లు లేకుాండా నిరవహిాంచబడుతతాంది. ప్రత్త ప్తరఇదిరు వ్యకుు లు ప్టల్ కుని త్ ర వ న క న ాండివేదికప ైకి ప్రవేశస్ ు ాంది. దశ్వ్త్ార్ ప్రదరశన ర ాండు భాగ్్లుగ్్ కలిగ్ి ఉాంటలాంది: ప్ూరవ-రాంగ (ప్ర రాంభ భాగాం) మరియు ఉతుర-రాంగ (తరువ్త్త భాగాం). ప్ూరవ-రాంగ్్ అనేదిస్ర ైన ప్రదరశనకు ముాంద ఉాండే ప్ర థమిక ప్రదరశన. శాంఖ్లస్ రుడు అనే ర్క్ష్స్ డిని స్ాంహరిాంచేకథేప్ూరవరాంగ. ఈ చట్ాంలో గణేశుడు, రిదిి, సిదిి, బార హేణుడు, శ్రద (విదాయ దేవ్త), బరహేదేవ్ మరియు విష్టతణ వ్ప వ్ాంటట ప్తరలు కూడా ఉనాియ. అఖ్యన్ అని పిలువ్బడేఉతురరాంగ హిాందూ ప్పర్ణ కథల ఆధారాంగ్్ ప్రధాన ప్రదరశనగ్్ ప్రిగణ ాంచబడుతతాంది, ఇది విష్టతణ వ్ప యొకు ప్ది అవ్త్ార్లలో ఒకదానిని హెైల ైట్ చేస్ ు ాంది. ప్రదరశన ప్రక్శవ్ాంతమ ైన మమకప మరియు ద స్ ు లన ఉప్యోగ్ిస్ ు ాంది. దీనికి మూడు స్ాంగ్ీత వ్యదాయలు ఉనాియ: ఒక త్ డుు హార ేనియాం, తబలల మరియు జాంజ్ (త్ాళ్యలు). దశ్వ్త్ారాం స్వ్ాంత్ వ్డి, కుడాల్, మలలలవన్, వ ాంగురా, కాంకవిా మొదల ైన ప్రధాన ప్ట్ణాలలో ప్రసిదిి చ ాందిాంది. మహార్ష్ట్రలోని దక్షిణ కొాంకణ్ ప్ర ాంతాంలోని సిాంధ ద ర్గజిలలా లో. దేవ్ గడ్ మరియు దోడమలర్గ గ్్ామలలలో కూడా వ్రిిక దశ్వ్త్ార ప్రదరశనలు ఉాంటాయ. వ ాంగురాత్ాలూక్లోని వ్ళవ్ల్, చ ాందావన్, ప్ట్, ప్రులే, మలహ ప్న్ వ్ాంటటచాలల గ్్ామలలలో దశ్వ్త్ార స్ాంప్రదాయాం ఉాంది. ఈ థియేటర్ రూప్ాం గ్ వ్ ర్ష్ట్రాంలోని ఉతుర గ్ వ్ జిలలా లో కూడా ప్రసిదిి చ ాందిాంది. ఇది ప్రధానాంగ్్ ప ర ిమ, బర ుజ్, బిచ లిమ మరియు స్త్ాు రివ్ాంటట త్ాలూక్లలో ప్రదరిశాంచబడుతతాంది. మహార్ష్ట్రలోని దక్షిణ కొాంకణ్ ప్ర ాంతాంలోని సిాంధ ద ర్గజిలలా మరియు గ్ వ్లోని ఉతుర గ్ వ్ జిలలా లో వ్యవ్స్యదారులు లేదా ర ైతతలు దీనిని ఆచరిస్ు రు. దశ్వ్త్ార్ అనేదిగ్్ామీణ మరియు ప్ట్ణ ప్ర ాంత్ాలలో ప్రసిదిిచ ాందిన నాటక రూప్ాం. సిాంధ ద ర్గజిలలా లోని కవేుప్ర ాంత్ానికి చ ాందిన గ్ రేఅనేబార హేణుడిచే కొాంకణ్ ప్ర ాంతాంలో ఇదిమొదటోా ప్ర చ రయాం ప ాందిాంది. నేడు, ఇదితరగతతలత్ో ప్టల ప్రజల కళగ్్ ప్రిగణ ాంచబడుతతాంది.


Images