• స్క్రీన్ రీడర్ యాక్సెస్
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

గంగాపూర్ బోట్ క్లబ్

గంగాపూర్ బోట్ క్బ నాసిక్ నగర శివారలోబ ఉనన నాసిక్స్లోని గంగాపూర్ డ్యా మ్ వద్దఉంది. బోట్ క్బ అనిన రకా నీటిఆట (వాటర్ స్పోర్్స) కారా కలాపాలు MTDC ద్వా ర్య నిరా హంచబడతాయి

ిలాబలు/ప్పాంతం

నాసిక్ జిలాబ, మ్హార్యష్ట్, సభారతదేశం

చరిప్త

గంగాపూర్ డ్యా మ్ ఆసియాలోనే అతి పొడవైన మ్టిసఆనకట. స దీనిని 1965లో ర్యళ్క్తబ బదులుగా మ్టితోస కూడిన కాంపాక్ స పొర ను ఉపయోగంచి నిరిమ ంచారు. ఆనకటస యొకక ముఖ్ా ఉదేశద ాం నీటిపారుద్ . ఈ ప్పదేశంలో బోట్ క్బ అనే భావన 2009 మ్రియు2014 థంవత్ ర్య లో చెపో బడింది. చివరగా, 22 డిసంబర్ 2020న డ్యా మ్ బ్యా క్ వాటర్స్లో బోట్ రైడస్లు ప్పారంభమ్యాా యి

భౌగోళిక శాష్టథం

ంగాపూర్ ఆనకటసగోద్వవరి నదిపై కండలు మ్రియు ద్వని పరిథర్యలోబ గౌతమి మ్రియు కశాపి వంటి ఇతర ఆనకట స తో నిరిమ ంచబడింది. ఈ ఆనకటసనాసిక్ నగర్యనికి వాయువా ంగా 16 కి.మీ. దూరంలో ఉంద

వాతావరణం

ఈ ప్పాంతంలో థగటు వారికి ఉష్ణోప్గత 24.1 డిప్ీ సల్స్ యస్. ఈ ప్పాంతంలో శీతాకా ంలో చల్స గాలులు విపరీతంగా ఉంటాయి మ్రియు ఉష్ణోప్గత 12 డిప్ీ సల్స్ యస్ కంటే తక్తక వగా ఉంటుంది. ఎండ్యకా ంలో ఎండలు చాలా తీప్వంగా ఉంటాయి. ఈ ప్పాంతంలో శీతాకా ం కంటే వేథవిలో ఎక్తక వ వర్యిలు క్తరుస్థియి. వేథవిలో ఉష్ణోప్గత 30 డిప్ీ సల్స్ యస్ కంటే ఎక్తక వగా ఉంటుంది. థగటు వారికి వరపాి తం 1134 మి.మీ.

చేయవ సిన పనుల

బోట్ క్బ అనిన వయస్స్ పి బ క్త, పెద్ ద క్త మ్రియుసీనియర్ సిటిజనక్తబ ఆనంద్ంగా గడపడ్యనికి చాలా అవకాశాలు ఉనాన యి. ఈ ప్పదేశం బనానా ట్యా ్, బంపర్, జెట్ సీక యింగ్, ప్డ్యగన్ బోటింగ్ మ్రియు కయాకింగ్ వంటి వాటర్ స్పోర్్స కారా కలాపా ను అందిస్సింది. దీనికి అద్నంగా, ఇది సీో డ బోట్స్ తో పాటు పారీసబ్యర్ లోజ థరస్స్ ప్కూజింగ్స్క్త కూడ్య సేవలు అందిస్సింది. దీనికి అద్నంగా థమీపంలోని కేఫ్ నుండి చిరు తిండ్లబమ్రియు పానీయాలు తీస్సక్తంట్య బోట్ క్బ లో సూర్యాథమ్ి యానిన ఆస్థా దించవచ్చు

థమీప పర్యా టక ప్పదేశం

గంగాపూర్ బోట్ క్బ తో పాటు కింది పర్యా టక ప్పదేశా ను కూడ్య
థంద్రిశ ంచ్చకోవచ్చు:
● స్పమేశా ర్: గంగాపూర్ బోట్ క్బ నుండి 8 కి.మీ దూరంలో ఉనన
ఒక అంద్మైన మ్రియుఆహాబద్కరమైన ప్పదేశమును
థంద్రిశ ంచవచ్చు, ఇకక డ గోద్వవరి నది ఒడ్లున అంద్మైన
చెటతోబ , తీగ తో ఉనన శీ ీస్పమేశా ర శివా యానిన 
థంద్రిశ ంచవచ్చు.
● బ్యలాజీ దేవా యం మ్రియుజ పాతం: దీపావళి
థంద్రభ ంగా వేలాది దీపా తో ప్పకాశించే బ్యలాజీ ఆ యం డ్యా మ్
నుండి 6 కి.మీ దూరంలో అంద్ంగా నిరిమ ంచబడింది. ఈ ఆ యం
స్పమేశా ర్ జ పాతంతో ముడిపడి ఉంది, ఇది వర్యికా ంలో 
తపో క థంద్రిశ ంచవ సిన ప్పదేశం.
● స్సలా ప్ద్వక్షతోటలు: ప్ద్వక్ష మ్రియువైన్స్ ను పెద్దఎత్తిన
ఉతోతిిచేయడం వ బనాసిక్స్ను ‘భారతదేశ వైన్ ర్యజధాని’ అని
పిలుస్థిరు. వైన్ ఉతోతిిప్పప్కియను చూడగల్సగే స్సలా వైనాార్్ుక్త
ఒక గైడెడ ట్యర్ తీస్సకోవచ్చు. ప్పతి థంవత్ రం జనవరిలో, స్స 
ఫెస్సఈ ప్పదేశంలో నిరా హంచబడ్లత్తంది, ఇకక డ ప్పసిద్ధ
అంతర్యజతీయ థంీత బ ంద్వలు ఈ ప్పదేశంలో ప్పద్రశ నలు
ఇస్థియి. ఇది బోట్ క్బ నుండి 8 కి.మీ దూరంలో ఉంది.
● స్పమ్ వైన్స్యార్్ు: స్సలా వైన్్ లాగా స్పమ్ వైన్్ గంగాపూర్
డ్యా మ్ నుండి 5 కిమీ దూరంలో ఉనన మ్రొక వైన్ తయారీ కేంప్ద్ం. 
ఈ ప్పదేశంలో మ్ంచి రెస్థసరెంటుబమ్రియుదుకాణాలు ఉనాన యి.
● ప్తయంబకేశా ర్య యం: శీ ీప్తయంబకేశా ర్య యం
మ్హార్యష్ట్లోస ని నాసిక్ నుండి ద్వద్వపు 28 కి.మీ. దూరంలో
గోద్వవరి నదికిమూ మైన ప్బహ్మ గరి అనే పరా తానికి థమీపంలో
ఉంది. ఈ ప్తయంబకేశా ర్ ఆ యం పన్న ండ్ల జ్యాతిరింబగా లో
ఒకద్వనిని కల్సగ ఉనన ఒక మ్తపరమైన కేంప్ద్ం.

ప్పత్యా క ఆహారపద్వర్యలలు
మ్రియుహోటలుబ

ాసిక్ మ్హార్యష్ట్సవంటకా క్త ప్పసిది. ధమీస్థల్ పావ్ మ్రియు వడ వంటి వీధి ఆహారంతో పాటు, పావ్ ఇకక డ ప్పత్యా క వంటకాలు. నాసిక్ చివాుక్త కూడ్య ప్పసిదిధచెందింది.

థంద్రశ న నియమ్ం మ్రియు థమ్యం, థంద్రిశ ంచడ్యనికి ఉతమ్ి మాథం (న్ )

నిన రోజు లో.పడవ ప్పయాణాలు 10:00A.M నుండి 6:00P.M.వరక్త అందుబ్యటులో ఉంటాయి. కయాకింగ్ కోథం ఈత తెల్ససిఉండ్యల్స లేక్ ప్కూజింగ్ మ్రియు సీో డ బోటింగ్ కోథం కనీథ వయస్స్ రెండ్ల థంవత్ ర్యలు మ్రియు మిగల్సన రైడస్ క్త ఐదు థంవత్ ర్యలు పరిమితి ఉనన ది కంద్రు సూర్యాథమ్ి యానిన ఆస్థా దించా ని కోరుక్తంటారు అపుో డ్ల స్థయంప్తం 6:00P.M నుండి 7:00P.M మ్ధా సూర్యాథమ్ి యం ప్కూయిజ్ ఉంటుంది. దీనికి అనిన భప్ద్తా ప్పమాణాలు తపో నిథరిగా పాటించాల్స్ ఉంటుంది పర్యా టక్తలు ఏడ్యది పొడవునా థంద్రిశ ంచవచ్చు, కానీ సపెంస బర్ నుండి మారిు వరక్త థంద్రిశ ంచడ్యనికి ఉతమ్ి మైన న్ లు.

ఈ ప్పాంతంలో మాటాబడే
భా్ల

ఆంగముబ (ఇంీష్బ ), హందీ, మ్ర్యఠ