శిరోభూషణము - DOT-Maharashtra Tourism

 • స్క్రీన్ రీడర్ యాక్సెస్
 • A-AA+
 • NotificationWeb

  Title should not be more than 100 characters.


  0

Asset Publisher

శిరోభూషణము

Districts / Region

మహారాష్ట్ర, భారతదేశం.

Unique Features

 

వివిధచిత్రలిపి, శిల్పాలు, చిత్రాలలోచిత్రీకరించబడినట్లుగా, చరిత్రపూర్వకాలంనుండి, తలపాగాలుమానవసంస్కృతిలోముఖ్యమైనమరియుఅంతర్భాగంగాఉన్నాయి. ఇవిరోజువారీజీవితంలోమరియుఆచారసందర్భాలలోనగలతోపాటుమానవజాతియొక్కవస్త్రధారణలోభాగంగాఉన్నాయి. పర్యావరణఅంశం, అందుబాటులోఉన్నముడిపదార్థం, విశ్వాసాలుమరియుసంప్రదాయాలుమరియునాగరికపోకడలతోతలపాగాలరూపకల్పనమరియుఅభివృద్ధినిప్రభావితంచేశాయి. ఉన్ని, గడ్డి, గుడ్డ, లోహం, జంతువులకొమ్ములు, గాజులు, ఆభరణాలు, ఈకలు, పువ్వులుమొదలైనఅన్నిరకాలవస్తువులనుతలపాగారూపకల్పనలోఉపయోగిస్తారు. కృత్రిమవిగ్గులుమరియుముసుగులు (మాస్కులు )కూడాఈనాగరికతప్రకటనలోఒకభాగం. కఠినమైనవాతావరణంనుండిరక్షణమరియుయుద్ధాలసమయంలోతలపాగాలయొక్కఇతరప్రాథమికఉపయోగాలు.
తలపాగాలచరిత్రవలె, ప్రపంచవ్యాప్తంగా, భారతదేశంకూడాతలపాగాలరూపకల్పనమరియువినియోగంలోసుదీర్ఘచరిత్రనుకలిగిఉంది. హరప్పాముద్రలపైచిత్రీకరించబడినవివిధపాత్రలువివిధరకాలతలపాగాలతోచూడవచ్చు. తరువాతికాలంలోగాంధారమరియుమధురకళారూపాలలోనిబుద్ధశిల్పాలుబుద్ధునివెట్రుకలతోఎంతోఅందంగాచేయబడినతలపాగాలుప్రత్యేకంగాచూపబడ్డాయి. మహారాష్ట్రలోనిశాతవాహనులకాలంనాటిశిల్పాలు, బౌద్ధగుహలలోచిత్రీకరించబడినట్లుగాఅలాగేఅజంతాగుహలలోనిచిత్రాలుఆధునికనాగరికతారూపకల్పనయొక్కపురాతనమూలాలనువివరిస్తాయి

తలపాగాకిసంబంధించినప్రారంభసాహిత్యప్రస్తావనఅథర్వవేదంమరియుశతపథబ్రాహ్మణంలోఉందిమరియుఈపదాన్ని'ఉష్నీషా'గాపేర్కొనడంజరిగింది. ఉష్నీషానుఒకరకమైనమరియువ్రత్యుడుఉపయోగిస్తారు - యజ్ఞవేడుకలోసరైనవయస్సులోజంధ్యదారంవేసుకొనిసంస్కారంలేనివ్యక్తి. శతపథబ్రాహ్మణంరాణిఇంద్రాయనిధరించినఉష్నీషాగురించిచెబుతుంది. వృత్తాకార, శంఖంఆకారాలలో, రత్నాలతో,వివిధరకాలఆభరణాలతోఅలంకరించబడినతలపాగాలు2వశతాబ్దంBCEలోవాడుకలోఉండేవి . ఈధోరణినేకాలానుగుణంగాఅన్నిప్రాంతాలలోమారుతూనేవచ్చింది . 

మహారాష్ట్రలోతలపాగాలకుఆసక్తికరమైనమరియురంగులప్రవాసకేంద్రంగాఉంది. గుండ్రనిపగడినిప్రధానంగాబ్రాహ్మణులుధరించేవారు, వృత్తాకారపగోట్‌నుమరాఠా, మాలిమరియుకొన్నిఇతరకులాలవారుధరించేవారు. కుంకుమపువ్వురంగులోఉండేపట్కానుసాధారణంగాకులీనమరాఠాతరగతివారుధరిస్తారు. పగడిఎల్లప్పుడూఎరుపురంగులోఉంటుంది,ఇదివ్యక్తి-నిర్దిష్టమైనదిమరియుముందుగాతయారుచేయబడింది. పాగోట్దీర్ఘచతురస్రాకారంగా, త్రిభుజాకారంగామరియుముందుగాతయారుచేయబడిఉంటుంది. పట్కా, ఫెటా, తివాట్, మండిల్మరియుబత్తియారేఅనేవిమహారాష్ట్రపురుషజనాభాసాధారణంగాధరించేకొన్నివైవిధ్యాలపేర్లు.

ఫెటానుధరించడానికిరెండువిభిన్నశైలులుఉన్నాయి. పాట్కా53అడుగులపొడవైనవస్త్రంతోతయారుచేయబడింది, ఇదిఒకఅడుగువెడల్పుమరియుమడతలుఒకవైపుకంటేపెద్దవిగాఉంటాయి. ఫెటాఒకవైపుకొంచెంవంగి, మరొకచదునైనవైపుచెవినికప్పిఉంచుతుంది. దానిఒకచిన్నచివరఒకపిలకఆకారంలోఇవ్వబడిందిమరియుమడతపెట్టినపొడవైనమరొకచివరభుజంమీదఉంటుంది.దీనినివ్యవహారికమరాఠీలోషెమ్లాఅనిపిలుస్తారుమరియుఈశైలికులీనమరాఠాలుమరియురాజ్‌పుత్‌లలోబాగాప్రసిద్ధిచెందింది.మరొకవైవిధ్యంఏమిటంటే, రుమాల్అనేదిచతురస్రాకారవస్త్రం, ఇది12” X12” మరియురెండుచివరలుమడతలులోపలఉంచబడతాయిమరియుఅవికనిపించవు. రుమాల్‌నుసాధారణంగాకీర్తన్‌కర్ధరిస్తారు.
 

Cultural Significance

మహారాష్ట్రలోఆసక్తికరమైనమరియుఅనేకరంగులశిరోజాలుగలప్రవాసులునివసిస్తున్నారు.
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image