హిమ్రూ - DOT-Maharashtra Tourism

  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

WeatherBannerWeb

Asset Publisher

హిమ్రూ

Districts / Region

మహారాష్ట్రరాష్ట్రంలోనిఔరంగాబాద్జిల్లాలోతయారైనహిమ్రూశాలువాలువాటిప్రత్యేకమైనఆకృతికిమరియునాణ్యతకుచాలాప్రసిద్ధిచెందాయి.

Unique Features

హిమ్రూఅనేపదంపర్షియన్పదంహమ్-రూనుండిఉద్భవించిందిమరియుదీనిఅర్థంకాపీలేదాఅనుకరణ. ఇదిఇతరఅల్లికశైలులనుండికొన్నిపద్ధతులనుఅనుకరణచేసిందికనుకఅదిదానిపేరుకుకారణంకావచ్చు. హిమ్రూఅనేదికమ్-ఖ్వాబ్యొక్కప్రతిరూపం, ఇదిపురాతనకాలంనాటిబంగారుమరియువెండిదారాలతోఅల్లినదిమరియుప్రత్యేకంగారాజకుటుంబాలకోసంతయారుచేయబడింది. జరీపనిలోపట్టు, బంగారంలేదావెండిదారాన్నిఉపయోగిస్తారు. హిమ్రూలోకూడాఅదేవాడుతున్నారుకానీకాస్తనాసిరకంనాణ్యతతోఉన్నారు. ఈశైలిఅల్లికలోపట్టుదారంతోపాటుపత్తిలేదాఉన్నిదారాన్నికూడాఉపయోగిస్తారు. 

ప్రకాశవంతమైనఆకర్షణీయమైనరంగులలోపూలరూపకల్పనలు, అతితక్కువధరలుమరియుఉన్నిసామానుయొక్కమృదుత్వంఈశాలువాలయొక్కముఖ్యమైనలక్షణాలు. ముహమ్మద్-బిన్-తుగ్లక్తనరాజధానినిఢిల్లీనుండిదేవగిరికిమార్చినప్పుడు, జరీపనిలోనిష్ణాతులైనబనారస్మరియుఅహ్మదాబాద్నుండినైపుణ్యంకలిగిననేతకార్మికులనుతనవెంటతెచ్చుకున్నాడు. హిమ్రూపనియొక్కప్రస్తుతరూపంఈనేతకార్మికులబహుమతి.

చీకటినేపధ్యంలోఅందమైనపూలనమూనాలుహిమ్రూరూపకల్పనలలోఅధికప్రముఖతనుకలిగిఉన్నాయి . నమూనాలు, గీతలు, రంగులుమరియుమొత్తంరూపకల్పనలుఈప్రసిద్ధనేతకళకుసాక్ష్యంగాఉన్నాయి. పూర్తిగానేసిన, ఒకచదరపుమీటరువస్త్రందాదాపు100-150గ్రాములబరువుఉంటుంది. నేసిననమూనాయొక్కఒకచదరపుఅంగుళందాదాపు280దారపుపోగులనుకలిగిఉంటుంది. అజంతా, ఎల్లోరాగుహలయొక్కవైవిధ్యమైననమూనాలనుడిజైన్కోసంనమూనాయొక్కసూచనగామనంగమనించవచ్చు, దానితోఅవిఇప్పటికీప్రత్యేకమైననమూనానుతయారుచేస్తాయి. కాటన్మరియుపట్టుతోకూడినవస్త్రపుఅల్లికనుహిమ్రూలోచూడవచ్చు. ఇదిస్టోల్స్, షాల్స్మరియుఫర్నిషింగ్మెటీరియల్స్రూపంలోఉపయోగించడానికిసౌకర్యంగాఉంటుంది. వీటిలోచాలావరకుఅండాకారాలు, వజ్రాలు, వృత్తాలు, అష్టభుజాలు, రేఖాగణితఆకారాలషడ్భుజులుఉన్నాయి. బాదం, అనాస (పైనాపిల్), దానిమ్మవంటిపండ్లనమూనాలుమరియుమల్లె, గులాబీ, తామర, పక్షులు, జంతువులుమరియుపుష్పించేలతలనమూనాలనుకూడామనంగమనించవచ్చు.

నేడుచాలాహిమ్రూశాలువాలుమరియుచీరలుపారిశ్రామికయంత్రాలద్వారాభారీగాఉత్పత్తిచేయబడుతున్నాయి, కొందరుమాత్రమేతమసంప్రదాయమగ్గాలనుఉపయోగిస్తున్నారు, అయితేపూర్తయినఉత్పత్తులలోచేతితోతయారుచేసినవాటియొక్కనాణ్యతమరియునైపుణ్యంలేదు. చేనేతకార్మికులపాతజాతిఇప్పుడులేదుమరియుయువతరంమంచిజీతంతోకూడినఉద్యోగాలకుఆకర్షింపబడింది,అందువల్లఈకళకురోజులుచీకటిగాకనిపిస్తున్నాయి. 1950లలోఔరంగాబాద్‌లోదాదాపు5000మందినేతకార్మికులుచురుకుగాఉండగా, 2018నాటికిఇద్దరుమాత్రమేమిగిలారు. ఈఅందమైనకళారూపమనుగడకోసంఅధికారికడెస్క్‌లుమరియుNGOలనుండిభారీప్రయత్నంఎంతయినాఅవసరం.
 

Cultural Significance

నేడుచాలావరకుహిమ్రూశాలువాలుమరియుచీరలుపరిశ్రమలయంత్రములద్వారాభారీగాఉత్పత్తిచేయబడుతున్నాయి, కొందరుమాత్రమేతమసాంప్రదాయమగ్గాలనుఉపయోగిస్తున్నారు, అయితేఇలాపూర్తయినఉత్పత్తులలోచేతితోతయారుచేసినవాటియొక్కనేర్పు/నాణ్యతమరియునైపుణ్యంకనపడడంలేదు.
  • Image