• స్క్రీన్ రీడర్ యాక్సెస్
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

Kolhati

ొలలహ టట అనేది మహార్ష్ట్ర, కర్ణ టక మరియు మధయప్రదేశ్ లో కనిపిాంచే స్ాంచార త్ గ.


ొలలహ టటమహార్ష్ట్ర, కర్ణ టక మరియు మధయప్రదేశ్ లలో కనిపిాంచేస్ాంచార త్ గ. వ్రు మహార్ష్ట్రలో వివిధ పేరాత్ో కూడా పిలుస్ు రు, ఉదాహరణకు దాండేవ్లే, కబుత్ారి, ఖ్ేలుర్, ద ాంబారి, కోలలహ టట, బాన్ీ బేరియల, మొదల ైనవి. కర్ిటకలో వీరిని ద ాంబారిఅనేపేరుత్ో పిలుస్ు రు. కోల్ హటీయొకు స్ాంఘాంలో త్ొమిేదిఉప్-వ్ర్గ లు ఉనాియ. అవి మర్ఠ్, గుజర్త్ర, ద క్రేఅక్ ప టారే, ప్ల్ అక్ కేన్, హర్ు, వ్లే అక్ వ్లియలర్, గ్ ప్ల్ గ్్ని, అరేమరియు ముస్లలేన్. వ్రు స్ధారణాంగ్్ గ్్ామాం వ లుప్ల ఉని బహిరాంగ ప్రదేశ్లలో, చాప్లత్ో చేసిన త్ాత్ాులిక గుడిస లలో ఉాంటారు మరియు గ్్డిదలప ైతమ వ్స్ ు వ్పలన ఎకిుాంచ కుని ఒక ప్రదేశాం న ాండిమరొక స్థ వ్ర్నికి ప్రయలణ స్ు రు. వ్రు బయటటవ్యకుు లన తమ కులాంలోకి మలరుుకుాంటారు మరియు మత మలరిుడిని ప్ూరిుచేయడానికిఅతనికి అడవి ప్ాందిమలాంస్ాం త్తనిపిస్ు రు. ప్టేకర్, దేవ్లుర్, లఖ్ే, స ాంటకేు, నిక్ిథ్, ద రేవ, దాండేకర్, కథేకొలలహ టటత్ గలో ప్రబలాంగ్్ ఉని కొనిి వ్ాంశ ఇాంటటపేరుా. మహార్ష్ట్రలోని అహేద్ నగర్ జిలలా కు చ ాందిన కోలలహ టీలు బార హేణ ప్ూజారిని పిలిపిాంచి తమ కుమలరులకు దారాం కటే్వేడుకన నిరవహిస్ ు నాిరు. వ్రిప్రధాన ప్ూరీవకులన కోల్ అని పిలుస్ు రు, అతన స్ాంప్రదాయలనికిస్ాంబాంధిాంచినాంతవ్రకు నృతయక్రుడు. అతని తాండిరత్ లీ మరియు అతని తలిాక్ష్త్తరయ. యుకువ్యస్ ీ వ్చిున తర్వత పిలా లకు ప ళ్లాచేస్ు రు. ప ళ్లావిష్టయాంలో ఆడపిలాతన స ాంత నిరణయాం త్రస్ కునేఅవ్క్శాం ఉాంది. అలల క్కుాంటేవ్యభిచార్నిి వ్ృత్తుగ్్ సవవకరిాంచేాంద కు అన మత్తస్ు రు. కొలలహ టటత్ గలో బహుభారయతవాం ఎకుువ్గ్్ ఉాంది. వ్రుడితరప్పన వ్రుడి తాండిరప ళ్లాని అభయరిథాంచాడు. అతన ఆచారాం ప్రక్రాం వ్ధ వ్ప తాండిరకి కొాంత మొత్ాు నిి చ లిాాంచాలి. వితాంతతవ్పలు ప్పనరివవ్హానికి అన మత్తస్ు రు. వివ్హాలు స్ధారణాంగ్్ అమలవ్స్య ర్త్తరముాంద ర్త్తర జరుగుత్ాయ. ప ళ్లాక్ని ప్పరుష్టతడు వితాంతతవ్పన వివ్హాం చేస్ కోగలడు, ఒక చ టల్ రుయని వివ్హాం చేస్ కుని తర్వత మలతరమమ. వ్రు హిాందూ వ్రస్తవ చటా్ నిి అన స్రిస్ ు నిప్ుటటకీ, ఈ త్ గలో విడాకులు అన మత్తాంచబడవ్ప. వ్రు జోయత్తష్టయాం, మాంతరవిదయలన నముేత్ారు మరియు ఎకుువ్గ్్ శవ్పడు మరియు హన మాంతతని అన చరులుగ్్ ఉాంటారు. జేజూరి, అలాంది, శఖ్ర్-శాంగనాప్ూర్, ప్ాంఢర్ ప్ూర్, జోయత్తబా, కొలలహ ప్ూర్ మహాలక్షిే వ్ాంటటకొనిి ప్పణయక్షేత్ార లన వ్రు స్ాందరిశస్ు రు. ఖ్ాండోబా, మరియలయ ై, మహ సో బా, బహిర బా వ్రు ప్ర రిథాంచేకొాందరు దేవ్తలు. కోలలహ టీల గ్ ప్ల్ గ్్ని ఉప్-వ్ర్గ నికిచ ాందిన మహిళలు ప్రధానాంగ్్ వ్యభిచారాంలో చేరుత్ారు. కోలలహ టీలు స్ధారణాంగ్్ గడిుచాప్లు, ద వ వనలు, బొ మేలు, జాంతతవ్పల కొముేల న ాండిఅలాంక్ర ముకులు వ్ాంటటచేత్తత్ో తయలరు చేసిన వ్స్ ు వ్పలన తయలరు చేస్ు రు మరియు వ్ృత్తుప్రమ ైన ప్చుబొ టల్ లో మునిగ్ిపో త్ారు. జానప్ద సులవ ీు కూడా గ్్నాం, నృతయాం మరియు తమలష్లో ప్ల్గ ాంటారు.


Images