• స్క్రీన్ రీడర్ యాక్సెస్
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

Lavni

ప్రజల వినోదాం కోస్ాం ప్రత్ేయకాంగ్్ రూప ాందిాంచబడిాంది, నృతయాం, స్ాంగ్ీతాం మరియు నటన యొకు అద భతమ ైన మిశామాం, లలవిి అనేదిమధయయుగక్లాం న ాండిమహార్ష్ట్రగ్్ామీణ స్ాంస్ుృత్తలో భాగాంగ్్ ఉాంది.


లలవిి ముఖ్యాంగ్్ ప్రజల వినోదాం కోస్ాం ప్రత్ేయకాంగ్్ రూప ాందిాంచబడిాంది,నృతయాం, ఇది స్ాంగ్ీతాం మరియు నటన యొకు అద భతమ ైన మిశామాం,లలవిి అనేదిమధయయుగ క్లాం న ాండి మహార్ష్ట్రగ్్ామీణ స్ాంస్ుృత్తలో భాగాం .
ప్ర రాంభాంలో యోధ ల వినోదాం కోస్ాం ఉదేిశాంచబడిాంది, యుదిఅలస్టన అరికట్డానికిస ైనికుల శబిర్ల వ్దిలలవిి ప్రదరిశాంచబడిాంది. ఇదిక్కుాండా మహార్ష్ట్రలోని గ్్ామీణ ప్ర ాంత్ాలోా జరిగ్ేవ్రిిక ఉతీవ్లోా లలవిి కామాం


Images