• స్క్రీన్ రీడర్ యాక్సెస్
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

Manasollas

్ధారణాంగ్్ మహార్ష్ట్రకు చ ాందిన బహిరాంగ వ్యయలమాం గురిాంచి మొదటగ్్ 12వ్ శత్ాబిప్ప చాళతకయ ర్జు సో మమశవర ర్సిన 'మలనసో లలా స్' అనేస్ాంప్పటటలో ప్రస్ు విాంచబడిాంది.


స్ధారణాంగ్్ మహార్ష్ట్రకు చ ాందిన బహిరాంగ వ్యయలమాం గురిాంచి మొదటగ్్ 12వ్ శత్ాబిప్ప చాళతకయ ర్జు సో మమశవర ర్సిన 'మలనసో లలా స్' అనేస్ాంప్పటటలో ప్రస్ు విాంచబడిాంది. కాండలు త్తరిగ్ినా వ్రిశరీర్లు చ రుగ్్గ ఉాండేలల చేయడానికి, మలా యోధ లు లేదా మలలా లు మర్ఠీలో త్ లిసినటలా గ్్ ఒక చ కు స్ుాంభాం లేదా ఖ్ాంబ ప ైవ్యయలమాం చేయడాం దావర్ శరీర్నిి టరయన్ చేయడానికి ఒక ప్దిత్తని రూప ాందిాంచారు. బాజీర్వ్ప II ప్లనలో, 18వ్ శత్ాబిాం చివ్రలో, అతని శక్ష్కుడు బాలాంభటాి దా దేవ్ధర్ మలా క్ాంబ కళన ప్పనరుజీావిాంప్జేస్డు, మలా యోధ ల శరీర్లన శకిువ్ాంతాం చేయడాంత్ో ప్టల వేగాంగ్్, త్ేలికగ్్ ఉాండేలల చేశ్డు. ఈ ప్రికరాం యొకు వివిధ ఆక్ర్లు మరియు ప్రిమలణాలు ఉనాియ. స్ధారణాంగ్్, ఇది ర ాండు న ాండి ర ాండునిర మీటరా ప డవ్ప ఉాంటలాంది, కొనకు తగుగ తతాంది మరియు షవష్టమ లేదా టేకు చ కుత్ో తయలరు చేయబడుతతాంది. పో ల్ మూడు భాగ్్లన కలిగ్ిఉాంటలాంది, అాంగ (శరీరాం), మలన్ (మ డ), మరియు బాంధాం (చిటాు). శరీరాం చ రుక ైన భాగాం, దీని చ టల్ కొలత 55-60 స ాం.మీ., బేస్ వ్దిమరియు 25-30 స ాం.మీ., మ డ వ్ది ఉాంటలాంది. మ డ చ రుక ైనది క్ద మరియు స్ మలరు 15-20 స ాం.మీ చ టల్ కొలతత్ో మరియు 15-20 స ాం.మీ., ఎతతు త్ో నేరుగ్్ ముకుగ్్ ఉాంటలాంది. చిటాు 10-15 స ాం.మీ చ టల్ కొలతత్ో గుాండరని బాంత్త, మరియు ఎతతు 5-7 స ాం.మీ. మలలా ఖ్ాంబ యొకు ఎతతు, ఇాంతకు ముాంద చ పిునటలా గ్్, భూమి న ాండి ర ాండు న ాండి ర ాండునిర మీటరా ఎతతు లో ఉాందిమరియు భూమి న ాండి ఒకటట న ాండి ఒకటటనిర మీటరా దిగువ్న ఉాంది, అది చాలల సిథరాంగ్్ ఉాంటలాంది. ఇది మృద వ్పగ్్ ఉాండటానికి మరియు మాంచి ప్టల్ కోస్ాం, మలా ఖ్లాంబ ప ైఅశుదిమ ైన ఆముదాం మరియు ర సిన్ లన (చ టాజిగురున ) ఉప్యోగ్ిస్ు రు. మలాఖ్లాంబ లో దాదాప్ప 16 రక్ల వ్యయలమలలు ఉనాియ మరియు వ్టటలో ప్రత్తదానిలో అనేక ఉప్ రక్లు ఉనాియ. మలలా ఖ్ాంబ మహార్ష్ట్రత్ో ప్టల భారతదేశాంలోని ఆాంధరప్రదేశ్, కర్ణ టక, గుజర్త్, బీహార్, ప్ాంజాబ, ఉతురప్రదేశ్, తమిళనాడులలో ప్రసిదిిచ ాందిాంది. ఈ కీాడా రూప్ాం మహార్ష్ట్రలోని చాలల ప్ట్ణ కేాందార లలో ఉాంది. ఈ ప్రదేశ్లలో అనేక వ్యయలమశ్లలు స్థ నిక మరియు ర్ష్ట్రస్థ యలలో పో టీలన కూడా నిరవహిస్ు రు. 1936లో బ రిాన్ ఒలిాంపిక్సీ లో మలలా ఖ్లాంబ బాహయ ప్రప్ాంచానికి ప్రిచయాం చేయబడిాంది. ప్రస్ ు తాం జరేనీలోని కొలోన్ యూనివ్రిశటీలో ఈ కీాడా రూప్ాం అధయయనాం మరియు ప్రిశోధనత్ో ప్టల స్ర ైన అభాయస్ాం జరుగుత్ోాంది. 1982లో నూయఢిలీాలో జరిగ్ిన 9వ్ ఆసియల కీాడలు, ప్ూణెకు చ ాందిన మహార్ష్ట్రమాండల్ కూడా మలలా ఖ్ాంబ ప ైతమ న ైప్పణాయలన ప్రదరిశాంచారు.


Images