సంచార జాతులు - DOT-Maharashtra Tourism

  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

WeatherBannerWeb

Asset Publisher

సంచార జాతులు

Districts / Region

మహారాష్ట్రలోసంచారజాతులనుసాధారణంగా "భటాకే" అనిపిలుస్తారుమరియువీరుమహారాష్ట్రలోనివివిధప్రాంతాలలోనివాసంఏర్పరచుకున్నారు

Unique Features

నోమాడ్యొక్కసాధారణనిర్వచనాన్నిఈక్రిందిపదాలలోపేర్కొనవచ్చు; 'నోమాడ్అనేదిస్థిరనివాసాలులేనిసంఘంలోనిసభ్యులు, అంటేఒకప్రాంతంనుండిమరొకప్రాంతానికివెళ్లడం, రావడంవంటిది . ఇటువంటిసమూహాలలోవేటగాళ్ళు, పశువులసంచారజాతులు, మతసంచారజాతులుమరియువ్యాపారసంచారజాతులుఉన్నాయి.

సంచారసంస్కృతికివేటగాళ్లుమొదటిదశ. రాతిపనిముట్లుకనుగొనబడినతరువాత, వారుకొంతకాలానికివేటగాళ్ళుగాఅభివృద్ధిచెందారు. వ్యవసాయదశలో, వారుప్రయోజనంకోసంపశువులనుఉపయోగించుకునేకళలోప్రావీణ్యాన్నిసంపాదించారు . అటువంటిసంచారజాతులునిర్మాతసంచారజాతులుగాముద్రించబడ్డాయి. సేవలోనిమగ్నమైనవ్యక్తులుసేవాసంచారులుగామరియువినోదభరితమైనసంచారజాతులుగాముద్రించబడ్డారు. కొంతకాలంలోనేఅనేకసంచారవర్గాలనురూపొందించారుమరియువారిభవిష్యత్తుఅభివృద్ధికిఒరవడినిఏర్పాటుచేశారు.

మహారాష్ట్రలోనిఅన్నిసంచారజాతులుఇదేపద్ధతినిఅనుసరిస్తారు. చిన్నగుర్రాలు, గాడిదలుమొదలైనవాటిపైతమవస్తువులనుఎక్కించుకుని, వారుతమస్థావరాలనుమార్చుకుంటూ, తమనుతామునిలబెట్టుకునేప్రదేశాలకోసంవెతుకుతూఉంటారు. ఇలావెళ్ళేవారిలోదొంబారీలు, మాంత్రికులు, జాతకంచెప్పడం, మూలికామందులుపంపిణీచేయడంవంటివివారుప్రయాణంలోఉన్నప్పుడుచేపట్టేకొన్నివృత్తులు. ఈశాశ్వతసంచారజాతులేకాకుండాకొన్నితెగలుకాలానికిఅనుగుణంగాకాలినడకనుకూడాఅనుసరిస్తాయి. ఈవ్యక్తులువారిఇల్లుమరియువ్యవసాయభూమితోవారిశాశ్వతస్థావరాన్నికలిగిఉన్నారు. వారుకోతకాలంముగిసినతర్వాతసంచారకవచాన్నితీసుకుంటారు, మధ్యకాలంలోకొంతవ్యవసాయకార్యకలాపాలుచేస్తూతమస్థావరానికితిరిగివచ్చితదుపరికోతకాలంవరకుతమనుతాముసిద్ధంచేసుకుంటారు.

ఆధునికీకరణగ్రామీణప్రకృతియొక్కసాంప్రదాయపర్యావరణవ్యవస్థనుకుంగదీసింది, ప్రతిదీముద్రించినడబ్బుపరంగానిర్ణయించబడుతుంది. ఇదిసంచారవర్గాలజీవనశైలిపైతీవ్రప్రభావంచూపింది. ఆధునికీకరణకారణంగా, సంచారనివాసాలకోసంకేటాయించినసాంప్రదాయప్రాంతాలైనఅడవులు, పచ్చనిగ్రామాలుమొదలైనవినాశనమయ్యాయిలేదావిధ్వంసంఅంచునఉన్నాయిమరియుసంచారజాతులువారికార్యకలాపాలకోసంకొత్తప్రాంతాలనువెతకడంద్వారాపరిస్థితులకుఅనుగుణంగామారవలసివచ్చింది. కొత్తవృత్తులనుస్వీకరించడంద్వారావ్యవస్థలోమార్పులువచ్చాయి . ఇదివారిసాంస్కృతికలక్షణాలనుఇప్పటివరకుప్రభావితంచేయనప్పటికీ.స్వాతంత్య్రంవచ్చినప్పటినుంచిసంచారజాతులవారిఅభ్యున్నతికోసంకేంద్ర, రాష్ట్రప్రభుత్వాలునిరంతరంఅనేకఆర్థిక, సాంస్కృతికపథకాలనుకొనసాగిస్తూవారిఅభివృద్ధినినిరంతరంగమనిస్తున్నాయి. వీటిలోకొన్నిశాశ్వతస్థిరనివాసం, మతసంబంధమైనభూమి, వారిగృహాలకుఆర్థికసహాయం, వైద్యసదుపాయాలనుఅందించడంవంటివిఉన్నాయి. ఇదిపాలుమరియుఉన్నిఉత్పత్తివంటిసహకారకార్యకలాపాలనుప్రోత్సహిస్తుంది, జనాభాలెక్కలనివేదికలలోపేర్కొనడం, వారిసంక్షేమంకోసంపనిచేసేNGOలనెట్‌వర్క్‌నుసృష్టించడం, వృత్తిశిక్షణాసంస్థలనుసృష్టించడం, బడ్జెట్కేటాయింపులలోఇటువంటిపథకాలకుప్రధానఆర్థికకేటాయింపులువంటివికొన్ని. సమిష్టిప్రయత్నాలలోభాగమైనచర్యలుఫలించటంప్రారంభించాయి.
 

Cultural Significance

  • Image
  • Image
  • Image