పైథాని - DOT-Maharashtra Tourism

 • స్క్రీన్ రీడర్ యాక్సెస్
 • A-AA+
 • NotificationWeb

  Title should not be more than 100 characters.


  0

Asset Publisher

పైథాని

Districts / Region

ఔరంగాబాద్జిల్లాలోనిపైథాన్నగరంనుండిపైథానిఅనేపేరువచ్చింది. ఇప్పుడుదానితయారీకేంద్రంనాసిక్జిల్లాలోనియోలాకుమార్చబడింది.

Unique Features

మౌర్యసామ్రాజ్యంపతనంతర్వాతద్వీపకల్పభారతదేశాన్నినాలుగున్నరశతాబ్దాలకుపైగాపరిపాలించినప్రఖ్యాతశాతవాహనరాజవంశంయొక్కరాజధానినగరంపైథాన్. పైథానిఅనేపేరుపైథాన్నుండిఉద్భవించిందిమరియుపట్టుచీరలపైప్రత్యేకమైననమూనాలజరీపనికిప్రసిద్ధిచెందింది. పైథానియొక్కరంగుచాలాలోతుగాఉంటుందిమరియుమృదువైననిగనిగలాడేముగింపునికలిగిఉంటుంది. పదర్అనిపిలువబడేచీరయొక్కఒకచివరజరీపనినికలిగిఉంటుందిమరియురెండుఅంచులులేదాకాత్‌లుపూలనమూనాలనుకలిగిఉంటాయి. ఈనమూనాలగొప్పతనంఏమిటంటేఅవిరెండువైపులనుండిచూడడానికిఒకేవిధంగాకనిపిస్తాయి. పైథానిసాధారణంగామహారాష్ట్రసంప్రదాయంలోవివాహాలతోముడిపడిఉంటుంది.

సాంప్రదాయపైథాని9గజాలపొడవుమరియు2.5గజాలవెడల్పుతోపదార్మరియుకాత్‌లేదాఅంచులపైపుష్పాలుమరియుజంతువులు&పక్షినమూనాలనుకలిగిఉంటుంది. దీనిబరువు3.3కిలోలవరకుఉంటుందిమరియుదీనికి250గ్రాములవెండిమరియు17గ్రాములవరకుబంగారంఅవసరమవుతుంది. నాణ్యతావైవిధ్యాలనుబరామసి, చూడామణి, ఎక్వీస్‌మసిఅనిపిలుస్తారుమరియుఈవైవిధ్యాలఆధారంగాధరనిర్ణయించబడుతుంది. 130సంఖ్యలపట్టుతోచట్టీస్మసిపైథానినేయడంచాలాఉన్నతమైననాణ్యతనుసూచించేరాజరికరికార్డులుఉన్నాయి.

పైథానిపదార్‌నుఅసావాలి, బంగ్డి, మోర్, అక్రోటిమరియుగ్రావెల్వంటిఅర్థవంతమైనపేర్లతోపిలుస్తారు. అధిక-నాణ్యతగలపట్టునుఉపయోగించిచేతితోతయారుచేసిననమూనాలనుమీనాకారిపేరుతోపిలుస్తారు. ఆకుపచ్చ, పసుపు, ఎరుపు,బూడిద,నారింజమరియుఅంజీర్రంగులుసాధారణంగాపైథానితయారీలోఉపయోగించబడతాయిమరియుకూరగాయలరంగులనుకూడాఉపయోగించితయారుచేస్తారు.

పైథానితయారీకిసాధారణంగాఇరవైఒక్కరోజులుపడుతుందిమరియువందసంవత్సరాలపాటుఇదికొనసాగుతుంది. పదార్తయారీకిదాదాపుఒకవారంపడుతుంది. పైథానితయారీలోచాలామందికళాకారులుపాల్గొంటారు. స్వర్ణకారులు/కంసాలిబంగారంమరియువెండినిమెరిసేచక్కటిదారాలుగామారుస్తారు. వాటవేఅనేపేరుగలఒకకళాకారుడుదారాన్నిబాబిన్‌పైకిచుట్టినేతకుఅప్పగిస్తాడు. సిల్క్దారాలనునేయడానికిసిద్ధంగాఉంచేప్రక్రియకుపూర్తిసహనంమరియుపట్టుదలఎంతోఅవసరం, ఎందుకంటేదానిప్రత్యేకనాణ్యతనుకాపాడుకోవడానికిఅనేకదశలనుఅనుసరించాల్సివస్తుంది . 

పైథానితయారీస్థావరం17వశతాబ్దంలోబహుశానాసిక్జిల్లాలోనిబలేవాడికిమారింది. పైథాన్నుండికొంతమందిఅత్యంతనైపుణ్యంకలిగిననేతకార్మికులనుఒకమరాఠాసైనికులద్వారాయోలాకుతీసుకువచ్చారు. పీష్వాపాలనలోపైథానియొక్కప్రజాదరణగరిష్టస్థాయికిచేరుకుంది. 20వశతాబ్దపుమొదటిదశాబ్దంవరకుసంప్రదాయనమూనాలుమరియుతరగతివాడుకలోఉన్నాయికానీప్రజలపరీక్షలోవచ్చినమార్పులుమొత్తంరూపకల్పనలోమరియునమూనాలలోమార్పులనుతీసుకువచ్చాయి. తయారీలోఉన్నదుర్భరమైన/కష్టమైనప్రక్రియలకారణంగా, పైథానిధరకూడాఎక్కువగాఉందిమరియుయాంత్రికఆవిష్కరణలపరిచయంతోచౌకైనసంస్కరణలువ్యాపారాన్నిముంచెత్తడంప్రారంభించాయిమరియుదీనిఫలితంగాఒకప్పుడుప్రసిద్ధసాంస్కృతికచిహ్నంపతనమైంది.

ఈప్రాచీనకళకుమద్దతుగాప్రత్యేకరాష్ట్రంగాఏర్పడినతర్వాతమహారాష్ట్రప్రభుత్వంవివిధరకాలపథకాలద్వారాసమిష్టిగాచేసినప్రయత్నాలుఫలించడంప్రారంభించాయి.
 

Cultural Significance

పైథాని అనేదిసాధారణంగామహారాష్ట్రసంప్రదాయంలోవివాహాలతోముడిపడిఉంటుంది.
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image