• స్క్రీన్ రీడర్ యాక్సెస్
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

రాజమచ్చి కోట

ర్యజ్స్మాచి కోట మ్హార్యష్ట్లోస ని పూణే జిలాబలో పశిు మ్ కనుమ్ లోని థహాా ప్ది ప్ేణు లో ఉంది. ఈ ప్పదేశం ప్పసిద్ధ కండ శిఖ్రం లోనావాలాక్త థమీపంలో ఉంది. ర్యజామ చి కోట మ్హార్యష్ట్సర్యష్ట్ంస లోని అతా ంత ప్పసిద్ధపర్యా టక ప్పదేశా లో ఒకటి

జిలాబలు/ప్పాంతం

పూణే జిలాబ, మ్హార్యష్ట్, సభారతదేశం.

చరిప్త

ర్యజ్స్మాచికి రెండ్ల వే థంవత్ ర్య చరిప్త ఉంది. ఈ రక్షణ నిర్యమ ణం మొద్ట్లబ బోర్ ఘాట్స్ ను చూసేందుక్త ఉద్భ వించింది. కోట ఆవరణ థముద్వయంలో గొపో ప్పాకార్యలు, ద్ ఢమైన గోడలు, భారీ గేట్స్వేలు, నివాథ విభాగాలు, నీటి థరఫర్యలు, పరిపా నా భవనాలు మ్రియు నిప్్క మ్ణ కోథం రహ్థా ద్వా ర్యలు ఉనాన యి. కా భైరవుని పొడి ర్యతి దేవా యం శీవీరన్ధ మ్రియు మ్నరంజన్ కోట మ్ధా పగుళ్లోబ ఉంది 1657లో ఛప్తపతి శివాజీ మ్హార్యజ్ హ్యాంలో కతి కటడ్యస ను నిరిమ ంచి , విథరిి ంపచేయడం ద్వా ర్య ఈ కోట మ్ర్యఠా స్థప్మాజా ంలోని ప్పముఖ్ కోట లో ఒకటిగా పేరుపొందింది. ర్యజ్స్మాచి కోట అనేక పా న ను చూసింది 1704 - 1705లో ఈ కోట మొఘల్ స్థప్మాజా ం ఆధీనంలో ఉంది. ఆ తర్యా త మ్ర్యఠాలు దీని బ్యధా తలు సీా కరించారు. కా ప్కమేణా, ర్యజామ చి కోట మ్ర్యఠా స్థప్మాజా ం పతనం మ్రియు ప్ిటిష్ స్థప్మాజా ం యొకక ఆవిర్యభ వానిన చూసింది. ఈ కోట 1818లో ప్ిటీష్ స్థప్మాజా ం ఆధీనంలోకి వచిు ంది. ర్యజ్స్మాచి పీఠభూమి యొకక పశిు మ్ భాగంలో కండనాలోని పుర్యతన బౌద్ధ గుహ్ విథ ిత ద్ శా ం ఉంది. ఈ గుహ్లు ప్ీస్సిపూరాం 2వ శతాబంద లో చెకకబడినటుబభావిస్సినానరు. విశా మైన పచు ని భూములు ,అడవులు మ్రియు జ పాతా ప్పవాహాలు వర్యికా ం లో అదుభ తంగా కనబరుస్థియి .ఋత్తపవనావర్యి క్త ముందు ఈ ప్పాంతం త్తమ్మమ ద్ థమూహ్ం తో అంద్ంగా కనిపిస్సింద

భౌగోళిక శాష్టథం

లోనావాలా నుండి 6.5 కి.మీ దూరంలో ఉనన ఘాట్ ప్పారంభ స్థలనానికి ముందు పూణే నుండి ముంబైకి వళ్లబ మారంగ లో ర్యజ్స్మాచి కోట ఉంది. ఈ కోట మ్హార్యష్ట్లోస ని థహాా ప్ది పరా త ప్ేణు లో భాగం. కోట ఎత్తి3600 అడ్లగులు. ర్యజమాచి కోటలో శీవీరన్ధ మ్రియు మ్నరంజన్ అనే రెండ్ల కోటలు ఉనాన యి. శీవీరన్ధ కోట అతా ంత ఎతెతని ద్ కోక ణానిన కల్సగ ఉంది మ్రియు 914 మీటరబఎత్తిలో ఉంది, ఈ ప్పాంతం యొకక స్థటిలేని ద్ శాా ను అందిస్పింది, అయిత్య మ్నరంజన్ కోట 833 మీటరబ ఎత్తిలో ఉంది మ్రియు థమానంగా ఉతక ంఠభరితమైన వీక్షణ ను అందిస్సింది.

వాతావరణం

ఈ ప్పాంతం ఏడ్యది పొడవునా వేడి-పాక్షిక శు్క వాతావరణానిన కల్సగ ఉంటుంది, ఇకక డ థగటు ఉష్ణోప్గత 19-33 డిప్ీ సల్స్ యస్ వరక్త ఉంటుంది. ఏప్పిల్ మ్రియు మే న్ లోబఉష్ణోప్గత 42 డిప్ీ సల్స్ యస్స్క్త చేరుక్తనే థమ్యం. కాబటిస ఈ న్ లోబ ఈ ప్పాంతంలో అతా ంత వేడిగా ఉంటుంది. శీతాకా ంలో ఇకక డ చల్స గాలులు విపరీతంగా ఉంటాయి మ్రియుర్యప్తి ఉష్ణోప్గత 10 డిప్ీ సల్స్ యస్ కంటే తక్తక వగా ఉంటుంది, కానీ థగటు పగటి ఉష్ణోప్గత 26 డిప్ీ సల్స్ యస్ ఉంటుంది ఈ ప్పాంతంలో వారికి వరపాి తం 763 మి.మీ.

ేయవ సిన పనుల

పర్యా టక్తలు ర్యజామ చి కోటలో ప్కింది ప్పదేశాలు లేద్వ వీక్షణ ను
ఆనందించవచ్చు:
● కోటలు చూడడ్యనికి అనువైన ప్పదేశానిన కల్సగఉంటాయి . ఉతరి ం నుండి ప్పారంభంచి, మీరు మ్ద్న్ పాయింట్,  ధక్ బహరి మ్రియుభీమ్శంకర్స్ ను చూడవచ్చు. ద్క్షిణం వైపు కటలాధర్, లోనావాలా, కర్యజత్ వంటివిచూడతగ గప్పదేశాలు ఉనాన యి.
● మీరు హల్ సే్స నబగుండ్య వళ్లబలోయను కూడ్య చూడవచ్చు, ఇంకా మీరు ముందుక్త వళ్లబకదీ దవా ా న్ డ్యా మ్, త్తంగరీబడ్యా మ్ మ్రియుచివరలో డ్యా క్యొకక ముక్తక ను కూడ్య చూస్థిరు. మీరు శీవీరన్ధ కోట నుండిక్తడి వైపున మ్ంీ కండను కూడ్య చూడవచ్చు.
● ఆగేన యంలో (మీ ఎడమ్వైపు నుండి), మీరు లోనావాలా మ్రియుఖ్ండ్యలా హల్ సే్స న్లు (ఋత్తపవనా లో)  కటలాధర్ జ పాతం థా ో ంగా కనపడటం గమ్నించగ రు 
● ప్ెక్ అనేది అనేక రకా వ క్షాలు మ్రియు జంత్తవు తో నిండి ఉంది. ఇకక డి అడవులు అనేక
పక్షులు, బలుబలు మ్రియుీటకా క్త ని యంగా ఉనాన యి . ఈ అటవీ ప్పాంతంలో శకివింతమైన
చిరుతపులులు కూడ్య కనిపించిన థంద్ర్యభ లు ఉనాన యి ర్యజ్స్మాచి ప్ెక్ త్తమ్మమ ద్ ను చూసేందుక్త ప్పసిదిధచెందింది.  సూర్యాథమ్ి యం తర్యా త మ్మరుస్సినన మిణుగురులా థమూహ్ం
తో ఇది మ్నల్సన మాయాప్పపంచంలోకి తీస్సకెళ్ింది ప్ెక్స్కి థరైన థమ్యంలో వళిినెతత్యబ అంటే వర్యికాలానికి ముందు వళ్లి మీరు ఈ అంద్మైన జీవకాంతి ద్ శాా నిన పు్క ంగా చూస్థిరు.థమీప పర్యా టక ప్పదేశంపర్యా టక్తలు ర్యజమ్చి కోట థమీపంలో ఉనన ఈ ప్కింది ప్పదేశా ను కూడ్య థంద్రిశ ంచవచ్చు
● ధక్ బహరి గుహ్లు (54 కి.మీ.)– ధక్ బహరి అనేది థహాా ప్ది కండ ప్ేణలోని ఒక గుహ్, ఇది పూణే జిలాబలోని మ్ వల్సబప్గామ్ం నుండి జంభవిల్స ప్గామానికి థమీపంలో ఉంది.
● ఉద్యస్థగర్ థరస్స్(1 కి.మీ) అనే నీటి రిజర్యా యర్స్ని థంద్రిశ ంచవచ్చు.ఇది స్సమారుగా 200 థంవత్ ర్య  ప్కితం నిరిమ ంచబడినది . ఈ థరస్స్ ఉధేవాడి ప్గామానికి చాలా ద్గరగ గా అంటే కేవ ం 1.5 కి.మీమ్రియుఅటవీ విభాగం ప్కింద్ ఉంది.
● షిరోటా లేక్ కాా ంపింగ్ (5.3 కి.మీ)- కాా ంపస్సైట్ లోనావాలా నుండి 11 కి.మీ. దూరంలో ఉంది. ఈ థరస్స్  వర్యికా ంలో ద్వని ఒడ్లును ద్వటుత్తంది. ఈ థరస్స్ లోనావాలా వైపు నుండి బయలుదేరినపుో డ్ల వలాా ండ ఫోర్క స్కి ద్గరగ గా ఉంటుంది. కటల్స్ధార్ జ పాతం ర్యపెల్సంబ గ్ (6.1 కి.మీ.)– రుత్తపవనా 
ర్యక తర్యా త, కనిన రోజులోబనే అదుభ తమైన కటల్స్ధార్ జ పాతం కోథం తలుపులు తెరుచ్చక్తంటాయి, కటల్స్ధార్ పేరుక్త అరంల ర్యతి కండ నుండి జ పాతం. ఈ 350-అడ్లగు   జ పాతం మీ శారీరక ద్ ఢతాా నిన మాప్తమే కాక్తండ్య మీమానసిక శకినిి కూడ్య పరీక్షిస్సింది.

్పత్యా క ఆహారపద్వర్యలలు
మ్రియుహోటలుబ

బేస్ కాా ంపస్లోని ఒక ప్గామ్మైన ఉధేవాడిలో, కంతమ్ంది ప్గామ్స్సిలు మీ కోథం రుచికరమైన ఇంటిలో వండిన ఆహార్యనిన తయారు చేస్థిరు - ఇకక డ ఎక్తక వగా గుడ్లు/కోడి కూర లేద్వ ఉథల్, పపుో తో పాటు భప్ీ మ్రియు అనన ం చేస్థిరు . అంత్యకాక్తండ్య మీరు అటుక్తలు, కూరగాయలు మ్రియుమాా ీ వంటి చిరుతిండనుబ కూడ్య ఎంపిక చేస్సకోవచ్చు. కోకం ్రబ త్ మ్రియు నిమ్మ కాయ నీరు వంటి తాజా పానీయాలు కూడ్య అందుబ్యటులో ఉనాన యి. మీరు మిథల్ పావ్ మ్రియువడ పావ్ కూడ్య పొంద్వచ్చు. ఆహారం మామూలుదే అయినా కానీ చాలా ప్పామాణకమైన మ్ర్యఠీ రుచిని కల్సగ ఉంటుంది - అ థటతో కూడిన ప్ెక్ తర్యా త ఒక గొపో పిట్-స్థసప

థంద్రశ న నియమ్ం మ్రియు థమ్యం, థంద్రిశ ంచడ్యనికి ఉతమ్ి మాథం (న్ )

ూన్ నుండి సపెంస బరు వరక్త ఉనన న్ లు ర్యజ్స్మాచిని థంద్రిశ ంచడ్యనికి ఉతమ్ి థమ్యం, ఎందుకంటే వర్యికా ంలో ఇకక డ నీటి ఊటలు (బ్యవులు) మ్రియు పచు ద్నానిన చూసూి మీరు కోటను ఎక్తక తూనే ఉంటారు. ఇది థంవత్ రం పొడవునా ఆనందించద్గన అంద్మైన ప్పదేశం అయినపో టిీ. పూరిి ద్ శా మానతతో కోటను థంద్రిశ ంచడ్యనికి మ్ధాా హ్న ం నుండి స్థయంప్తం వరక్త అనువైన థమ్యంగా పరిగణంచబడ్లత్తంది. కానీ ఇకక డ ర్యప్తి థమ్యంలో ప్పయాణం చేయడం చాలా క్ంస గా మారుత్తంది.

ఈ ప్పాంతంలో మాటాబడే
భా్ల

ఆంగముబ (ఇంీష్బ ), హందీ, మ్ర్యఠీ