• స్క్రీన్ రీడర్ యాక్సెస్
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

Tamasha

తమలష్ అనేదిమహార్ష్ట్రలోని జానప్ద థియేటర్ లో చాలల ప్రముఖ్మ ైన మరియు ప్రసిదిమ ైన రూప్ా


తమష్ అనేదిమహార్ష్ట్రలోని జానప్ద థియేటర్ లో చాలల ప్రముఖ్మ ైన మరియు ప్రసిదిిచ ాందిన రూప్ాం. జానప్ద రాంగస్థలాం భారతదేశాం అాంతటా వివిధ పేరాత్ో మరియు రూప్లోా ఉాంది. మధయ మరియు ఉతుర భారతదేశాంలోని ర్మలీలల, ర్సవా లల, నౌతాంకి; గుజర్త్ లోని భావ్య; జాతర, గాంభీర్, కీరునియల మొదల ైనవి. బ ాంగ్్ల్ మరియు బీహార్ లో; యక్ష్గ్్నాం, వీధినాటకాం, క్మాంకోటల మొదల ైనవి. దక్షిణ భారతదేశాంలో పేరొునవ్లసిన కొనిి పేరుా మరియు రక్లు ఉనాియ. తమష్ అనేప్దాం నిజానికి మర్ఠీప్దాం క్ద , ఇదిఉరూి భాష్ట న ాండి సవవకరిాంచబడిాంది. 13-14 శత్ాబాి ల న ాండి మహార్ష్ట్రలో ముసిా ాం ప్లన స్థ పిాంచబడినప్ుటట న ాండి, ఈ ప్దాం మర్ఠీ ప్దజాలాంలో చూడబడిాంది. స్ాంత్ ఏకనాథ్ భరూద్ ఈ ప్దానిి తమలష్గ్్ ఉప్యోగ్ిాంచారు. ఈ ప్దానిి 'ఓప న్ సవన్'గ్్ ఉతుమాంగ్్ స్ాంగాహిాంచగల ప్రిసిథత్తని వివ్రిాంచడానికి ఉప్యోగ్ిస్ు రు. ఇదిప్ర థమికాంగ్్ గ్్ామీణ ప్రజల అభిమలన ప్రదరశన కళగ్్ ఉాంది, అయత్ేఇదిఅస్భయకరమ ైనదిగ్్ ముదరవేయడాం దావర్ స్మలజాంలో బిగుస్ కుపో యలరు . కొాంతమాందిప్ాండితతల అభిప్ర యాం ప్రక్రాం, ఈ ప్రదరశన కళ్యరూప్ాం,యుది స్మయాంలో ధ ైరయవ్ాంతతల దోపిడీని వివ్రిాంచడానికి ప్డిన ప్టల న ాండి ఉదభవిాంచిాంది. ఇది మరొక జాత్త కవ్పలకు దారిత్రసిాంది, వ్రు యుదిభూమిలో స క్సీ-ఆకలిత్ో ఉని యోధ లలో ఇాందిరయ భావోదేవగ్్లన రేక త్తుాంచేమరియు వ్రిఅలస్టన పో గ్ొట్డానికి వ్రికి కొాంత వినోదానిి అాందిాంచేస్ాంగ్ీత్ాలన రచిాంచారు మరియు ప్రదరిశాంచారు. ఇది లలవ్ణ యొకు ప్రదరశన కళ్యరూప్నికి నాాందిమరియు ఇదితవరలో తమలష్త్ో కలిసిప్రదరశన కళల యొకు ప్రత్ేయకమ ైన స్మమేళనానిి రూప ాందిాంచిాంది. తమలష్ ర ాండు విభిని భాగ్్లన కలిగ్ిఉాంటలాంది, ఇాంద లో గన్-గ్్వ్ా న్ గణేశ భగవ్న ని ఆశ్రర్వదాలన కోరుతూ గ్్న్ ప్డారు మరియు గ్్వ్ా న్ గ్ పికలు మరియు శ్రాకృష్టతణ ల పేరమకథలన వివ్రిస్ ు ాంది. వ్గ్ అనేదిజానప్ద కథ, ఇదిలలవ్ణీ-ల ర్గ్్లకు అన గుణాంగ్్ నృతయాం చేస్ ు ాంది. గన్-గ్్వ్ా న్ మొట్మొదట 18వ్ శత్ాబిాంలో మరియు వ్గ్ 19వ్ శత్ాబిాం ప్ర రాంభాంలో కనిపిాంచిాంది. 19వ్ శత్ాబిాం చివ్రినాటటకి, ప్రజా డ మ ైన్ లో కనిపిాంచేఅధిక్రిక ప్రకటనలలో ఇదితమలష్గ్్ స్ూచిాంచబడిాంది. గన్-గ్్వ్ా న్ మరియు వ్గ్ క్కుాండా, దౌలత్ాా డ, మ డిక్స, ముజర్, రాంగ్ బాజీ, చక్ుడ్, ఫ్ర్ీ, రీ మొదల ైన కొనిి ఇతర రూప్లు ఉనాియ. తమలష్ ఆరిథక వ్యవ్స్థప్రజల భాగస్వమయాం మరియు మదితతప ైఆధారప్డి ఉాంటలాంది. అదే తమలష్ కళ్యక్రుల జీవ్నాధార్నికి ఆధారాం. మహార్ష్ట్రలోని చాలల గ్్ామలలు స్ాంవ్తీరాంలో ఒక నిరిిష్ట్ ర జున స్థ నిక దేవ్తల యలతరలత్ో ప్ాంటల క్లాంలో జరుప్పకుాంటారు. మహార్ష్ట్రవ్యప్ుాంగ్్ ఉని వివిధ తమలష్ స్మూహాలకు ప్రయోజనాలన ప ాందేాంద కు ఇదిఒక ప ది అవ్క్శాం. స్ధారణాంగ్్, స్థ నిక దేవ్తల యలతరఒక వ్రాం లేదా అాంతకాంటే ఎకుువ్ క్లాం ప్టల ఉాంటలాంది మరియు వివిధ తమలష్ స్మూహాలకు గటట్ పో టీకి వ్యత్తరేకాంగ్్ తమ స్మర్థ ానిి ఉతుమాంగ్్ నిరవహిాంచడానికి అవ్క్శ్లన అాందిస్ ు ాంది. ఈ క్లాంలో తమలష్ స్మూహాలకు ధన లలభాం కోటా రూప్యల వ్రకు ఉాంది. 20వ్ శత్ాబిప్ప చివ్రి భాగాంలో, తమలష్ తన స్భుయల స్ాంక్షేమలనిి చూస్ కోవ్డాంలో ప్లుప్ాంచ కుని తమష్ టరర ప ల స్ాంఘలలత్ో మరిాంత వ్యవ్సవథకృత రూప్నిి ఆశాయాంచిాంది.


Images