గిరిజన సంస్కృతి - DOT-Maharashtra Tourism

 • స్క్రీన్ రీడర్ యాక్సెస్
 • A-AA+
 • NotificationWeb

  Title should not be more than 100 characters.


  0

Asset Publisher

గిరిజన సంస్కృతి

Districts / Region

మహారాష్ట్ర రాష్ట్ంర లో శతాబ్దాలుగా అనేర తెగల వారు నివసిస్తున్నారు . మహారాష్ట్లోర రలర్ఘ మరియు గడ్చి రోలి వంటి కొనిా గిరిజన జిల్లాలు ఉన్నా యి. ఉతరు కొంరణ్, ఖందేష్ మరియు విదరభ లో కొనిా గిరిజన క్రంతాలు గిరిజన సంసక ృతికి ఎంతో క్రసిద్ధిచందాయి.

Unique Features

మహారాష్ట్లోర భిలుాలు మరియుగండులు అని పిలువబడే
రండు గిరిజన జాతులు ఉన్నా యి. ఈ జాతి సమూహాలలో
అనేర తెగలు ఉన్నా యి.రశ్చి మ మహారాష్ట్లోర ని గిరిజన
సమూహాలు క్రధానంగా నందురాా ర్ మరియుకొంరణ్్‌లోని
ఖందేష్ మరియు రలర్ఘ జిల్లాలోని రరిసర క్రంతాలలో
కంక్ీరృతమై తూరుు మహారాష్ట్లోర ఉండగా, తెగలు
మధ్య భారత గిరిజన సమూహాలకు చంద్ధనవి, అందులో
చంక్దాపూర్, విదరభ, గండ్చయా మరియు మహారాష్ట్లోర ని
ఇతర జిల్లాలలో కంక్ీరృతమై ఉన్నా యి.
వార్ల, ా ధేడా, దుబ్దల, కొంరణా, మహాదేవ్ కోలి మరియు
ఇతరులు భిల్ వరాానికి చంద్ధన ముఖ్య మైన తెగలు
మరియు వారు ఎకుక వగా రశ్చి మ మహారాష్ట్లోర
రనిపిస్తురు. గండుల యొరక వివిధ్ ఉర సమూహాలు
మరియు క్రధాన్, కొలం విదరభ లోని గండు సమూహాలకు
క్రతినిధ్య ం వహిస్తునా కొనిా తెగలు.
ఇరక డ్చ గిరిజనుల వే్ధారణ సరళమైనద్ధ మరియు
రరాయ వరణానికి అల్లగే వారి జీవన్నధారానికి అనుగుణంగా
ఉంటంద్ధ. ధోతీ లేదా రయ ంట వంటి స్తధారణ వష్టస్తులనే
ధ్రించడం వీరి క్రధాన లక్షణం. పేదరిరం స్తధారణంగా
చాల్ల మంద్ధ విసృుతమైన ధోతీని రలిగి ఉండటానికి
అనుమతించదు. మహిళలు చీరను ధ్రిస్తురు, ఇద్ధ రట్ణర
లేదా క్గామీణ మహిళలు ధ్రించే చీర రంటే పొడవు
తకుక వగా ఉంటంద్ధ. కొనిాస్తరుాఇద్ధ క్రధానంగా ద్ధగువ
వష్టసంు గా కూడా ధ్రిస్తురు, మరియు పై వష్టసంు జాకెటర/
రవిర ల్లగా ఉంటంద్ధ.
తెగలు తమ క్రత్యయ ర ఆభరణాలకు క్రసిద్ధిచందాయి. ఇవి
క్రధానంగా వండ్చ, రాగి, సిరామిక్, పువుు లు, పూసలు, 
పంకులు మొదలైన వాటితో తయారు చేయబడాాయి. 
తెగల వారు తమ స్తమాజిర-మతరరమైన క్రముఖ్య త
రలిగిన రచిబొట్(ాటాటూ)తో తమ శర్లరాలను
అలంరరించుకుంటారు. 

Cultural Significance

గిరిజనుల దుస్తులు, ఆభరణాలు మరియు రచిబొటా సంసక ృతికి సంబంధంచినవి. ఒకొక రక రి స్తమాజిరమతరరమైన సందరభ ం క్రకారం అవి మారుతూ ఉంటాయి. వారు కుటంబ సంక్రదాయానిా మాక్తమే కాకుండా తమ తెగకు చంద్ధన జాతి గురింుపును కూడా కొనస్తగిస్తున్నారు. ఇటీవలి కాలంలో రట్ణర క్రభావం ీనిని తుడ్చచిపటేస్ర ుంద్ధ.
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image