• స్క్రీన్ రీడర్ యాక్సెస్
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

Tribal Culture

మహార్ష్ట్రఅాంతటా అనేక త్ గలన చూడవ్చ ు, మహార్ష్ట్రలోని ప్లఘర్ మరియు గడిుర లి వ్ాంటటగ్ిరిజన జిలలా లు ఉనాియ. ఉతుర కొాంకణ్, ఖ్ాండేష మరియు విదరభ గ్ిరిజన స్ాంస్ుృత్తకిప్రసిదిిచ ాందిన గ్ిరిజన బ ల్్ లన కలిగ్ి ఉనాియ.


మహార్ష్ట్రలో భిలుా లు మరియు గ్ ాండులు అని పిలువ్బడేర ాండు గ్ిరిజన త్ గలు ఉనాియ. ఈ జాత్త స్మూహాలు వ్టటలో అనేక త్ గలన కలిగ్ి ఉాంటాయ. ప్శుమ మహార్ష్ట్రలోని గ్ిరిజన స్మూహాలు ప్రధానాంగ్్ నాంద ర్ బార్ మరియు కొాంకణ్ లోని ఖ్లాందేష మరియు ప్లఘర్ జిలలా లోని ప్రిస్ర ప్ర ాంత్ాలలో కేాందీరకృతమ ై ఉనాియ. తూరుు మహార్ష్ట్రలో గ్ిరిజన లు మధయ భారత గ్ిరిజన బ ల్్ కు చ ాందినవ్రు, ప్రధానాంగ్్ చాందరప్ూర్, విదరభ, గ్ ాండియల మరియు మహార్ష్ట్రలోని ఇతర జిలలా లోా కేాందీరకృతమ ైఉనాిరు. వ్రీా, ధేడా, ద బాలల, కొాంకణా, మహాదేవ్ కోలి మరియు ఇతరులు భిల్ స్మూహానికి చ ాందిన ముఖ్యమ ైన త్ గలు మరియు ప్శుమ మహార్ష్ట్రలో కనిపిస్ు రు. గ్ ాండుల యొకు వివిధ ఉప్ స్మూహాలు మరియు ప్రధాన్, కొలాం విదరభలోని గ్ ాండు స్మూహాలకు ప్ర త్తనిధయాం వ్హిస్ ు ని కొనిి త్ గలు. ఈ గ్ిరిజన ల జీవ్నోప్ధిప్ూరిుగ్్ అటవీ ఉతుతతు లప ైఆధారప్డిఉాంది. వ్రి స్మలజాం క్లలన గుణాంగ్్ ఒక ప్రత్ేయకమ ైన రీత్తలో అభివ్ృదిిచ ాందిాంది. వ్రు అన స్రిాంచడానికివ్రిస్వాంత నీత్త మరియు స్మలజిక నిబాంధనలన కలిగ్ి ఉనాిరు.

జిలలా లు/ప్ర ాంతా

మహార్ష్ట్రఅాంతటా అనేక త్ గలన చూడవ్చ ు, మహార్ష్ట్రలోని ప్లఘర్ మరియు గడిుర లి వ్ాంటటగ్ిరిజన జిలలా లు ఉనాియ. ఉతుర కొాంకణ్, ఖ్ాండేష మరియు విదరభ గ్ిరిజన స్ాంస్ుృత్తకిప్రసిదిిచ ాందిన గ్ిరిజన బ ల్్ లన కలిగ్ి ఉనాియ.

సాంసకృతిక ప్ార ముఖ్ాత

ఈ త్ గలకు ఆదిమ జీవ్నాధారాం మరియు బలమ ైన స్ాంస్ుృత్తక గురిుాంప్పలు ఉనాియ. వ్రీావ్ాంటటత్ గలు చిత్ార ల రూప్ాంలో చాలల స్రళమ ైన మరియు సౌాందరయాంగ్్ ఆకటల్ కునే కళన ప్రదరిశస్ు య, అయత్ే గ్ ాండులు శత్ాబాి లుగ్్ వ్రు స్ాంప్దిాంచిన ఇన ము కరిగ్ిాంచడాంలో తమ న ైప్పణాయలన ప్రదరిశస్ు రు. ఈ త్ గలు ఆరిథకాంగ్్ వ న కబడినప్ుటటకీ, స్ాంస్ుృత్తకాంగ్్ మహార్ష్ట్ర స్ాంస్ుృత్తలో తమద ైన శ ైలిలో ముదర వేస్ కునాిరు. స్ధారణ వ్ాంటక్లు మరియు అటవీ ఉతుతతు ల ఆధారాంగ్్ వ్రిప్రత్ేయకమ ైన వ్ాంటక్లు మరియు జీవ్నశ ైలి వ్రిగురిుాంప్పగ్్ మలర్య. ర్జ్ గ్ ాండ్ మరియు మహాదేవ్ కోలి వ్ాంటటకొనిి త్ గలు మహార్ష్ట్రచరితరలో ర్జులుగ్్ ప్రిప్లిాంచారు. వీరు కళ,అభాయస్ాం మరియు స్ేరక నిర్ేణానిి స్ృషి్ాంచడాం దావర్ పో ష్టణ రూప్ాంలో గణనీయాంగ్్ దోహదప్డాు రు.

రిజన మతాం ప్రకృత్త ఆర్ధనన ప్ర థమిక అాంశాంగ్్ కలిగ్ి ఉాంది. వ్రు ద ైవీకరిాంచబడిన స్హజ మూలక్లు మరియు శకుు లన ఆర్ధిస్ు రు. ప్ూరీవకుల ఆర్ధన వ్రివిశ్వస్ వ్యవ్స్థలోని మరొక ప్రత్ేయక లక్ష్ణాం. వ్రి మౌఖిక స్ాంప్రదాయాం మరియు ప్పర్ణాల స్మిత్త ప్రధాణాంగ్్ మతప్రమ ైన స్ాంప్రదాయలలు మరియు స్థ నిక గ్ిరిజన మూలక్ల యొకు ప్రత్ేయక స్మమేళనానిి కలిగ్ి ఉాంది. ఈ స్మలజిక-ఆరిథక మరియు మతప్రమ ైన అాంశ్లనీి కళ మరియు వ్స్ ు శలుాం రూప్ాంలో ప్రత్ేయకమ ైన వ్యకీుకరణకు దారిత్రశ్య.

ిరిజన ప్ాండుగలు స్ాంస్ుృత్తక ప్ర్యటకాంలో తమ ఉనికిని చాటలకునాియ. దస్ర్ వేడుకలు, ముస్ గు నృత్ాయలు మరియు గ్ిరిజన నృత్ాయలు వ్రి ప్రత్ేయకమ ైన స్ాంస్ుృత్తక వ్రస్తవాంలో భాగాం. గ్ిరిజన స్ాంస్ుృత్త యొకు ఈ ప్రత్ేయక లక్ష్ణాల క్రణాంగ్్, స్ాంస్ుృత్తక ప్ర్యటకాం ప్రిధిలో గ్ిరిజన ప్ర్యటక్నికిమహార్ష్ట్రప్రత్ేయక స్థ నానిి కలిగ్ి ఉాంద


Images