Panchakki - DOT-Maharashtra Tourism

 • A-AA+
 • NotificationWeb

  Title should not be more than 100 characters.


  0

WeatherBannerWeb

Panchakki

Panchakki

પ્રવાસન સ્થળ/સ્થળન ું નામ અને સ્થળ વવશે ૩-૪ લાઇનમાું ટ ુંક ું વર્ણન

વહેતા પાર્ીમાુંથી ઊજાણ ઉત્પન્ન કરવા માટે બનાવવામાું આવી છે. આરકિટેક્ચર મધ્યય ગીન સમયગાળા દરવમયાન વૈજ્ઞાવનક પ્રગવત દશાણવે છે અને ઔરુંગાબાદની મ સાફરી દરવમયાન મ લાકાત લેવા યોગ્ય એક સ ુંદર સ્થળ છે.

જજર્લલાઓ/ પ્રદેશ

Aurangabad District, Maharashtra, India.

અનન્ય લક્ષર્ો / વવવશષ્ટતા

પનચક્કી ' એ એલ્ન્જવનયરરિંગની મધ્યય ગીન પ્રવતભા છે, જે પવણત પરથી નજીકના ઝરર્ામાુંથી વહેતા પાર્ીમાુંથી ઊજાણ ઉત્પન્ન કરતી હતી. આ સુંક લનો વવકાસ ૧૭મી-૧૮મી સદીમાું ત કણતાઝ ખાન
અને જમીલ દ્વારા કરવામાું આવ્યો હતો બેગ ખાન જે યાત્રાળઓ, સુંતોના વશષ્યો અને સૈવનકો માટે લોટ મુંથન કરવામાું ઉમદા હતા. સ ફી સુંત બાબા શાહ મ સારફરની દરગાહ સાથે જો્ાયેલ એક ઈમારત છે . આ ઇમારત મહેમ દ દરવાજા પાસેના બગીચામાું આવેલી છે . આપર્ે મસ્સ્જદ, મદરેસા, એ આ જગ્યાએ કચેરી , મુંત્રીન ું ઘર, સરાઈ અને ઝનાનાઓ માટે ઘરો છે . આ તમામ સ્થળો મ લાકાતને સાથણક બનાવે છે. એક અદ્ભુત તથ્ય એ છે કે હજ પર્ ૬ રકમીના અંતરેથી જ ની માટીની પાઈપોથી પાર્ી સ્થળ પર વહન કરવામાું આવે છે. પછી પાર્ીને એક ઊંચા પથ્થરના થાુંભલામાુંથી એક વવશાળ મ ખ્ય ટાુંકીમાું ખાલી કરવામાું આવે છે.

ભ ગોળ

તે ગોદાવરી અને તાપ્તી નદીના તટપ્રદેશમાું આવેલ ું છે અને ઔરુંગાબાદ શહેરથી ૫.૮ રકમીના અંતરે છે.

હવામાન/આબોહવા

પ્રદેશમાું ગરમ અને શ ષ્ક વાતાવરર્ છે. ૪૦.૫ ર્ગ્રી સેલ્ર્લસયસ સ ધી તાપમાન સાથે ઉનાળોમાું વશયાળા અને ચોમાસા કરતાું વધ ગરમી હોય છે. વશયાળો હળવો હોય છે, અને સરેરાશ તાપમાન ૨૮-૩૦ ર્ગ્રી સેલ્ર્લસયસથી બદલાય છે. ચોમાસાની ઋત માું ભારે મોસમી વવવવધતા હોય છે
અને વાવર્િક વરસાદ લગભગ ૭૨૬ મીમી હોય છે.

વસ્ત ઓ કરવા માટે

પુંનચક્કીની આસપાસ જઈ શકાય છે અને તે સ્થળની વૈજ્ઞાવનક તેજસ્વીતા જોઈ શકે છે. કોઈ પર્ સ્થળની સ ુંદરતા અને સ્થાપત્યની પ્રશુંસા કરી શકે છે.

 • Image of Panchakki
 • Image of Panchakki
 • Image of Panchakki

નજીકન ું પ્રવાસી સ્થળ

 • બીબી નો મકબરા (૧.૮ રકમી)
 • સોનેરી મહલ (૨.૬ રકમી)
 • દૌલતાબાદ રકર્લલો (૧૫ રકમી)
 • ઔરુંગાબાદ ગ ફાઓ (૩.૬ રકમી)
 • એલોરા ગ ફાઓ (૨૮ રકમી)
 • ચાુંદ વમનાર (૧૫ રકમી)
 • વસદ્દાથણ ગા્ણન અને પ્રાર્ી સુંગ્રહાલય (૨.૫ રકમી)

અંતર અને જરૂરી સમય સાથે રેલ, હવાઈ, માગણ (રેન, ફ્લાઇટ, બસ) દ્વારા પ્રવાસન સ્થળ સ ધી કેવી રીતે મ સાફરી કરવી

(રેન, ફ્લાઇટ, બસ) દ્વારા પ્રવાસન સ્થળ સ ધી કેવી રીતે મ સાફરી કરવી

 • ફ્લાઇટ દ્વારા: હવાઈ માગે: ઔરુંગાબાદ એરપોટણ (૧૧.૧ રકમી) રેલ માગે: ઔરુંગાબાદ રેર્લવે સ્ટેશન (૪.૨ રકમી).
 • (રેન દ્વારા: સ્ટેશનથી કેબ અને ખાનગી વાહનો ભા્ે લઈ શકાય છે.
 • રસ્તા દ્વારા: રસ્તા દ્વારા : અહેમદનગર (૧૧૫ રકમી), જલગાુંવ (૧૫૭ રકમી) જેવા નજીકના શહેરોથી સારી રીતે જો્ાયેલ છે . MSRTC બસો અને લક્ઝરી બસો નજીકના તમામ શહેરો અને નગરોમાુંથી ઉપલબ્ધ છે

ખાસ ખોરાક વવશેર્તા અને હોટેલ

● નોન-વેજ: નાન ખગલયા ● શાકાહારી: હ ર્ા , દાળ બાટી , વાુંગી ભરથા ( ઈં્ા /રીંગર્ની ખાસ વાનગી ), શેવ ભાજી ● કૃવર્ ઉત્પાદન: જલગાુંવના કેળા .

નજીકમાું રહેવાની સગવ્ો અને હોટેલ/હોસ્સ્પટલ/પોસ્ટ ઓરફસ/પોલીસ સ્ટેશન

 આસપાસમાું રહેવાની વવવવધ સ વવધાઓ ઉપલબ્ધ છે.
બેગમપ રા પોલીસ સ્ટેશન (૧.૬ રકમી) એ સૌથી નજીકન ું પોલીસ સ્ટેશન છે.
સાઓજી હોસ્સ્પટલ (૧.૩ રકમી) એ સૌથી નજીકની હોસ્સ્પટલ છે.

રરસોટણ નજીકની વવગતો

MTDC ઔરુંગાબાદ રરસોટણ (૪.૪ રકમી) એ સૌથી નજીકન ું MTDC રરસોટણ છે.

મ લાકાતનો વનયમ અને સમય, શ્રેષ્ઠ મરહનો

. ● સાઇટની મ લાકાત લેવાનો સમય સવારે ૮:૦૦ થી રાત્રે ૯:૩૦ સ ધીનો છે

● હવામાનને અન રૂપ કપ્ાું પહેરો.

વવસ્તારમાું બોલાતી ભાર્ા

અંગ્રેજી, રહન્દી, મરાઠી.