Taraporewala Matsalaya - DOT-Maharashtra Tourism

 • A-AA+
 • NotificationWeb

  Title should not be more than 100 characters.


  0

WeatherBannerWeb

Taraporewala Matsalaya

તારાપોરવાલા મત્સાલય

Tourist Destination / Place

તારાપોરવાલા મત્સાલય અથવા એક્વેરરયમ એ મ ુંબઈમાું વવવવધ પ્રકારની દરરયાઈ અને તાજા પાર્ીની માછલીઓન ું અન્વેર્ર્ કરત ું એક લોકવપ્રય પ્રવાસન સ્થળ છે. આ માછલીઘર મરીન ડ્રાઇવ નામના પ્રવાસીઓ માટે આકર્ણર્ના સ્થળ જેવ ું છે.

જજર્લલાઓ/ પ્રદેશ

મ ુંબઈ, મહારાષ્ર, ભારત.

અનન્ય લક્ષર્ો / વવવશષ્ટતા

તારાપોરવાલા મત્સાલય મ ુંબઈ શહેરમાું સૌથી મોટા અને સૌથી જ ના એક્વેરરયમમાુંન ું એક છે. તે ૧૯૫૧ માું બાુંધવામાું આવ્ય ું હત ું. તારાપોરવાલા મત્સાલયની સ્થાપના ્ી બી તારાપોરવાલા દ્વારા કરવામાું આવી હતી . તે ૨૦૧૫ માું ૧૨ ફૂટ લુંબાઈ અને ૩૬૦-ર્ગ્રી એક્રેગલક ગ્લાસ ટનલ માપવામાું આવી હતી. આ માછલીઘરમાું અનેક પ્રકારના જળચર જીવો
આવેલા છે. દરરયાઈ પાર્ીની માછલીઓ, મીઠા પાર્ીની માછલીઓ, કાચબા, સ્ટારરફશ, મોરે ઈલ, ન્સ્ટિંગરે વગેરે આ માછલીઘરના આકર્ણર્ છે. તમે ખ્કો અને અવશેર્ો પર્ જોઈ શકો છો. માછલીઘર ૫૦ લોકોની બેઠક ક્ષમતા સાથે નાના એમ્ફીવથયેટરથી સજ્જ છે જયાું માછલી અને જળચર જીવન પરની ્ોક્ય મેન્રી બતાવવામાું આવે છે.

ભ ગોળ

અરબી સમ દ્રની સામે, તારાપોરવાલા મત્સ્યાલય ભારતની આવથિક રાજધાની મ ુંબઈ શહેરના દગક્ષર્ ભાગમાું આવેલ ું છે.

હવામાન/આબોહવા

આ પ્રદેશમાું મ ખ્ય વરસાદી હવામાન છે, કોંકર્ પટ્ટામાું વધ વરસાદ પ્ે છે (૨૫૦૦ મીમી થી ૪૫૦૦ મીમી સ ધીની રેન્જ), અને આબોહવા ભેજય ક્ત અને ગરમ રહે છે. આ વસઝનમાું તાપમાન ૩૦ ર્ગ્રી
સેલ્ર્લસયસ સ ધી પહોંચે છે. ઉનાળો ગરમ અને ભેજવાળો હોય છે, અને તાપમાન ૪૦ ર્ગ્રી સેલ્ર્લસયસને સ્પશે છે. વશયાળામાું ત લનાત્મક રીતે હળવી આબોહવા (લગભગ ૨૮ ર્ગ્રી સેલ્ર્લસયસ) હોય છે, અને હવામાન ઠુંડ અને શ ષ્ક રહે છે.

વસ્ત ઓ કરવા માટે

● માછલી અને દરરયાઈ ઇકોવસસ્ટમની વવવવધ દસ્તાવેજીનો આનુંદ માર્ો. ● તમે રફશ પેર્ક્યોરનો આનુંદ માર્ી શકો છો

 • Image of તારાપોરવાલા મત્સાલય
 • Image of તારાપોરવાલા મત્સાલય
 • Image of તારાપોરવાલા મત્સાલય

નજીકન ું પ્રવાસી સ્થળ

 • મરીન ડ્રાઈવ અથવા ક્વીન્સ નેકલેસ (૧.૦ રકમી)
 • હેંગીગ ગા્ણન(૬.૧ રકમી)
 • છત્રપવત વશવાજી મહારાજ વાસ્ત સુંઘાલય (૩.૪ રકમી)
 • ગેટવે ઓફ ઈન્ન્્યા (૩.૮ રકમી)
 • હાજી અલી દરગાહ (૬ રકમી)
 • મ મ્બા દેવી મુંરદર (૧.૫ રકમી)
 • એવશયારટક સોસાયટી ઓફ મ ુંબઈ ટાઉનહોલ (૪.૪ રકમી)

અંતર અને જરૂરી સમય

સાથે રેલ, હવાઈ, માગણ (રેન, ફ્લાઇટ, બસ) દ્વારા પ્રવાસન સ્થળ સ ધી કેવી રીતે મ સાફરી કરવી

 • હવાઈ માગે: છત્રપવત વશવાજી મહારાજ ઈન્ટરનેશનલ એરપોટણ સૌથી નજીકન ું એરપોટણ ૨૨.૪ રકમી છે
 • રેલ માગે: ચની રો્ રેર્લવે સ્ટેશન (૨.૭ )
 • રકમી) માગણ દ્વારા: માછલીઘર મ ુંબઈ શહેરમાું રસ્તાઓ દ્વારા સારી રીતે જો્ાયેલ ું છે. અહીં જવા માટે કેબ અને

ખાસ ખોરાક વવશેર્તા અને હોટેલ

વા્ા પાવ , પાવ ભાજી , બન મસ્કા વગેરે મ ુંબઈમાું અજમાવવી જોઈએ તેવી વાનગીઓ છે.

નજીકમાું રહેવાની સગવ્ો અને હોટેલ/હોસ્સ્પટલ/પોસ્ટ ઓરફસ/પોલીસ સ્ટેશન

હોટેલો ઉપલબ્ધ છે. ખાદ્યપદાથોની નાની દ કાનો ઉપલબ્ધ છે અને તેઓ મ ળભ ત ખોરાક અને પાર્ી પ્રદાન કરે છે. રહેવા માટે હોટલ ઉપલબ્ધ છે.
એલટી માગણ પોલીસ સ્ટેશન (૧.૬ રકમી)
સાવણજવનક હોસ્સ્પટલ (૨.૨ રકમી)

મ લાકાતનો વનયમ અને સમય, શ્રેષ્ઠ મરહનો

● માછલીઘર અઠવાર્યાના રદવસોમાું સવારે ૧૦:૦૦ થી રાત્રે ૮:૦૦ સ ધી ખ ર્લલ ું છે. ● રવવવાર સરહત જાહેર રજાઓ પર, માછલીઘર ૧૦:૦૦ થી રાત્રે ૯:૦૦ વાગ્યા સ ધી ખ ર્લલ ું રહે છે ● વર્ણના કોઈપર્ સમયે મ લાકાત લઈ શકો. ● મ લાકાતીઓની શ્રેર્ી અન સાર પ્રવેશ રટરકટ ઉપલબ્ધ છે.
15

વવસ્તારમાું બોલાતી ભાર્ા

અંગ્રેજી, રહન્દી, મરાઠી.